Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Body lifting (odstranění povislé kůže)

Ztráta nadbytečných kilogramů způsobuje pacientovi nehezkou povislou kůži, kterou lze jednoduše vyřešit s body liftingem. Jde o chirurgický zákrok, který efektivně odstraňuje přebytečnou kůži i podkožní tuk jak v horní lokalitě – paže a prsa, střední – břicho, tak i dolní oblasti, která se týká boků, hýždí a stehen.

Body lifting se provádí buď v jedné oblasti, nebo probíhá po celém obvodu těla. Vždy však zhruba po 6 měsících od zhubnutí, aby se stabilizovala váha, nebo ideálně 1–2 roky v případě, pokud byla diagnostikována extrémní obezita spojená s hypertenzí, cukrovkou, spánkovou apnoí apod. Výjimečně je body lifting prováděn i u žen po porodu, které řeší problém uvolněné kůže po opakovaných porodech a zůstávají jim přebytečné kožní převisy.

 

Průběh zákroku

Body lifting probíhá v celkové narkóze, jde o náročnou operaci, kterou může absolvovat pouze zdravý pacient. Body lifting trvá 1–4 hodiny v závislosti na rozsahu ošetřované oblasti. Řezy jsou prováděny vždy tak, aby nevznikaly zbytečné neestetické jizvy. Do rány se vloží drény a rány se zašijí. Pacient je hospitalizován zhruba na 1–4 dny dle rozsahu a závažnosti operace.

 

Před zákrokem

Body lifting je prováděn pouze u zdravých pacientů. Není vhodná žádná infekce, a pokud pacient prodělal onemocnění spojené s horečkou, je body lifting možný až po přibližně 3 týdnech.

Asi měsíc před body lifting není doporučováno užívání léků na snížení krevné srážlivosti, obsahující kyselinu acetylsalicylovou.

Po zákroku

Body lifting řeší estetickou stránku těla, ošetřované oblasti jsou citlivé a bolestivé. Ke tlumení bolesti se doporučují analgetika běžně dostupná. Po zákroku body lifting mohou vznikat otoky a modřiny, které během několika dnů zmizí. Doporučujeme ošetřenou oblast ledovat.

Klidový režim a nutná domácí péče je doporučována přibližně 2–6 týdnů vždy v závislosti na velikosti ošetřované oblasti i individuálním řešení.

Aby body lifting byl účinný, je nutné nosit až 3 měsíce elastické kompresní prádlo. Zákrok lze po určité době opakovat, pokud dojde k dalšímu většímu snížení hmotnosti.

Viditelný efekt je ihned.

Obezita je dlouhodobý problém, někdy je spojen s metabolickými problémy či jinými zdravotními, vždy však po masivním zhubnutí zůstávají kožní přebytky, které je potřeba odstranit. Body lifting dokáže pomoci ke zlepšení vzhledu i sebevědomí.

Losing excess kilogrammes causes the patient to have ugly saggy skin, which can be resolved easily with body lifting. It’s a surgical procedure, which effectively removes excess skin and subcutaneous fat in the upper region of the body – arms and breasts, mid region – tummy, and lower areas including hips, buttocks and thighs.

Body lifting is performed either in one area or along the entire body circumference. Nevertheless, it’s always performed approximately 6 months after weight loss to stabilise the weight; or ideally after 1-2 years, if the diagnosis is extreme obesity associated with hypertension, diabetes, sleep apnoea, etc. In rare cases, body lifting is also performed on women post partum, to solve the problem of loose skin and skin overhangs after repeated deliveries.

The course of the procedure

Body lifting occurs in total anaesthesia and is a difficult surgery recommended only for healthy patients. Body lifting takes 1-4 hours depending on the extent of the area to be treated. Cuts are always done in such a way as to avoid unnecessary unsightly scars. Drains are inserted into the wounds and the wounds are stitched. The patient is hospitalised for approximately 1-4 days according to the extent and severity of the surgery.

Before the procedure

Body lifting is only performed on healthy patients. It isn’t recommended for patients with any kind of infection, and if the patient had a fever-related illness, body lifting is only possible about 3 weeks after that. For about a month before body lifting, it isn’t recommended to use blood clot prevention drugs containing acetylsalicylic acid.

After the surgery

Body lifting solves the aesthetic aspect of the body, the treated areas are sensitive and painful. Commonly available analgesics are recommended for pain relief. After the body lifting procedure, swelling and bruising can occur, this disappears within a few days. We recommend that you keep cooling down the treated area with ice. Rest and necessary home care is recommended for approximately 2-6 weeks, depending on the size of the treated area and the individual solution. For body lifting to be effective, it’s necessary to wear elastic compression underwear for up to 3 months. The surgery can be repeated after a while, if the patient looses even more weight. The visible effect is immediate.

Obesity is a long-term problem, sometimes linked to metabolic problems or other health problems, but excess skin is always left after massive weight loss, which needs to be removed. Body lifting can help to improve appearance and self-esteem.

Why to undergo surgery at our clinic?

Safety

All our dormitory rooms are designed as ICU, all our clients are constantly monitored. We adhere to quality certificates and safe procedures for plastic surgery including a back-up power supply for the entire clinic.

Recovery rooms

Are of a 5 * hotel type with their own sanitary facilities, minibars, gastronomy and adjustable premium Schroder bed.

Unique anaesthesia in the Czech Republic

Our low-flow anaesthesia is controlled by the best anaesthesiologists in the Czech Republic using HEYER's top anaesthesia units from Germany. As the only workplace in the Czech Republic, we use fully digital anaesthesia dosing

Parking

All our clients with appointments for consultations/short procedures have free parking at their disposal in the garages at our building after prior booking. You can comfortably and discreetly get to the elevator directly to the clinic.

Consultations

Consultations are non-binding and free of charge.

Wi-Fi and internet

The entire clinic is covered by a high-speed Wi-Fi connection for your convenience. You can also borrow a tablet from us free of charge during your stay with us.

Surgeries paid by instalments

Any procedures at our clinic can also be paid by convenient instalments, as well as with cash.

Technical equipment

Thanks to our clinic’s cooperation with BP Medical an importer of medical technologies, we have the best technical equipment, which we constantly modernise.

SEE MORE
DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]