Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Odstranění podbradku

Odstranění podbradku, který Vám pohledově vytváří pod bradou nehezký vak či Vám brada splývá s krkem, dnes jednoduše řeší estetická a chirurgická medicína odsátím nechtěného tuku v této oblasti, odstraněním povolené kůže nebo vytažením kůže v kombinaci s faceliftem. Genetické dispozice nám totiž dosti často ukládají tuk v oblastech, kde se ho nelze ani drastickými dietami či nadměrným tělesným cvičením zbavit. Kromě toho vlivem věku pokožka ochabuje, ztrácí pružnost a vytváří nevzhledné převisy.

Průběh ošetření

Odstranění podbradku probíhá ambulantně v lokální anestezii, v analgosedaci nebo pod celkovou narkózou.

Šetrná metoda odstranění podbradku liposukcí efektivně – vpravením malé kanylky za pomoci drobných vpichů pod bradou nebo pod ušními boltci – likviduje přebytečné tukové buňky odsátím. Jde o 30min. zákrok, po kterém je pacientovi nasazen elastický kompresní obvaz a pacient se navrací do běžného života.

Principem odstranění podbradku s faceliftem obličeje je veden řez ze spánkové oblasti nad ušima směrem dolů před ušní boltec, pak směrem nahoru přes rýhu za ušním boltcem až k ukončení řezu ve vlasové oblasti. Kůže je uvolněna, vytažena, nadbytečná část odstraněna. Rána je zašita vstřebatelnými stehy, zakryta obvazem a zafixována elastickou kompresí. Na odstranění podbradku faceliftingovým vytažením je potřeba asi 60 minut, 1denní hospitalizace a asi týdenní pracovní neschopnost.

 

Výhody zákroku

 

Před zákrokem                                                                              

Odstranění podbradku patří k miniinvazivním nebo invazivním zákrokům, v závislosti na typu ošetření. O vhodnosti a správném výběru zákroku, aby byl pro pacienta co nejefektivnější, rozhodne lékař.  Kde není vhodný:

 

Po zákroku

Vzhledem k tomu, že při odstranění podbradku dochází k zásahu velmi citlivých míst s nervovým zakončením, může pacient po zákroku pociťovat bolest, v místech vpichů může docházet k malým otokům. Lze podat léky proti bolesti, otoky samy vymizí (je žádoucí ošetřené místo ledovat). Kompresní bandáž je nutné nosit přibližně 14 dnů. Po odstranění podbradku je doporučeno vyhnout se návštěvě solárií, sauně, nebo zvýšené sportovní aktivitě. Výsledky odstranění podbradku jsou při dodržování správné životosprávy a hlídání si váhy, dlouhodobé. Maximalizace výsledku probíhá v průběhu 1–3 měsíců, kdy je odstranění podbradku již zcela viditelné. Vše závisí rovněž na elasticitě pacienta, na dispoziční adaptabilitě k vypnutí kůže, aby nedocházelo po odstranění podbradku k nehezkým varhánkům povolené pokožky.

 

Odstranění podbradku lze kombinovat s faceliftem, liposukcí brady či jinými estetickými zákroky.

 

Stále je co zdokonalovat. Odstranění podbradku má kromě estetického hlediska i charakter omlazující. Úpravou oblasti pod bradou se zvýrazní dolní část obličeje, potažmo celý obličej, prodlouží se krk, zvýší se Vám sebevědomí a Váš obličej získá mladší vzezření. Vytvarovat nohy můžete jízdou na kole, na zpevnění rukou Vám stačí kliky, na nahromaděný tuk v podbradku však funguje pouze odstranění podbradku lékařsky.

Double chin removal

Double chin removal, which forms an unsightly bag under your chin or makes your chin blend-in with the neck, can be solved simply with aesthetic and surgical medicine by sucking-out unwanted fat in this area, removing the loose skin or stretching the skin in combination with a facelift. Genetic dispositions often mean that your fat is stored in areas, where you can’t get rid of it, either with a drastic diet or excessive physical exercise. Furthermore, due to aging, the skin weakens, loses its elasticity and forms unsightly overhangs.

The course of treatment

Double chin removal is an outpatient procedure performed in local anaesthesia, analgo-sedation or general anaesthesia.

It is a gentle method of efficiently removing a double chin by liposuction, which – by inserting a small cannula through small punctures under the chin or under the earlobes – removes excess fat cells by suction. It takes around 30minutes. Afterwards, the patient receives an elastic compression bandage and can return to normal life.

The principle of double chin removal with a facelift is to make a cut from the temple area above the ears downwardly as far as the front of the earlobe, then upward through the line behind the earlobe ending the cut in the hair region. The skin is released, pulled out, the excess part removed. The wound is sutured with absorbable stitches, dressed with a bandage and fixed by elastic compression. The double chin removal procedure takes approximately 60 minutes with one-day hospitalisation and incapacity to work for one week.

Benefits of the procedure

 • Removing fat tissue to highlight facial features
 • Outpatient, simple treatment
 • Rejuvenated look
 • Excellent results with long-lasting effects
 • No visible scars

Před zákrokem

Double chin removal is a mini-invasive or invasive procedure, depending on the type of treatment. The doctor chooses the suitability and correct choice of the procedure to make it as effective as possible for the patient. Where the procedure is not appropriate:

 • Inflammation, acute infection
 • Tumour diseases
 • Pregnancy, breastfeeding
 • Allergies, autoimmune diseases
 • Epilepsy
 • Blood-clotting disorder
 • Cardiac and vascular disorders

After the procedure

Since a double chin removal affects very sensitive areas with nerve endings, the patient may experience pain after the surgery and small swellings may occur at the punctured spots. Pain relief medications can be administered; the swellings will disappear by themselves (it’s recommended to cool down the treated area with ice). The compression bandage should be worn for approximately 14 days. After double chin removal, it is advisable to avoid visits to a tanning salon, sauna, or increased sporting activity. Results of chin removal are long-term, if you observe a proper diet and maintain a proper weight. The results are optimum within 1-3 months, when the double chin removal is already completely visible. It also depends on the elasticity of the patient and on the dispositional stretching adaptability of the skin, so as to avoid unpleasant folds of loose skin after a double chin removal.

Double chin removal can be combined with a facelift, chin liposuction or other aesthetic treatments.

There is always something to improve. Besides the aesthetic aspect, a double chin removal also has a rejuvenating character. Adjusting the area under the chin highlights the lower part of the face, or even the entire face, the neck is extended, your self-confidence increases, and your face becomes younger. You can shape your legs by riding a bicycle, you can strengthen your hands by press-ups, but the accumulated fat in the chin can only be removed surgically.

DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]