Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Miniabdominoplastika

O miniabdominoplastiku neboli menší plastickou operaci břicha se v dnešní době projevuje zvýšená pozornost jak ve světě, tak u nás. Trendem je udržet si co nejdéle krásnou a pevnou pokožku. Mnoho žen se dnes potýká s uvolněným svalstvem, převislou a nadbytečnou kůží na břiše, striemi, což mnohé obrovsky deprimuje. Trvalým řešením tohoto problému je miniabdominoplastika, která účinně zredukuje nadbytečnou povolenou kůži na břiše, aniž by zasahovala do pupku.

Abdominoplastika ale neřeší zhubnutí, snížení tuku, ale zbavuje těla přebytečné nehezké kůže chirurgicky. Invazivní zákrok miniabdominoplastika probíhá od 30 do 60 minut.

 

Bližší informace k zákroku

Zákrok je prováděn převážně v celkové narkóze, proto je vždy nutná hospitalizace alespoň 1 den. Je ho možné kombinovat s tumenescentní, vibrační, nebo laserovou liposukcí břicha pro ještě lepší výsledek a je vhodný pro ženy i muže.

Velkou výhodou je, že lze miniabdominoplastiku provést buď jen v horní, nebo dolní části břicha, příp. v obou. Shrnuto – operační úprava v podbřišku se provádí v případě, když jsou zde převisy či nadbytečná nehezká kůže, včetně úpravy rozestoupených středních svalů, operační úprava nadbřišku efektivně řeší korekci povolené a vytahané kůže, včetně korekce tzv. diastázy. Pokud by byla provedena celková úprava břicha, jednalo by se o klasickou abdominoplastiku.

Při spodní abdominoplastice dochází k odstranění až třetiny kůže a podkožní části, výsledná jizva bývá cca 20 cm. Kombinováním horní a dolní miniabdominoplastiky se uvolňuje celá oblast břicha bez nutného přemisťování pupku, jako je to u jiných chirurgických řešení.

Výhody zákroku

Průběh ošetření

Zákrok je prováděn v celkové anestezii. Při provádění miniabdominoplastiky spodní oblasti břicha, což patří k nejčastěji poptávaným operacím u nás, je řez veden co nejníže v podbřišku tak, aby následná jizva (lze ji po zahojení korigovat laserovým ošetřením) byla skryta pod spodním prádlem. Přebytečná kůže je odstraněna, rozestoupené svalstvo korigováno.

U horní části miniabdominoplastiky je řez prováděn v podprsní rýze, aby jizva nebyla vidět, a stejným způsobem se odstraní převislá kůže a upraví se břišní svaly. Řezy jsou chirurgicky sešity.

Před zákrokem

Žádná cvičení ani posilování Vás problému nezbaví, pouze miniabdominoplastika. Pokud tedy nejste spokojeni se svým vzhledem v břišní oblasti a rozhodnete se zákrok podstoupit, je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne co nejoptimálnější postup tak, aby výsledek byl bezpečný, přirozený a nezatěžoval Vás. Je nutné vědět, že operace se neprovádí, pokud kojíte, jelikož hormonální hladina není vyrovnaná. Nedoporučuje se užívat cca týden před zákrokem léky, které by mohly zvyšovat krvácivost, jako jsou Acylpyrin, Anopyrin nebo ty, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou.

Kontraindikace neboli vhodnost zákroku je limitováno v případě, pokud:

U abdominoplastiky je vždy nutné předoperační vyšetření, aby se předešlo veškerým zdravotním problémům. Navíc je důležité vždy upozornit lékaře na další zdravotní potíže a nemoci a vyvarovat se tak zbytečným následným těžkostem. K zákroku jsou připuštěni pouze zdraví klienti.

Po zákroku

Rekonvalescence po zákroku je asi týden domácího klidu v pracovní neschopnosti. Po ošetření nedoporučujeme vystavovat tělo vyšší fyzické zátěži a sportování, cca 2–3 týdny. Ještě po dobu 2 měsíců je však vhodné namáhat tělo střídmě, dále nevystavovat kůži slunečním paprskům a chodit do solárií. Nutné je nošení speciálního elastického zpevňujícího prádla až 2 měsíce od zákroku, a to i v noci (mimo intimní hygieny), a dbát všech pokynů od ošetřujícího lékaře důležitých pro dobré hojení a léčbu, včetně dobrého výsledného účinku.
Stehy po sešití jsou vyjímány po cca 3 týdnech. Jizvy, které tímto vzniknou, jsou vodorovné, zpočátku zarudlé, doporučujeme je opatrně jemně masírovat. Převaz a kontrola probíhají vždy cca po 14 dnech.

Miniabdominoplastika má skutečně vliv na zlepšení fyzického vzhledu v oblasti břicha. Výsledný efekt po zákroku, viditelný cca po 3 měsících, je trvalý, v závislosti na udržení si stálé váhy, samozřejmě velkou roli zde hrají také projevy stárnutí, kdy tělo ztrácí elasticitu a pevnost a vlivem toho může dojít opět k povolení kůže.

Pevné a ploché břicho, užší pas. Každý může být ve svém těle spokojený – odstranění nevzhledné a nepotřebné kůže v oblasti břicha pro zpevnění těla Vám však dodá nejen spokojenost, ale i důležité sebevědomí. Nezáleží na věku – v každém totiž lze vypadat ještě lépe.

 

Mini-abdominoplasty

Mini-abdominoplasty, or a smaller abdominal plastic surgery, is increasingly sought-after nowadays, throughout the world and also in our country. The trend is to keep your skin as beautiful and strong as possible. Many women are struggling with relaxed muscles, overhang and excess skin on their stomachs, and with stretch-marks, which can be very depressing for many people. A lasting solution to this problem is a mini-abdominoplasty, which effectively reduces excess skin on the tummy without interfering with the navel.

Abdominoplasty doesn’t solve weight loss, but it removes body’s excess skin by surgery. The invasive mini-abdominoplasty procedure takes between 30and 60 minutes.

More information regarding the surgery

The surgery is mainly done in general anaesthesia, so hospitalisation is always required for at least 1 day. It can be combined with tumescent, vibration or laser liposuction of the abdomen for even better results and it’s suitable for both men and women.

A great advantage is that mini-abdominoplasty can be done either only on the upper abdomen or only on the lower abdomen, or on both. Abdominoplasty is performed in the case of overhanging or excessive ugly skin, including treatment of split middle muscles. Surgical treatment of the upper abdomen effectively solves correction of loose and drooping skin, including correction of the so-called diastasis. If a complete abdominal adjustment was performed, it would be a classic abdominoplasty.

In case of lower abdominoplasty, up to a third of the skin and subcutaneous part is removed, the resulting scar is approximately 20 cm. By combining the upper and lower mini-abdominoplasty, the entire abdominal area is relaxed without the need to relocate the navel, unlike in other surgical solutions.

Benefits of the procedure

 • Strengthening of the abdominal area including separated abdominal muscles (the so-called diastasis)
 • Removing overhanging skin and improving the appearance
 • Correction of the skin in a place that is most troublesome for both women and men
 • The resulting effect has a longer and more lasting impact
 • A simple solution after giving birth or after large weight loss
 • Shorter convalescence (shorter burdening of the organism) as compared to classic abdominoplasty

The course of the treatment

The procedure is performed in general anaesthesia. When performing mini-abdominoplasty on the lower abdominal area, which is one of the most frequently demanded surgeries in our country, the cut is kept as low as possible in the lower abdomen, so that the subsequent scar is hidden beneath the undergarment (after healing, it can be corrected by laser treatment). Excess skin is removed, split muscles are corrected.

In the case of mini-abdominoplasty on the upper abdomen, the cut is performed in the under-breast line, so that the scar isn’t visible; the overhanging skin is removed in the same way and the abdominal muscles are adjusted. Cuts are surgically stitched.

Before the procedure

No exercise or body-building will relieve you of this problem, only mini-abdominoplasty. If you’re not satisfied with your appearance in the abdominal area and decide to undergo the procedure, it’s necessary to consult the attending physician, who will propose the most optimal procedure, so that the result is safe, natural and doesn’t burden you. It’s necessary to know that the surgery can’t be performed, if you are breast-feeding, because the hormonal level isn’t balanced. It’s recommended not to take medication which increases bleeding, such as Acylpyrin, Anopyrin, or those containing acetylsalicylic acid, for about a week prior to surgery.

Contraindication, or suitability of the procedure, is limited if:

 • You have inflammation, infection or you’re sick, including an inflammatory skin problem
 • You’re being treated for a cancer
 • You have a blood-clotting disorder
 • You have an allergic reaction

In the case of abdominoplasty, pre-surgery examinations are always required to avoid any health problems. Furthermore, it’s important to always notify your doctor regarding any other medical conditions and illnesses in order to avoid subsequent unnecessary difficulties. Only healthy clients are admitted to the procedure.

After surgery

Convalescence after surgery consists of approximately a week of home rest in work incapacity. After treatment, it’s recommended not to expose the body to higher physical strain and sports for around 2-3 weeks. However, it’s advisable to avoid excessive physical strain on your body, sunbathing and tanning salons for a further two months. It’s necessary to wear special elastic strengthening clothes for up to 2 months after the procedure, even at night (except during intimate hygiene), and to follow all the instructions from the attending physician important for good healing and treatment, including a good resulting effect.

Stitches are removed about 3 weeks after surgery. Scars caused by this are horizontal, initially red, and we recommend massaging them gently. Changing dressings and a check-up always take place after approximately 14 days.

Mini-abdominoplasty actually has an effect on improving the physical appearance of the abdomen. The resulting effect after the procedure, visible after about 3 months, is permanent depending on maintaining a constant weight, of course the role of aging is also important here, when the body loses its elasticity and strength and this can cause the skin to loosen again.

A strong and flat belly, narrower waist. Everyone can be happy in their body – but removing unsightly and unnecessary skin in your abdomen in order to strengthen the body will increase both your satisfaction and self-confidence, which is so important. Age doesn’t matter – you can look even better at any age.

DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]