Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Odstranění chrápání

Odstranění chrápání (lékařsky uvuloplastika), i taková banalita, jak se může chrápání jevit, může znamenat nejen problém mezilidský, ale často i zdravotní. Chrápání totiž patří k poruchám spánku a jeho příčinami mohou být v mnoha případech nejen závažná onemocnění, ale i chronická rýma, obezita, vysoký krevní tlak, nebo syndrom spánkové apnoe, který dosti často způsobuje srdeční či cévní potíže. Odstranění chrápání je tudíž žádoucí i z preventivních důvodů.

Co je vlastně chrápání?

Nepříjemné chrápání trápí téměř 40 % dnešní populace (z toho je asi 15 % žen). Projevuje se při spánkovém dýchání kmitáním měkkého patra hltanu při vdechování a vydechování vzduchu v zúžené oblasti. Svalové napětí při spánku je uvolněno, a pokud je např. patro abnormálně prodlouženo, dochází k jeho snazšímu kmitání a následným vibracím při proudění vzduchu, což má následek známý zvukový efekt – chrapot.

I mezi chrápáním však existují rozdíly. Odstranění chrápání se primárně zaměřuje na běžné chrápání, které laserovým ošetřením zcela vymizí nebo se (téměř u 90 %) sníží. Pokud se však jedná o syndrom spánkové apnoe, který může charakterizovat závažnější onemocnění, jelikož se apnoe projevuje nepravidelným dechem, což může vyprovokovat až kardiovaskulární nebo cévní potíže, je potřeba absolvovat před ošetřením odstranění chrápání speciální odborné vyšetření, aby se tento projev vyloučil.

Co je vlastně chrápání?

Nepříjemné chrápání trápí téměř 40 % dnešní populace (z toho je asi 15 % žen). Projevuje se při spánkovém dýchání kmitáním měkkého patra hltanu při vdechování a vydechování vzduchu v zúžené oblasti. Svalové napětí při spánku je uvolněno, a pokud je např. patro abnormálně prodlouženo, dochází k jeho snazšímu kmitání a následným vibracím při proudění vzduchu, což má následek známý zvukový efekt – chrapot.

I mezi chrápáním však existují rozdíly. Odstranění chrápání se primárně zaměřuje na běžné chrápání, které laserovým ošetřením zcela vymizí nebo se (téměř u 90 %) sníží. Pokud se však jedná o syndrom spánkové apnoe, který může charakterizovat závažnější onemocnění, jelikož se apnoe projevuje nepravidelným dechem, což může vyprovokovat až kardiovaskulární nebo cévní potíže, je potřeba absolvovat před ošetřením odstranění chrápání speciální odborné vyšetření, aby se tento projev vyloučil.

 

Průběh ošetření

Odstranění chrápání probíhá ambulantně v lokální anestezii, lze i v analgosedaci. U citlivějších jedinců lze použít celkovou krátkou narkózu. Ošetřovaná oblast je povrchově (sprejem) a injekčně znecitlivena, poté je za pomocí laseru šetrně zkrácena a upravena přebytečná oblast měkkého patra a čípku (uvuly) v ústní dutině a oblast je speciálně plasticky remodelována. Laserový paprsek umožňuje přesný řez, což napomáhá snížení krvácivosti, bez poškození okolní tkáně.

Po cca 20min. zákroku odchází pacient s pooperačními instrukcemi pro domácí ošetřování bez potíží domů nebo do práce, pokud bylo odstranění chrápání v krátké narkóze, je nutná min. 4hodinová hospitalizace.

 

Před zákrokem

Odstranění chrápání zbaví nebo silně omezí intenzitu chrápání, které člověka omezuje ve společenském žití, ale i zdravotně. Odstranění chrápání vždy předchází nutné speciální vyšetření, aby se rozpoznalo, o jaký typ spánkového chrápání jde. O vhodnosti a správné léčbě rozhodne vždy ošetřující lékař.

 

Kontraindikace:

Při konzultaci s lékařem odhalte všechny Vaše zdravotní potíže, vyjmenujte všechny současné léky, které užíváte, vyhnete se tak následným komplikacím.

Po zákroku

Výsledky odstranění chrápání jsou postupné. V průběhu cca 2 týdnů, kdy dojde ke zmenšení patra a po asi měsíci až dvou, kdy dojde ke zpevnění ošetřované oblasti. Po odstranění chrápání je pociťována v ošetřovaném místě bolestivost při polykání podobná projevům angíny, během 7–14 dnů odezní. Bolest lze tlumit analgetiky. Vhodné je proplachování dezinfekční ústní vodou, nebo šalvějí, taktéž doporučujeme v tuto dobu omezit kořeněná, kyselá jídla či nápoje, konzumovat spíše lehčí a měkčí stravu, a žádoucí není ani nadměrná tělesná zátěž. Kontrola se provádí zpravidla po 3 týdnech od odstranění chrápání.

Pro zdravý a plnohodnotný život je důležitý spánek. Jen ve spánku totiž dochází k regeneraci těla i vnitřních orgánů. Každá odchylka, která může způsobovat poruchy spánku, v tomto případě chrápání, je absolutně pro odstranění chrápání žádoucí a nutné. Dopřejte si kvalitní noční odpočinek bez chrápání.

 

Beseitigung von Schnarchen

Die Beseitigung von Schnarchen (ärztlich Uvuloplastik) – auch eine solche Banalität wie sich durch Schnarchen ausdrücken kann, kann nicht nur ein zwischenmenschliches Problem bedeuten, sondern oft auch ein gesundheitliches. Schnarchen gehört daher zu den Schlafstörungen und seine Ursachen können in vielen Fällen nicht nur eine ernsthafte Erkrankung sein, sondern auch ein chronischer Schnupfen, Übergewicht, hoher Blutdruck, oder das Syndrom des Schlafapnoe, welche häufig genug Herz- und Gefäßbeschwerden verursacht. Die Beseitigung des Schnarchens ist also auch aus präventiven Gründen wünschenswert.

Co je vlastně chrápání?

Unangenehmes Schnarchen quält fast 40 % der heutigen Population (davon ca. 15 % Frauen). Es drückt sich bei der Schlafatmung durch Schwingung des weichen Gaumens des Rachens beim Ein- und Ausatmen von Luft im verengten Bereich aus. Beim Schlaf ist die Muskelspannung gelockert und wenn z.B. der Gaumen abnormal verlängert ist, kommt es zu dessen Schwingen und nachfolgenden Vibration beim Strömen der Luft, was als Folge den bekannten Geräuscheffekt hat – das Röcheln.

Zwischen beim Schnarchen existieren jedoch Unterschiede. Die Beseitigung des Schnarchens zielt vor allem auf das übliche Schnarchen, welches durch die Laserbehandlung komplett verschwindet oder sich (um fast 90 %) verringert. Wenn es sich jedoch um das Syndrom der Schlafapnoe handelt, welche eine ernsthafte Erkrankung charakterisieren kann, da sich die Apnoe in unregelmäßigem Atmen äußert, was bis zu Herzmuskel- oder Gefäßbeschwerden führen kann, muss vor dem Beseitigen des Schnarchens eine spezielle Fachuntersuchung absolviert werden, um diese Variante auszuschließen

Nähere Informationen zum Eingriff

Die Beseitigung von Schnarchen gehört zu den schonenden und sicheren ambulanten miniinvasiven Eingriffen mit hoher Effektivität. Prinzipiell ist das Beseitigen des Schnarchens die Bearbeitung des weichen Gewebes des Gaumens durch Kürzung und per kurzen Laserschnitten erreichten richtigen Form zur Versteifung und Festigung des Vibrationsbereichs der Atemwege.

Die Beseitigung von Schnarchen ist ein kürzerer, ca. 10–20 min., Eingriff, welcher die sofortige Rückkehr in das Arbeits- und Gesellschaftsleben ermöglicht, ohne dass irgendwelche Aktivitäten eingeschränkt wären.

Vorteile des Eingriffs

Der Eingriff der Beseitigung des Schnarchens beseitigt durch seinen Effekt der Verkleinerung und Remodellierung des weichen Teils des Gaumens und des Zäpfchens in der Mundhöhle das Röcheln definitiv oder reduziert es stark, so dass dem Patienten ein hochwertiger Schlaf ermöglicht wird, der für die Regeneration nötig ist. Die Beseitigung des Schnarchens kann mit anderen ästhetischen und chirurgischen Behandlungen kombiniert werden.

 • Beseitigung oder Schwächung der Intensität des Schnarchens
 • Remodellierung des weichen Gaumens mit anschließender Heilung zur Festigung
 • Vergrößerung des Atemraums
 • Eliminierung von Nebenrisiken
 • Exklusives Premiumlasergerät
 • Schmerzfreier ambulanter Eingriff mit minimaler Blutung
 • Ohne Notwendigkeit der Hospitalisierung

 

Verlauf der Behandlung

Die Beseitigung des Schnarchens erfolgt ambulant in lokaler Betäubung, kann auch in Analgosedation erfolgen. Bei empfindlichen Individuen kann auch eine kurze Vollnarkose benutzt werden. Der behandelte Bereich wird oberflächliche (mit Spray) und durch Injektion betäubt, danach wird per Laser schonend der überschüssige Bereich des weichens Gaumens und des Zäpfchens (Uvula) in der Mundhöhle verkürzt und korrigiert, und der Bereich speziell plastisch remodelliert. Die Laserstrahlen ermöglichen einen genauen Schnitt, was zur Senkung des Blutung beiträgt, ohne Beschädigung des umgebenden Gewebes.

Nach ca. 20minütigem Eingriff wird der Patient mit nachoperativen Instruktionen für die häusliche Behandlung ohne Beschwerden nach Hause oder in die Arbeit entlassen, wenn die Beseitigung des Schnarchens in kurzer Narkose durchgeführt wurde, ist eine minimal 4stündige Hospitalisierung nötig.

Vor dem Eingriff

Die Beseitigung des Schnarchens beseitigt oder senkt die Schnarchintensität, welche Sie im gesellschaftlichen Leben einschränkt aber auch gesundheitlich belastet, stark. Der Beseitigung des Schnarchens geht immer eine notwendige Spezialuntersuchung voraus, um festzustellen, um welchen Typ von Schlafschnarchen es sich handelt. Über die Eignung und richtige Behandlung entscheidet immer der behandelnde Arzt.

Kontraindikation:

 • Entzündung, akute Infektion
 • Tumorerkrankung
 • Schwangerschaft, Stillzeit
 • Allergie, Autoimmunerkrankung
 • Syndrom des Schlafatemstillstands
 • Übergewicht
 • Epilepsie
 • Blutgerinnungsstörung
 • Herz- und Gefäßerkrankung, Herzschrittmacher im Körper

Nach dem Eingriff

Die Ergebnisse der Beseitigung des Schnarchens sind schrittweise. Im Verlaufe von ca. 2 Wochen, wenn es zur Verkleinerung des Gaumens kommt, und nach ca. einem oder zwei Monaten, wenn es zur Festigung des behandelten Bereichs kommt. Nach dem Beseitigen des Schnarchens fühlt man an der behandelten Stelle Schmerzen beim Schlucken ähnlich wie bei Angina, während 7–14 Tagen verklingen diese. Die Schmerzen können mit Analgetika gedämpft werden. Vorteilhaft ist das Spülen mit Desinfektionsmundwasser, oder Salbei, ebenfalls empfehlen wir in dieser Zeit würzige und sauere Speisen und Getränke einzuschränken und eher leichte und weiche Kost zu konsumieren, und auch übermässige körperliche Belastung ist nicht wünschenswert. 3 Wochen nach der Beseitigung des Schnarchens wird eine Kontrolle durchgeführt.

Für ein gesundes und vollwertiges Leben ist der Schlaf wichtig. Denn nur im Schlaf kommt es zur Regeneration des Körpers und der inneren Organe. Jede Abweichung, die eine Störung des Schlaf verursachen kann, in diesem Fall das Schnarchen, ist störend und ihre Beseitigung wünschenswert und nötig. Gönnen Sie sich eine hochwertige nächtliche Ruhephase ohne Schnarchen.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

  × Poradíme Vám