Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Tumescentní liposukce

Potřebujete se zbavit nadbytečných kilogramů v oblastech, jako je břicho, stehna, hýždě, podbradek, paže, dokonce i nadkolenní oblast, nebo muži i nadměrné tukové tkáně v prsou (při tzv. gynekomastii)? Navíc šetrně a rychle? K jedné z účinných metod patří dnes hodně žádaná tumescentní liposukce, která se zaměřuje na úpravu těla v určených problematických částech, a to tak, že odstraňuje nežádoucí podkožní tukové tkáně odsátím, formuje a zdokonaluje postavu.

Dnes, na rozdíl od minulých let, je velká část populace vystavena náročnému životnímu stylu, mnohdy i stresu, což často vede k ukládání tuku tam, kde ho mít nepotřebujeme.

Tumescentní liposukce je možné kombinovat s vibrační liposukcí, či laserovou liposukcí SlimLipo. K ošetření tumescentní liposukce disponujeme na naší klinice špičkovým švýcarským liposukčním přístrojem Liposurg značky Nouvag, plně vybavenými operačními sály včetně dospávacích pokojů hotelového typu. Anestezie je podávána novou šetrnou lowflow technologií unikátním anesteziologickým plynem desflurane podavaným plně digitální anesteziologickou jednotkou německé značky HEYER.

 

Proč právě tumescentní liposukce?

Protože je to jedna z nejvíce šetrných, bezpečných a účinných liposukcí v estetické a plastické chirurgii dnešní doby. Metoda ovšem neřeší hubnutí nebo nadváhu, pomáhá pouze snížit tukové vrstvy tam, kde se tuk ukládá nadmíru, a to opravdu efektivně. Odříkání se jídla, tvrdá sportovní dřina, i to je částečná cesta za štíhlým tělem, ale neplatí to vždy a pro každého. Tumescentní liposukce je vhodná pro muže i ženy a jednoduše remodeluje postavu bez omezování se.

 

Bližší informace k zákroku

Jde o invazivní zákrok, který se provádí buď ambulantně v místním znecitlivění, kdy se ošetřuje jedna oblast, v případě ošetření většího rozsahu (několika oblastí) je zákrok absolvován v celkové narkóze, nebo analgosedaci. Hlavním smyslem metody je ošetřovanou oblast napustit speciálním tumescentním roztokem, který disponuje schopností rozpouštět podkožní tukové buňky, resp. je dokáže nafouknout a rozmělnit, aby mohlo následně dojít k odsátí přebytečného tuku pomocí speciálních liposukčních kanyl napojených na odsávací přístroj (na naší klinice používáme špičkový švýcarský liposukční přístroj značky Nouvag).

Vždy je však důležitá konzultace s lékařem pro adaptabilnost k zákroku. Časová náročnost jsou 2–3 hodiny dle velikosti ošetřované oblasti.

Tumescentní liposukce může být v den zákroku doplněna o tzv. vibrační liposukci, která ještě více urychluje odsávání tuku a snižuje nerovnosti, popř. laserovou liposukci SlimLipo, kterou je možné použít ve finální fázi a která dokonale vyhladí nerovnosti, kterou mohou vzniknout.

 

Výhody zákroku

Kromě estetického hlediska, zvýšení sebevědomí, zlepšení vzhledu těla, má odstranění tuku pozitivní efekt ke zmenšení objemu bez nutnosti drastických diet apod.
Výhodou tumescentní liposukce oproti klasické, tzv. suché liposukce bez použití tumescentního roztoku, je hlavně snížení pooperační hospitalizace a zdlouhavé rekonvalescence, minimální zátěž na organismus, zabránění vytváření nerovností na těle či poranění buněk. Další pozitiva:

 

Průběh ošetření

Zákrok probíhá ambulantně při místním znecitlivění (nebo při celkové narkóze/analgosedaci). Do předem určených problematických partií těla je injekčně vpraven tumescentní roztok obsahující látku, která stahuje cévy, a tím snižuje krvácivost, spolu s anestetikem, který podporuje umrtvení, a tím bezbolestnost zákroku. Pod kůži je aplikováno dvojnásobné množství roztoku, než bude odsátého tuku. Na aktivaci těchto látek se vyhrazuje cca 30 minut. Poté je pomocí speciálních liposukčních kanyl, které se aplikují pod kůži malými řezy od 2–4 mm, odsávána tuková tkáň. Odsávání je bezbolestné, efekt anestetika vydrží až 20 hodin po ošetření, není nutné šití.

 

Před zákrokem – kontraindikace

Pokud se rozhodnete zákrok absolvovat, je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne optimální řešení tak, aby výsledek byl pro Vás co nejméně zatěžující a s nejlepším výsledkem.

K zákroku jsou puštěni pouze zdraví pacienti! Ne vždy však ošetření lze provést, proto je třeba věnovat pozornost, pokud:

Min. 14 dnů před zákrokem je vhodné vysadit léky na ředění krve, pokud Vám to Váš lékař dovolí. Rovněž léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (acylpirin, anopyrin, aj.) vysaďte. Upozorněte lékaře na všechny zdravotní potíže, na všechny užívané léky, vyvarujete se tak zbytečným následným problémům.

 

Po zákroku

Zákrok je poměrně dobře snášen, ošetřovaná místa mohou být zarudlá, v místě vpichů se mohou objevit otoky, modřinky, které během několika dnů vymizí. Hospitalizace v případě ambulantního ošetření s místním znecitlivěním není nutná, zapojení do běžného života je téměř okamžité, přesto doporučujeme alespoň 3 dny lehčí aktivity. Po narkóze je vždy nutná 1denní hospitalizace, poté s omezením v pracovní neschopnosti týden. Standardně se dodržuje měsíc rekonvalescence, kdy je potřebné nosit speciální elastické prádlo, i přes noc. Dodržování pitného režimu je samozřejmostí!

Důležité vědět – na dobrém výsledku se podílí nejen kvalita, elasticita, ale i smršťování kůže. Po odsátí tuku je podkožní oblast uvolněna, a jelikož stářím se pružnost pokožky snižuje, mohla by vykázat nehezké přečnívající kožní části.

Konečný výsledek je viditelný již po 14 dnech, u někoho však až třeba po 2 měsících.

Ideálem krásy není vždy jen hezká tvář a tělo, je to hlavně o tom, cítit se ve svém těle spokojeně a sebevědomě, a tím získat pocit svého ideálu krásy. Každý má možnost udělat pro to všechno, aby ho dosáhl. Jednou z možností je důvěřovat našim odborníkům a využít tumescentní liposukci pro získání pěkného těla.

 

Tumescent liposuction

Do you need to rid yourself of excess kilos in areas such as belly, thighs, buttocks, chin, arms, even the area above the knee or if you are a man, do you need to get rid of excess fatty tissues in your breast (so-called gynecomastia)? Do you want this process to be gentle and fast? One of the most effective methods today is the much sought-after tumescent liposuction, which focuses on body adjustment in certain problematic parts, by removing (sucking out) undesirable subcutaneous fatty tissues, in order to shape and improve the figure.

Today, unlike in the past years, a large part of the population is exposed to a demanding lifestyle and often to stress, which leads to fat storage in the areas, where we don’t need it.

Tumescent liposuction can be combined with vibration liposuction or laser liposuction. As regards tumescent liposuction, we have the top Swiss liposuction device Liposurg from Nouvag, fully equipped with operating rooms, including hotel-type recovery rooms. Anaesthesia is administered by means of the new gentle low-flow technology with the unique anaesthetic gas desflurane delivered by a fully digital, German made HEYER anaesthesia unit.

Why tumescent liposuction?

Because it is one of the most gentle, safe and effective liposuctions in aesthetic and plastic surgery today. However, the method doesn’t address weight loss or overweight, it only helps to efficiently reduce fatty deposits, where fat is stored excessively. Eating less and hard sports are also ways to achieve a slim body, but this doesn’t always work for everyone. Tumescent liposuction is suitable for both men and women and simply remodels your figure without any need for restrictions.

More information about the procedure

It’s an invasive procedure, which is performed either as an outpatient procedure in local anaesthesia, where just one area is treated, or in case of large-scale treatment (of several areas) the procedure is performed in general anaesthesia or analgo-sedation. The main purpose of the method is to infuse the treated area with a special tumescent solution, which has the ability to dissolve subcutaneous fat cells, or in other words – it can inflate and dissolve fat cells, so that the extra fat can be sucked out through special liposuction cannulas connected to a suction device (we use the top Swiss Nouvag liposuction machine at our clinic).

However, it is always important to consult your doctor about adaptability to the procedure. The required time is 2-3 hours depending on the size of the treated area.

Tumescent liposuction can be combined with the so-called vibration liposuction performed on the same day, which further accelerates the extraction of fat and reduces uneven spots on the skin; or possibly with laser liposuction SlimLipo, which can be used in the final phase and which will smooth out any uneven spots that may arise perfectly.

Benefits of the procedure

In addition to aesthetic improvements, increased self-esteem and improved body appearance, fat removal has a positive effect on volume reduction without the need for drastic diets and the like.

Advantages of tumescent liposuction, as compared to the classical so-called dry liposuction without the use of the tumescent solution, mainly include a reduction of the time necessary for post-surgery hospitalisation and lengthy recovery, minimal burden on the organism, prevention of formation of uneven spots on the body or injury to the cells. Other positives:

 • A simple solution to remove fat from problematic areas
 • Reduced bleeding and pain
 • Minimum convalescence time
 • A safe and effective outpatient surgery
 • This solution is permanent, if you maintain the correct lifestyle
 • Positive influence on self-confidence
 • There is no need to repeat the procedure

The course of treatment

The procedure is outpatient with local anaesthesia (or general anaesthesia / analgo-sedation). A tumescent solution containing a substance, which shrinks blood vessels and thereby reduces bleeding, is injected into the predetermined problematic parts of the body, together with an anaesthetic, which promotes desensitisation and therefore painlessness of the procedure. Double the amount of the solution relative to the amount of the fat to be removed is applied below the skin. Activation of these substances takes around 30 minutes. Then the fat tissue is sucked out using a special liposuction cannula, which is applied under the skin through small 2-4 mm incisions. Suction is painless, the anaesthetic effect lasts up to 20 hours after treatment, no stitching is necessary.

Before the procedure – contraindications

If you decide to go through the procedure, it’s necessary to consult with the attending physician, who will propose the optimal solution, so that the result is the least burdensome possible for you and with the best result.

Only healthy patients are admitted for the procedure! The procedure can’t be performed under some circumstances, so attention should be paid if:

 • You have inflammation, an infection or you are 14 days after a viral illness
 • You are being treated for cancer
 • You are being treated for epilepsy
 • You suffer from high blood pressure
 • You have a high-risk pregnancy
 • You suffer from a blood-clotting disorder

It is advisable to discontinue blood thinners at least 14 days before the procedure, if your doctor allows it. Also, drugs containing acetylsalicylic acid (Acylpirin, Anopyrin, etc.) should be discontinued. Tell your doctor about all health problems and all medications you use, in order to avoid unnecessary subsequent problems.

 

After the procedure

The procedure is relatively well tolerated, the treated areas may be red and swelling and bruising may appear at the injection spots, which will disappear within a few days. Hospitalisation is unnecessary in the case of outpatient treatment with local anaesthetics; engaging in normal life is possible almost immediately, but we recommend performing only easy activities for at least 3 days. Hospitalisation for one-day is always required after general anaesthesia, followed by work incapacity for one week. Convalescence for a month is standard, during which you need to wear special elastic underwear, even overnight. You should always drink a sufficient amount of liquid!

It’s important to know – both the quality, elasticity and also shrinkage of the skin contribute to the good result. After the fat has been sucked out, the subcutaneous area is loosened, and as aging reduces elasticity of the skin, this could result in some unsightly skin overhangs.

The final result is visible after 14 days, in some cases after 2 months.

The ideal of beauty isn’t always a pretty face and body, it’s mainly about feeling comfortable and confident in your body and achieving the feeling of ideal beauty. Everyone has the opportunity to do everything to achieve it. One of the options is to trust our specialists and use tumescent liposuction to get a nice body.

DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]