Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Plastická operace brady

 Plastická operace brady se zaměřuje na disproporční řešení asymetrie a nevyváženosti této oblasti. Jde o odchylky, které působí při pohledu na obličej nevhodně a v nepoměru a pomocí této úpravy lze dosáhnout harmonického tvaru. Za normální se považuje, když kořen nosu, horní část rtu a výběžek brady představují pomyslnou společnou čáru. Tvar a velikost brady však tvoří nejen spodní výběžek s čelistní kostí, ale i měkké tkáně, u nichž je nutné posouzení kvality, protože ty mohou postupem času ztrácet na elasticitě.

Plastická operace brady umožňuje efektivně zmenšovat, zvětšovat, posunout čelist bez nebo za pomoci implantátu, vždy tak, aby proporce vůči ostatním částem obličeje byly v poměru co nejlépe zachovány.

 

Pro koho je vhodný implantát

Plastická operace brady je vhodná pro všechny s ukončeným růstem, pro ty, kteří nejsou spokojeni se svým vzhledem. K anomáliím, které jsou určeny pro zákrok, řadíme ubíhající bradu, předkus, s charakteristickým zvětšením horní čelisti, otočený skus s nadměrnou spodní čelistí, velkou mezeru mezi skusem (zde je vhodnější nejdříve upravit skus a až poté operativně srovnat bradu). Mnohdy se volí plastická operace brady i z důvodu psychologického pro zvýšení sebevědomí.

 

Výhody zákroku

Průběh ošetření

Plastická operace brady probíhá v celkové narkóze a vyžaduje pooperační hospitalizaci v trvání zhruba 2 dnů.

Plastická operace brady zmenšením probíhá řezem spodního rtu z vnitřní oblasti. Odsunutím měkkých tkání dojde k obnažení bradového výběžku, jehož přesahující část je frézkou odstraněna a následně je brada remodelována. Rána je zašita vstřebatelnými stehy.

Pokud je součástí operace asymetrická brada, průběh je stejný, jen se bradový výběžek upiluje do požadovaného symetrického tvaru a řez je zašit. Při větším rozsahu asymetrie se část brady musí odstranit, uvolněná kost je přesunuta a dotvarována kostní frézkou. Rána je zašita a zafixována kompresní náplastí po dobu asi 5 dnů.

 

Plastická operace brady, kdy je potřeba zvětšení, je prováděna za pomoci implantátu nebo posunem vlastní kosti. Průběh operace je veden řezem pod vnitřní částí rtu, kde se vhodný implantát (využíváme zn. Medpor, který disponuje neocenitelnými vlastnosti – prorůstá do okolní kosti a postupně doplňuje kostní tkáň) upevní ke kosti šrouby z titanu, aby nedocházelo k posunu, rána je zašita vstřebatelnými stehy. Výhodou je, že lze implantát tvarovat dle potřeby.

Při posunu vlastní kosti se řezem na spodní sliznici v ústech, odklopením měkkých tkání a obnažením spodní čelisti část brady odřízne, uvolněná část se posune do předem požadovaného tvaru, připevní se malou titanovou dlahou a šrouby a zafixuje se kompresní náplastí.

Před zákrokem

Plastická operace brady patří k invazivním esteticko-chirurgickým zákrokům, předpokládající zdravého pacienta. Před zákrokem je nutné přibližně 14 dnů vysadit léky na ředění krve a léky zvyšující krvácivost. Také je potřeba, aby pacient nebyl zatížen virovým či zánětlivým onemocněním. Plastická operace brady není vhodná v těhotenství.

 

Po zákroku

Po zákroku plastická operace brady se mohou ošetřená místa projevovat větší bolestivostí či otoky, které lze zmírnit klasickými léky proti bolesti a studenými obklady. Standardně otoky odezní cca do 14 dnů, při posunu čelistní kosti nebo změně úhlu dolní čelisti se otoky projevují o něco déle. Plastická operace brady vyžaduje přibližně 1–3denní hospitalizaci, poté je nutná domácí pooperační péče, která spočívá v klidovém režimu, kašovité stravě asi týden, než se rány zahojí. Také je vhodné zvýšit ústní hygienu, proplachovat ústa šalvějí, mátou nebo heřmánkem. Při úpravě asymetrie brady je nutná fixace náplastmi cca 7 dnů, pokud byl použit na stehy nevstřebatelný materiál, vyndávání stehů probíhá přibližně po 10 dnech.

Plastická operace brady vyžaduje snížení fyzické aktivity 2–4 týdny, poté se pacient navrací do běžného pracovního i osobního režimu. Po zákroku je důležité vyvarovat se jakýchkoliv nárazů v dolní čelisti.

 

Obličej člověka tvoří zásadní význam na těle – vytváří náš charakter, vizuální stránku, i to, jak působíme na okolí. Mnohdy je náš vzhled dán genetickými proporcemi, ale vždy je možné buď přijmout to, co nám příroda nadělila, nebo za pomoci špičkové techniky estetické medicíny docílit ideálního a přirozeného vzhledu pro zvýšení sebevědomí a vnímání potřeb sebe samého.

Chin plastic surgery

Chin plastic surgery focuses on a disproportionate solution to asymmetry and imbalance in this area. These are deviations that look inappropriate and disproportionate when looking at the face, and this adjustment makes it possible to achieve a harmonic shape.

It’s considered normal, when the root of the nose, the upper lip and the chin form an imaginary joint line. However, the shape and size of the chin is formed both by the lower jaw with the jawbone and by soft tissues, which require quality assessment, as they may lose elasticity over time.

Chin plastic surgery effectively reduces, enlarges and moves the jaw without or with the help of an implant, so that the proportions to the other parts of the face are kept in the best possible ratio.

For whom implants are suitable

Chin plastic surgery is suitable for people with completed growth, for those who aren’t satisfied with their appearance. Abnormalities suitable for the surgery include receding chin, buck teeth with the characteristic upper jaw enlargement, a bent bite with an oversized lower jaw, a large gap between the upper and lower teeth (it‘s preferable to adjust the bite first, and only then surgically adjust the chin). Often, chin plastic surgery is also used for psychological reasons to increase self-confidence.

Benefits of the procedure

  • Improving aesthetic appearance, increasing self-confidence
  • Long-lasting effect
  • Adjusting contours and shapes, illustrating facial characteristics
  • Possible combination with other procedures, such as nose surgery, facial surgeries
  • Stitches aren’t visible

The course of treatment

Chin plastic surgery takes place in general anaesthesia and requires post-surgery hospitalisation for about 2 days. Plastic surgery to reduce the size of the chin is performed by making a cut on the lower lip from the inner part. By removing the soft tissues, the chin protrusion is exposed, the excess part of which is removed by a bone milling cutter, and the chin is then remodelled. The wound is stitched with absorbable stitches. If the surgery concerns an asymmetric chin, the course is the same, only the chin protrusion is milled to the desired symmetrical shape and the cut is stitched. If the asymmetry is large, a part of the chin must be removed, and the loose bone is moved and shaped by the bone milling cutter. The wound is stitched and fixed with a compression patch for about 5 days.

Chin plastic surgery, where enlargement is required, is performed with the help of an implant or by shifting the bone itself. The cut is done under the inner part of the lip, where a suitable implant (we use the Medpor brand, which has invaluable properties – as it spreads to the surrounding bone and gradually supplements the bone tissue) is attached to the bone with titanium screws to avoid shifting, the wound is stitched with absorbable stitches. The advantage is that the implant can be shaped as needed.

When shifting the bone itself, the cut is made on the bottom mucous membrane in the mouth, the soft tissues are lifted and the lower jaw is exposed, in order to cut off the lower part of the chin, the loosened part is moved to the pre-required shape, fastened with a small titanium splint and screws and fixed with a compression patch.

Before the surgery

Chin plastic surgery is an invasive aesthetic surgery, which is only suitable for healthy patients. Before the surgery, it‘s necessary to discontinue blood thinners and bleeding medication for approximately 14 days. It‘s also necessary that the patient isn’t burdened with a viral or inflammatory disease. Chin plastic surgery isn’t appropriate during pregnancy.

After the surgery

After chin plastic surgery, the treated areas can be more painful or swollen, which can be alleviated by classic painkillers and cold compressions. The swelling will usually disappear in about 14 days, but it may last longer if the jawbone was moved or the angle of the lower jaw was changed. Chin plastic surgery requires approximately 1-3 days of hospitalisation, followed by post-surgery home care consisting of a resting mode and mash diet for about a week before the wounds are healed. It’s also advisable to increase oral hygiene, to rinse the mouth with sage, mint or chamomile. When adjusting the asymmetry of the chin, it’s necessary to fix the chin with patches for approximately 7 days; if stitches are not from absorbable material, they will be removed after approximately 10 days.

Chin plastic surgery requires reduced physical activity for 2-4 weeks, after which patients return to their normal working and personal lifestyle. After the surgery, it’s important to avoid any impact on the lower jaw.

The human face is of vital importance – it creates our image, our visual aspect, and how we are perceived by others. Often, our appearance is given by our genetic proportions, but it’s always possible to either accept what nature has given us or to achieve an ideal and natural appearance to increase self-esteem and self-confidence with the aid of leading techniques of aesthetic medicine.

 

DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]