Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Vibrační liposukce

Vibrační liposukce patří dnes k jednomu z nejvíce vyhledávaných esteticko-chirurgických ošetření. Efektivně zbavuje nadbytečných a problematických oblastí, jako jsou břicho, stehna, hýždě, paže, podbradek, kolena i boky, tukových polštářků. Vibrační liposukce je nástupcem tumescentní liposukce.

Vibrační liposukce a pro koho je vhodná

Vibrační liposukce je určena pro muže i ženy a jako jedna z účinných metod odstraňování nežádoucí podkožní tukové tkáně má formovací a zdokonalovací efekt. Velká populace je v dnešní době vystavena náročnému životnímu i pracovnímu tempu, který se dosti často neobejde bez stresových stavů, to pak následně vede k ukládání podkožního tuku na mnoha viditelných místech.

Proč právě vibrační liposukce?

Vibrační liposukce patří za použití vibrační techniky k nejšetrnějším, nejefektivnějším a bezpečným liposukcím dnešní doby. Na našem pracovišti používáme špičkové švýcarské vibrační liposukční systémy značky Nouvag – Liposurg. Neřeší nadváhu, pomáhá však snížit tukové vrstvy v oblastech, kde dochází k nadměrnému ukládání podkožního tuku. Vibrační liposukce Vás nenutí k tvrdé sportovní aktivitě či omezování se v jídle – i to je cesta ke štíhlému vysportovanému tělu, ovšem někdy ani tato snaha nepřináší očekávaný výsledek – vibrační liposukce zjednodušeně remodeluje postavu, aniž by na odsáté ploše vytvářela nerovnosti.

Průběh ošetření

Vibrační liposukce je miniinvazivní zákrok, který probíhá ambulantně v místním znecitlivení, při ošetření jedné oblasti, nebo se provádí v analgosedaci či celkové narkóze v případě ošetření většího rozsahu (několika oblastí). Hlavním principem metody vibrační liposukce je odsátí přebytečného tuku pomocí vibračních liposukčních kanyl s hustou sítí malinkých otvorů jemným kmitavým pohybem v rozsahu 0,5–5 mm, které odsávají tukovou vrstvu, aniž by poškodily okolní tkáň. Sílu vibrace lze odstupňovat dle potřeby. Vstupy po aplikaci kanyl se přelepí náplastí a pacient odchází ve speciálním elastickém prádle domů.

Vibrační liposukce je provedena v kombinaci s tumescencí – předem určená oblast je napuštěna speciálním tumescentním roztokem, který disponuje schopností rozpouštět podkožní tukové buňky, obsahuje látku pro stažení cév, a tím snižuje krvácivost, spolu s anestetikem, které znecitlivuje, je vibrační liposukce bezbolestná. Vibrační liposukci lze také doplnit pro vypnutí odsáté partie laserovou liposukcí. Zákrok je běžně s laserovou liposukcí kombinovaný. Lze použít liposukční techniky německého liposukčního laseru o vlnové délce 980 nm, kterým na klinice disponujeme.

Časová náročnost jsou 1–1,5 hodiny, dle velikosti ošetřované oblasti.

Výhody zákroku

Vibrační liposukce v sobě nese nejen estetické hledisko, zvyšuje pocit sebevědomí a uspokojení se svým tělem, zdokonaluje postavu, má i kladný účinek pro zmenšení objemu. Výhodou vibrační liposukce oproti klasické je především snížení pooperační hospitalizace, dlouhé rekonvalescence, minimální zátěže na organismus, obrana proti vytváření nerovností na těle či absence poškození okolních tkání.

Před zákrokem

Vibrační liposukce je vhodná pouze pro zdravé pacienty! Má však další omezení, kdy ji nelze absolvovat:

Před ošetřením vibrační liposukce je potřeba asi 14 dnů vysadit léky na ředění krve i léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Upozorněte lékaře na všechny zdravotní potíže i na všechny léky, které užíváte, abyste se vyvarovali zbytečným následným problémům.

Po zákroku

Vibrační liposukce je poměrně dobře snášena, ošetřovaná místa mohou být zarudlá, v místě vpichů a řezů se mohou objevit otoky, modřiny, které během několika dnů vymizí. Pokud je zákrok prováděn v lokální anestezii, není hospitalizace nutná, zapojení do běžného života je možné okamžitě, přesto doporučujeme alespoň týden provádět lehčí aktivity, nevystavovat tělo přímým slunečným paprskům, ani návštěvu solária kvůli možným neestetickým pigmentacím.

Po celkové narkóze je nutná 1denní hospitalizace. Standardně se dodržuje asi 14 dnů rekonvalescence, kdy je potřebné nosit speciální prodyšné elastické prádlo, i přes noc. Pro lepší a rychlejší efekt je nutné dodržovat pitný režim.

Vibrační liposukce velmi efektivně zbavuje těla nechtěných tukových ložisek. Přesto je důležité vědět, že dobrý výsledek závisí také na genetických dispozicích daného pacienta, na elasticitě i schopnosti smršťovat kůži, na dodržování správné životosprávy. Konečný výsledek je viditelný ihned, během několika týdnů se maximalizuje.

Krásně vytvarované tělo dnes již není žádný problém. Nepotřebujete k tomu drastické diety či hladovění, ani stovky hodin v posilovně. Moderním a jednoduchým receptem na vysněné tělo je vibrační liposukce, která Vám zdokonalí nejen problematické partie, ale zvedne i sebevědomí – abyste se cítili ve svém těle spokojeně a Vaše očekávání bylo vidět.

Vibration liposuction

Today, vibration liposuction is one of the most popular aesthetic and surgical treatments. It removes redundant and problematic areas effectively, for example, on the belly, thighs, buttocks, arms, double chin, knees, hips and fatty cushions. Vibration liposuction is the successor to tumescent liposuction.

Vibration liposuction and for whom it’s suitable

Vibration liposuction is designed for both men and women and as one of the effective methods of removing undesirable subcutaneous fat tissue, it shapes and refines the skin. Today, a large section of the population is exposed to a demanding lifestyle and work pace, which often involves stress situations resulting in storage of subcutaneous fat in many visible places.

 

Why vibration liposuction?

Vibration-assisted liposuction is one of the most gentle, effective and safe liposuctions today. At our workplace, we use the top Swiss vibration liposuction systems Nouvag – Liposurg. It doesn’t address being overweight, it only helps to efficiently reduce subcutaneous fatty deposits in the areas of the body, where fat is stored excessively. Restrictive diets and hard sports are also ways to achieve a slim sporty body, but this doesn’t always work for everyone – vibration liposuction simply remodels your figure without any need for restrictions.

The course of treatment

Vibration liposuction is a mini-invasive procedure, which is performed either as an outpatient procedure by local anaesthesia, where just one area is treated or in the case of large-scale treatment (of several areas) the procedure is performed with general anaesthesia or analgo-sedation. The main principle of the vibration liposuction method is to suck out excess fat through vibrating liposuction cannulas by means of a dense network of tiny holes with a gentle oscillatory motion in the 0.5-5 mm range, which suck out the fatty layer without damaging the surrounding tissue. Vibration force can be adjusted as needed. After the procedure, entry points for insertion of cannulas are covered with patches and the patient can go home wearing special elastic underwear.

Vibration liposuction is done in combination with tumescence – a predetermined area is infused with a special tumescent solution, which has the ability to dissolve subcutaneous fat cells and which contains a substance for blood vessel shrinking in order to reduce bleeding, together with anaesthetic for desensitisation, so that vibration liposuction is painless. Vibration-assisted liposuction can also be used to stretch the skin area, which was treated by laser liposuction. This is why vibration liposuction is commonly combined with laser liposuction. We can use liposuction technologies with a German liposuction laser with a wavelength of 980 nm, we have this available at our clinic.

The duration is 1-1.5 hours depending on the size of the area to be treated.

Benefits of the procedure

In addition to aesthetic improvements, increased self-esteem and improved body appearance, vibration liposuction also has a positive effect on volume reduction.

The advantages of vibration liposuction, when compared to classic liposuction, mainly include a reduction in the time necessary for post-surgery hospitalisation and lengthy recovery, minimal burden on the organism, preventing the formation of uneven spots on the body and the absence of damage to surrounding tissues.

 • Simple solution to remove fat from problematic areas
 • Reduced bleeding and pain
 • Minimum convalescence time
 • A safe and gentle outpatient treatment
 • This solution is permanent, if you maintain the correct lifestyle
 • There is no need to repeat the procedure

Before the procedure

Vibration liposuction is only suitable for healthy patients! Moreover, it has other limitations, when it cannot be performed:

 • Inflammation, viral infection and bacterial infections
 • Tumour diseases
 • Epilepsy, diabetes
 • High blood pressure
 • Pregnancy, breastfeeding
 • Blood-clotting disorder
 • Cardiac and vascular disorders

It’s necessary to discontinue blood thinners and drugs containing acetylsalicylic acid at least 14 days before the procedure. Tell your doctor about all health problems and all medications that you use, in order to avoid unnecessary subsequent problems.

After the procedure

Vibrational liposuction is relatively well tolerated, the treated areas may be red, and swelling and bruises may appear at the injection spots, which will disappear within a few days. Hospitalisation is unnecessary in the case of outpatient treatment with local anaesthetics; engaging in normal life is possible almost immediately, but we recommend that you only participate in easy activities for at least 3 days and it isn’t advisable to expose your body to direct sunlight or to visit a tanning salon due to the possibility of formation of unsightly pigmentations.

Hospitalisation for one day is always required after general anaesthesia. Convalescence for approximately 14 days is standard, during which you need to wear special air-permeable elastic underwear, even overnight. You should drink sufficient amount of liquids in order to achieve a better and faster result.

Vibration liposuction efficiently removes unwanted fat deposits from the body. However, it’s important to know that a good result also depends on the patient’s genetic dispositions, the skin’s elasticity and shrinking ability and also on maintaining the proper diet. The final result is visible immediately and it’s intensified within a few weeks.

Today, a beautifully shaped body is no longer a problem. You don’t need drastic dieting, starvation or hundreds of hours in the gym. A modern and simple recipe for a dream body is vibration liposuction, which will both improve your troublesome parts and lift your self-confidence – so that you feel comfortable in your body and so that your expectations are clearly visible.

DISCOVER NEWS


  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

  × Poradíme Vám