Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Transplantace vlasů

Ztráta vlasů je velmi nepříjemný problém postihující muže i ženy různého věku. Ale Žádný strach, máme pro Vás účinnou metodu, jak se s vypadáváním vlasů vypořádat, abyste získali zpět své ztracené sebevědomí. Jako jediná klinika v ČR nabízíme ošetření přístrojem SmartGraft. Jedná se o nejmodernější metodu transplantace vlasů, která byla vyvinuta předními odborníky z USA. Díky technologii SmartGraft mohou lékaři efektivně a bezbolestně transplantovat vlasy, aniž by pacientům po zákroku zůstala nápadná jizva. Pokud se rozhodnete pro transplantaci přístrojem SmartGraft, můžete si být jisti, že budou použity Vaše vlastní vlasy a že zákrok bude navíc mnohem kratší, než jak je tomu u starších metod transplantace vlasů.

 

Bližší informace k zákroku

V minulosti znamenala transplantace vlasů velmi nepříjemný zákrok a pacient kromě toho musel po operaci počítat s výraznou jizvou. Náročná operace a nekonečné hojení je však dnes minulostí. Díky moderní metodě SmartGraft se mohou pacienti trvale zbavit problémů spojených se ztrátou vlasů.

SmartGraft je neinvazivní metoda transplantace vlasů. Specialisté vyvinuli tuto převratnou technologii tak, aby se zákrok obešel bez skalpelu. Zákrok je navíc mnohem přesnější než ostatní metody FUE a Vy se mimoto budete moci téměř okamžitě vrátit ke všem svým denním aktivitám včetně zaměstnání.

Metody FUE jsou obecně modernější než klasická metoda FUT: u metod FUE není nutné odebrat skalp o délce až 20 cm a následně zašít ránu a zastavit krvácení, štěpy se totiž odebírají pomocí speciálního nástroje (puncheru), přičemž jeden štěp tvoří max. 3 vlasy. Následně jsou vlasy po fázi mikroskopického třídění a uložení do roztoku transplantovány na určené místo.

A jakých problémů se vlastně můžete díky transplantaci SmartGraft natrvalo zbavit? Je to například ono známé kolečko na temeni hlavy, kouty, nebo ustupující čelo. Pomocí metody SmartGraft lze vlasy rovněž celkově zahustit.

Výhody zákroku

Transplantace vlasů je jediným efektivním řešením problému ztráty vlasů. Naše klinika transplantaci navíc provádí naprosto bezbolestně a neinvazivně pomocí nejdokonalejší technologie současnosti. Jaké jsou hlavní výhody transplantace vlasů pomocí metody SmartGraft?

 

Průběh ošetření

Metoda SmartGraft zaručuje bezbolestnou a maximálně bezpečnou transplantaci vlasů. Nejedná se o invazivní metodu transplantace, tak jako tomu bylo u starší metody FUT. Jedná se o nejnovější technologii v oblasti řešení ztráty vlasů, která se řadí pod metody FUE.

Technologie SmartGraft pracuje na mikroskopické úrovni, kdy dochází k odběru 1-4 vlasových folikulů z donorské části. Mikroštěpy jsou následně transplantovány do cílové oblasti. Vedle přirozeného výsledku transplantace vlasů pacienti také oceňují fakt, že po zákroku nezůstává žádná výrazná jizva, jako tomu bylo dříve.

 

Před zákrokem

Existuje mnoho příčin ztráty vlasů. Vliv na vypadávání vlasů mají genetické faktory, zdraví, životní styl, ale i dlouhodobý stres.  Vypadávání vlasů se týká obou pohlaví napříč věkem a rasami. A právě z tohoto důvodu byla vyvinuta technologie SmartGraft: dosud nejdokonalejší způsob transplantace vlasů. Hledáte-li pomoc proti vypadávání vlasů, neexistuje lepší řešení než SmartGraft.

 

Po zákroku

Díky metodě SmartGraft dosahují lékaři po celém světě vynikajících výsledků transplantace vlasů. Změna je po zákroku patrná velice rychle. Vlasy začínají růst během prvních 3 měsíců po transplantaci, tento růst však trvá celkově až 12 měsíců. Po zákroku Vám navíc nezůstane žádná nevzhledná jizva a Vy si tak budete moci užívat života se znovu získaným sebevědomím. Domluvte si nezávaznou konzultaci na naší klinice, rádi Vám o transplantaci vlasů pomocí technologie SmartGraft sdělíme další informace!

 

Hair transplant

Hair loss is a very unpleasant problem affecting both men and women of varying ages. But don’t worry, we have an effective way for you to deal with hair loss to regain your lost confidence. As the only clinic in the Czech Republic, we offer SmartGraft treatment. It’s a state-of-the-art hair transplant method developed by leading US experts. With SmartGraft technology, physicians can transplant hair efficiently and painlessly without leaving a striking scar on patients. If you decide to go for a SmartGraft transplant, you can be sure that your own hair will be used and that the procedure will be much shorter than older hair transplant methods.

 

 

 

 

More information regarding the procedure

In the past, hair transplants were a very unpleasant procedure, and the patient had to consider a significant scar after the surgery. However, demanding surgery as well as the endless healing is a thing of the past. Thanks to the modern SmartGraft method, patients can get rid of hair loss problems permanently.

SmartGraft is a non-invasive hair transplant method. Specialists have developed this ground-breaking technology so that the procedure doesn’t include a scalpel. Additionally, the procedure is much more accurate than other FUE/DHI methods, and you’ll be able to return to your daily activities almost immediately, including your employment.

FUE methods are generally more modern than the classical FUT method: for FUE methods, it isn’t necessary to remove the scalp with a length of up to 20 cm and subsequently stitch the wound and stop the bleeding, because grafts are taken with a special tool (puncher), with one graft consisting of maximum of 3 hairs. Subsequently, the hair is transplanted to a designated area after the microscopic sorting and solution phase. However, the “puncher” can damage the hair bulb. On the other hand, the improved FUE SMARTGRAFT method doesn’t damage the hair bulb, which allows less hair to be removed. The SMARTGRAFT method is also much faster.

And what kind of problems could you get rid of permanently with SmartGraft? For example, it’s the familiar circular patch on the crown of the head, or the receding hairline. With the SmartGraft method, the hair can also be thickened.

 

Benefits of the procedure

Hair transplantation is an effective solution to the problem of hair loss. In addition, our clinic performs completely painless and non-invasive transplants using the most advanced current technology. What are the main benefits of hair transplantation using the SmartGraft method?

 • the procedure doesn’t affect your lifestyle
 • hair transplants are carried out in outpatient way
 • SmartGraft technology doesn’t leave an unpleasant scar after surgery
 • both men and women with any type of hair may undergo the procedure
 • the result is natural, the hair grows between 3 and 12 months after the procedure
 • the hair bulb isn’t damaged as is the case with the FUE/DHI method
 • the procedure is approximately 50% faster than with the FUE/DHI method
 • much more hair manages to anchor
 • technology from the USA

The course of treatment

The SmartGraft method is guaranteed to be a painless and maximally safe hair transplantation method. It isn’t an invasive transplant method, as was the case with the older FUT method. It’s the latest technology in the field of hair loss solutions, which is included under FUE/DHI methods, but it’s an improvement on these methods.

SmartGraft technology works at a microscopic level where 1-4 hair follicles are collected from the donor part. The micro-grafts are subsequently transplanted into the target area. In addition to the natural outcome of hair transplant, patients also appreciate the fact that no significant scars remain afterwards as was previously the case.

 

Before the procedure

There are many causes of hair loss. The effects on hair loss are genetic factors, health, lifestyle, as well as long-term stress. Hair loss affects both sexes across age and race. And that’s why SmartGraft technology has been developed: the most advanced hair transplantation ever. If you’re looking for help against hair loss, there is no better solution than SmartGraft.

 

After the procedure

With the SmartGraft method, physicians around the world achieve excellent hair transplant results. The change is apparent very quickly after the procedure. Hair begins to grow within the first 3 months after transplantation, but this growth lasts for up to 12 months. In addition, no unsightly scar remains after the procedure and you’ll be able to enjoy life with self-confidence again. Arrange a non-binding consultation at our clinic, we’ll be happy to tell you more about hair transplants with SmartGraft!

DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]