Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zmenšení prsou

Zmenšení prsou neboli redukční úprava nadměrných prsou řeší nejen estetický, ale v mnoha případech spíše zdravotní problém. Již od nepaměti jsou ženská prsa symbolem ženské krásy. Často ženy s nimi nejsou spokojeny, převážně s velikostí, a podstupují plastiku prsou se zvětšením. Opakem jsou však ženy, které trápí těžká, příp. neforemná prsa, jako následek razantního snížení hmotnosti, opakovaných porodů či vlivem genetických dispozic, rovněž příčina může pramenit ze stárnutí, ztráty elasticity, a tím výraznému poklesu prsou. Zmenšení prsou často vyhledávají také mladé ženy, které se z důvodu nadměrné tvorby prsní žlázy potýkají s velkými prsy, a obtěžují je např. při sportu, nebo tvoří k tělu nepoměrnou symetrii.

Zmenšení prsou účinně odstraňuje a redukuje přebytečnou kožní tkáň v oblasti prsou, pro optimální efekt lze zákrok kombinovat s remodelací. V mnoha případech má zmenšení prsou i preventivní charakter, eliminuje vznik mnoha zdravotních potíží.

Kdy je zmenšení prsou vhodné

Velká prsa často způsobují špatné postavení a přetěžování těla, problémy s páteří (jak krční, hrudní, tak i na bedrech) včetně zkřivení, a tím časté bolesti hlavy, někdy ovlivňují dýchání, způsobují otoky nohou, což má vliv nejen na zdraví, ale i psychiku ženy. Oblast pod velkými prsy (rýhy pod prsy) je rovněž náchylná k tvorbě zánětlivých procesů, infekcí či ekzémů. K odstranění všech těchto problémů a zkvalitnění života však může dojít až po zmenšení prsou.

Zmenšení prsou se provádí dospělým pacientkám, mimořádně, pokud hrozí vážné zdravotní potíže, lze zákrok provést i u mladších.

Výhody zákroku

Zmenšení prsou výrazně ovlivňuje zdraví, zlepšuje psychiku, zdokonaluje poprsí, odstraňuje převisy, napomáhá k řešení neestetických odchylek vytvořením přijatelných prsních partií.

Průběh ošetření

Zmenšení prsou probíhá v celkové narkóze zhruba 2–3 hodiny. Řezy jsou vedeny v předem určených a předkreslených oblastech, při zákroku je odstraněna přebytečná povislá kožní stěna, nadbytečná tuková tkáň i část prsní žlázy. Prsa jsou domodelována, prsní dvorec přemístěn, dle nutnosti je upravena jeho velikost, a poté jsou všechny rány chirurgicky zašity vnitřními vstřebatelnými stehy. Ty mimo jiné mají schopnost zpevnit jizvu, aby došlo k řádnému zhojení.

Zmenšení prsou je prováděno tak, že řezy protínají okolí dvorce, pokračují od středu dvorce směrem dolů a pod prsy tvoří malou úsečku, připomínající kotvičku, vždy tak, aby byly jizvy co nejméně viditelné. Do operované oblasti jsou zavedeny drény, které v průběhu 24–48 hodin plní funkci pro lepší odvod krve a tkáňového sekretu, jsou podpůrným nástrojem pro rychlejší hojení, rovněž eliminují zánětlivé procesy apod. Ošetřená část je vydezinfikována a překryta sterilní absorpční gázou. Po zákroku zmenšení prsou je pacientka s elastickou bandáží nebo kompresivním prádlem kolem hrudi hospitalizována dle potřeby na 1–2 dny, poté se odstraní drény a pacientka odchází s pokyny od lékaře do domácího ošetření.

Před zákrokem

Zmenšení prsou patří k invazivním chirurgickým zákrokům, k absolvování je vyžadována pouze zdravá pacientka. U zmenšení prsou je dále nutné předoperační vyšetření, u starších pacientek je vhodné taktéž mamografické nebo ultrazvukové (sono) vyšetření prsou. Přibližně 2–3 týdny před zákrokem doporučujeme vysazení léků, které mohou způsobovat zvýšenou krvácivost (léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, jako je Anopyrin, Acylpyrin, aj.). Žádoucí je i omezit kouření před i po zákroku.

Zmenšení prsou bývá prováděna u žen, které kojily, cca 6 měsíců od ukončení.

Po zákroku

Po zákroku zmenšení prsou se mohou ošetřená místa projevovat bolestivě, s otoky, modřinkami, které během pár dnů odezní. Zmenšení prsou vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, po ní se odstraňují drény, pacientka odchází s kompresivním spodním prádlem domů, dochází dle dohody s lékařem na převazy. U zmenšení prsou je důležitá pooperační péče, 2týdenní klidový režim v pracovní neschopnosti, nošení elastického prádla asi 2 měsíce. Jeho nošením se eliminují otoky, pomáhá také k formování prsou a k lepšímu zhojení. Všechny stehy jsou vstřebatelné, tudíž bez nutnosti odstraňování. Pro eliminaci jizev je asi po 14 dnech vhodné doplnit péči o jemné tlakové masáže, mazat kvalitními hydratačními krémy. Jizvy, pokud zůstanou, v průběhu půl roku vyblednou. Rovněž není doporučována nadměrná fyzická zátěž 2 měsíce po zákroku, k hygieně je vhodnější sprchování.

Výsledný efekt je dlouhodobý, ale vše je závislé rovněž na kvalitě a pružnosti kůže, individuální schopnosti k hojení i správném dodržování pooperační péče. Při udržení si stálé váhy není nutné zákrok opakovat.

Ženám od 35 let se doporučuje pravidelná preventivní mamografická kontrola.

 

Ženská prsa jsou a budou pod drobnohledem nás všech. Jde o nejvíce probírané téma, co se týká estetiky a krásy. Ta, co mají malá, chtějí velká, ta, co mají velká, chtějí malá. Je to stejné, jako když má člověk výšku 160 cm, ale tajně by si přál mít 190, nebo naopak. Vždy je však důležité, co je pro každou ženu zdraví prospěšné a v čem se bude cítit spokojeně. Vaše rozhodnutí je jen Vaše, ať už je z estetických nebo zdravotních důvodů. Nezapomínejte při tom i na zdravý životní styl a pozitivní myšlení.

Breast reduction

Breast reduction or a reduction of breasts that are too big is both an aesthetic and a health problem in many cases. Female breasts have been a symbol of female beauty from time immemorial. Often, women aren’t satisfied with their breasts, mostly their size, so they undergo breast enlargement. The opposite pole is represented by women, who suffer from heavy, unshapely breasts, as a result of considerable weight loss, repeated births or genetic disposition; the cause may also stem from aging, loss of elasticity and a significant dropping of the breasts. Breast reduction is also often sought after by young women, who are struggling with their large breasts because of excessive mammary gland formation and for example, are bothered by them during sports or because the breasts have a disproportionate symmetry.

Breast reduction effectively removes and reduces excess skin, breast and fat tissue in the breast area. The procedure includes modelling the remaining breast volume. In several cases, breast reduction has a preventative character and eliminates emergence of many health problems.

When is breast reduction appropriate?

Big breasts often cause poor body positioning and overburdening the body, problems with the spine (both cervical, thoracic and back spine) including twitching, which result in frequent headaches, sometimes affecting breathing, swollen feet, which affects both health and psyche of a woman. The areas beneath large breasts (lines under the breasts) are also prone to formation of inflammatory processes, infections or eczemas. However, all these problems can be eliminated and an improvement in the quality of life can occur only after breast reduction.

Breast reduction is done for adult patients; it can only be done for younger ones in rare cases, when there is a threat of serious medical problems.

 

Benefits of the procedure

Breast reduction greatly affects health, improves the psyche, improves the appearance of the breasts, removes overhangs and helps to resolve unsightly deviations by creating acceptable breasts.

  • Improved appearance, increased self-confidence
  • Long-lasting effect
  • Reduction of health problems
  • Improving life
  • Removing excessive fatty tissue, loose skin to achieve a perfect figure
  • Resulting scars are always chosen to be as inconspicuous as possible

The course of the treatment

Breast reduction is performed in general anaesthesia for approximately 2-3 hours. The incisions are made in predetermined and pre-drawn areas, the procedure includes removal of excess drooping skin wall, excess fatty tissue and part of the mammary gland. The breasts are reshaped, the areola is relocated and its size is adjusted as necessary, and then all wounds are surgically sutured with internal absorbable stitches. These, among others, have the ability to strengthen the scar, so that it can heal properly.

Breast reduction is done so that incisions intersect the surroundings of the areola, continue from the centre of the areola downwards and form a small line below the breasts, which resembles a little anchor, so that the scars are as invisible as possible. Drains are inserted into the treated area for the purpose of better blood drainage and tissue liquids for 24-48 hours and to provide a supportive tool for faster healing, eliminating inflammatory processes, etc. The treated part is disinfected and covered with sterile absorbent gauze. After breast reduction, the patient receives an elastic bandage or compression garment around the chest and is hospitalised as necessary for 1-2 days, then the drains are removed and the patient goes home with doctor’s instructions for home care.

 

Before the procedure

Breast reduction is an invasive surgical procedure, for which only healthy patients are admitted. Breast reduction must be preceded by pre-surgery examination, moreover, mammography or ultrasound breast examination is recommended in case of older women. We recommend discontinuing medications, which may cause increased bleeding (acetylsalicylic acid drugs such as Anopyrin, Acylpyrin, etc.) approximately 2-3 weeks before surgery. It’s also desirable to limit smoking before and after the procedure.

Breast reduction is usually done in women, who already breastfed, about 6 months after termination of breastfeeding.

After the surgery

After the breast reduction procedure, the treated areas may be painful with swelling, bruising, which will disappear within a few days. Breast reduction requires hospitalisation for 1-2 days, after which drains are removed and the patient goes home with compression underwear. The patient then continues to visit for dressings to be changed as agreed with the doctor. Post-surgery care is very important after a breast reduction, including a 2-week rest mode with sick leave and wearing elastic underwear for approximately 2 months. Wearing the underwear eliminates swelling, improves breast shaping and healing. All stitches are absorbable, without the need for removal. To eliminate the scars, it’s advisable to start gentle pressure massages and to lubricate with good moisturising creams around 14 days after surgery. If some scars stay, they will fade over the course of six months. Moreover, excessive physical stress isn’t recommended for 2 months after the procedure, and it’s preferable to take a shower rather than a bath.

The resulting effect is long lasting, but it also depends on the skin quality and elasticity, individual healing capability and proper post-surgery care. There’s no need to repeat the procedure, if you maintain a constant weight.

Women over 35 years of age are recommended to have regular mammographic screening.

Female breasts are and will always be the centre of attention. It’s the most discussed topic in terms of aesthetics and beauty. Those who have small breasts want big ones, those who have big breasts want small ones. It’s the same as height, when you are 160 cm, you secretly wish to be 190 cm, or vice versa. However, what’s most important is always, what is beneficial for each woman and what makes her happy. The decision is just yours, whether for aesthetic or health reasons. Don’t forget about healthy lifestyle and positive thinking.

 

Why undergo surgery at our clinic?

Safety

All our dormitory rooms are designed as ICU, all our clients are constantly monitored. We adhere to quality certificates and safe procedures for plastic surgery including a back-up power supply for the entire clinic.

Recovery rooms

Are of a 5 * hotel type with their own sanitary facilities, minibars, gastronomy and adjustable premium Schroder bed.

Unique anaesthesia in the Czech Republic

Our low-flow anaesthesia is controlled by the best anaesthesiologists in the Czech Republic using HEYER's top anaesthesia units from Germany. As the only workplace in the Czech Republic, we use fully digital anaesthesia dosing

Parking

All our clients with appointments for consultations/short procedures have free parking at their disposal in the garages at our building after prior booking. You can comfortably and discreetly get to the elevator directly to the clinic.

Consultations

Consultations are non-binding and free of charge.

Wi-Fi and internet

The entire clinic is covered by a high-speed Wi-Fi connection for your convenience. You can also borrow a tablet from us free of charge during your stay with us.

Surgeries paid by instalments

Any procedures at our clinic can also be paid by convenient instalments, as well as with cash.

Technical equipment

Thanks to our clinic’s cooperation with BP Medical an importer of medical technologies, we have the best technical equipment, which we constantly modernise.

SEE MORE
DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]