Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Operace očních víček (přes spojivku nebo chirurgicky)

Oči patří k nejvýraznější části obličeje, kde je nejvíc znatelné stárnutí. Vlivem věku ztrácí periorbitální (oční) oblast na elasticitě, oslabuje se svalstvo – příroda jí totiž nadělila velmi tenkou kůži, při mimice obličeje vystavenou tvorbě nežádoucích projevů, např. vráskám. K dalším patří ochablá kůže, přepadávající víčka, nevzhledné váčky pod očima. Tyto problémy efektivně řeší operace očních víček.

 

Pro koho a proč je operace víček vhodná

Úprava očních víček má vliv nejen na vzhled, ale zlepšuje i správnou pohybovou funkci, navíc lze korigováním odstranit opuchliny, bolestivé pocity, slzení, zvýšené zatížení na oči, a tím omezení zorného pole, nebo následné bolesti hlavy. Zbavit se tzv. pytlů pod očima či pokleslých víček je zákrok určený ženám i mužům s výsledným účinkem vyhlazení, zpevnění, lze jej kombinovat např. s aplikací botulotoxinu nebo faceliftem.

 

Průběh ošetření

Operaci očních víček neboli blefaroplastiku je možné podstoupit chirurgicky – odstraní nehezkou převislou kůži, nebo moderní technikou přístupem přes spojivku se zaměřením na dolní víčka, tzv. váčky pod očima, kde je pozornost věnována hlavně podkožnímu tuku a přebytečné vytažené kůži. Po této metodě ošetření se navíc vyvarujeme zbytečných jizev a krvácení.

Zákrok probíhá ambulantně při místním znecitlivění nebo analgosedaci či celkové narkóze. Nejdříve se na víčkách předkreslí místa k odstranění či úpravám. Standardně dochází k operativní redukci nadbytečné kůže (tím se eliminuje převis), odstranění tukových váčků u vnitřních koutků (řez je veden od vnitřní části oka přes kožní záhyb, u spodního těsně pod řasami), taktéž probíhá i operace spodních víček. Plastika horních a dolních víček trvá asi 1,5 hodiny. Postup při operaci dolních víček přes spojivku probíhá standardně pod cca půlhodinovou celkovou narkózou nebo analgosedací. Řez je sliznicí spojivkové části, kde se odstraní přebytečná tuková tkáň. Zde není potřeba šití, použije se oční mast a ošetřené oko se přelepí speciální náplastí.

Úpravu horních i dolních víček lze absolvovat tentýž den, při transkonjuktivální operaci, pokud probíhá v celkové narkóze, je však nutná hospitalizace 1 den. Po operaci je nutný doprovod.

 

Výhody zákroku

Kromě estetického hlediska, zlepšení textury kůže, má operace očních víček i účinek preventivní, jelikož napomáhá předcházet zrakovým obtížím. V závislosti na každém jednotlivci je výsledek operace spíše trvalý, ale lze ji časem opakovat. Výhodou přístupu přes spojivku oproti chirurgickému je kratší časová zátěž organismu, menší bolestivost a krvácivost, rychlejší hojivost bez jizev.

 

Před zákrokem

Minimálně týden před ošetřením není doporučováno užívání léků s kyselinou acetylsalicylovou, které mohou snižovat srážlivost krve.

Vhodnost je limitována, pokud:

 

 

Po zákroku

Zákrok bývá dobře snášen, může po něm dojít k otokům a malým modřinám, ledování místa je žádoucí. Po transkonjunktivální operaci bývají ošetřovaná místa zarudlá, po chirurgickém zákroku se cca po týdnu vytahují stehy.

Omezení spočívá v klidovém režimu, nesportovat aspoň 3 týdny, první týden od zákroku doporučujeme nevystavovat oči námaze – počítač, televize, čtení při slabém osvětlení apod., a ani opalování a slunění není po tuto dobu vhodné. Oči bývají po zákroku citlivější, proto doporučujeme pár dnů nosit tmavé sluneční brýle a mazat se kvalitními ochrannými krémy s vysokým UV faktorem, event. kapat antiseptické oční kapky cca 3 dny.

Rekonvalescence po operaci očních víček je osobitá, závisí na způsobilosti pacienta k hojení, správném dodržování pokynů pro pooperační období a snížení zbytečného nadměrného očního přetěžování. V prvních dnech po zákroku je vhodné spát ve zvýšené poloze. Kontrola je doporučována asi po 7 dnech a taktéž tuto dobu je vhodné dodržet v pracovní neschopnosti.

Výsledný efekt je patrný cca po 1–3 měsících od zákroku, jelikož rekonvalescence po zákroku aktivuje regenerační procesy v kůži očních víček postupně.

Operace očních víček není jen o estetice, ale mnohdy jde i o zdravotní stránku.

Viditelně omlazené, uzdravené a zpevněné oční okolí nezůstane jistě bez povšimnutí a Vám dodá na sebevědomí. Je jedno, kolik je Vám let.

Eyelid surgery (through the conjunctiva or surgically)

Eyes are the most distinctive part of the face, where aging is most noticeable. Due to aging, the periorbital (eyelid) area loses its elasticity, the muscles are weakened – as the eyelid area has a very thin skin exposed to unwanted symptoms of facial mimics such as wrinkles. Others include flaccid skin, sagging eyelids and unsightly bags under the eyes. These problems can be solved effectively with eyelid surgery.

For whom and why eyelid surgery is appropriate

Eyelid adjustment affects both appearance and improves the proper movement function of the eyelids. Furthermore, eyelid correction can remove swelling, soreness, excessive eye watering, increased eye strain, and therefore restrictions on the field of vision or subsequent headaches. You can get rid of the so-called bags under the eyes or sagging eyelids. This procedure is intended for both men and women with the resulting effect of smoothening and strengthening the skin, for example, it can be combined with application of botulinum toxin or facelift.

The course of treatment

Eyelid surgery or blepharoplasty can be done either surgically – removing ugly sagging skin; or by a modern technique through the conjunctiva focusing on the lower eyelids, the so-called bags under the eyes, where attention is mainly given to subcutaneous fat and excess skin. This method of treatment also avoids unnecessary scars and bleeding.

This outpatient procedure is performed in local anaesthesia or analgo-sedation, or general anaesthesia. First of all, spots for removal or adjustments are delineated on the eyelids. As standard, the procedure involves surgical reduction of excess skin (eliminating the overhang), removal of fat cells in the inner corners (the cut is led from the inner part of the eye through the skin fold, closely under the eyelashes at the lower part), and surgery of the lower eyelids is done similarly. Plastic surgery on the upper and lower eyelids lasts for approximately 1.5 hours. The procedure for lower eyelid surgery through the conjunctiva is normally performed in about half an hour of general anaesthesia or analgo-sedation. The cut is led through the conjunctiva area’s mucous membrane, where the excess fat tissue is removed. There is no need for stitching, only eye ointment is used and the treated eye is covered with a special patch.

Upper and lower eyelid adjustment may be performed on the same day in case of transconjunctival surgery, however, if it’s done by general anaesthesia, hospitalisation is required for 1 day. The patient should be accompanied on his/her way home after the surgery.

 

Benefits of the procedure

Besides the aesthetic aspect and improvement of the skin texture, eyelid surgery also has a preventative effect, as it helps to prevent visual problems. Depending on each individual, the result of the surgery is rather permanent, but it can be repeated over time. The advantage of the access through the conjunctiva versus the surgical procedure is a shorter time period, less pain and bleeding, and faster healing without scars.

Before the procedure

For at least a week before the procedure, it isn’t recommended to use blood clot prevention drugs containing acetylsalicylic acid.

Suitability of the procedure is limited if:

  • The area around the eyes is damaged or reddened
  • You have inflammation or an infection
  • You are being treated with cancer, thyroid gland disease, internal organ disorders
  • You are being treated with Diabetes II or III
  • You have a blood-clotting disorder
  • You suffer from increased intraocular pressure
  • You have high blood pressure

After the procedure

The procedure is well tolerated, it can cause swelling and small bruising; we recommend cooling down the treated area with ice. The treated areas are usually red after transconjunctival surgery; stitches from the surgery procedure are removed after a week.

After the procedure, it’s recommended to rest, and to avoid sports for at least 3 weeks. We recommend not exposing your eyes to strain – computer, television, reading in low lighting, etc. – for the first week after the procedure, and sunbathing is also not suitable for the same time period. The eyes tend to be more sensitive after the procedure, so you should wear dark sunglasses for a few days and grease the eyes with top-quality, high-level UV protection creams, or possibly use antiseptic eye drops for about 3 days.

Convalescence after eyelid surgery is individual, depending on the patient’s healing capability, correct observance of instructions for the post-surgery period and reduction of unnecessary eye strain. In the first days after the procedure, it is appropriate to sleep in an elevated position. Sick leave of 7 days is recommended, after this time you should come for a check-up.

The resulting effect is apparent approximately 1-3 months after the procedure, as convalescence after the procedure gradually activates regenerative processes in the skin of the eyelids.

Eyelid surgery isn’t just about aesthetics, it also often solves health aspects.

The eye area will be visibly rejuvenated, healed and strengthened and it will increase your self-confidence. No matter how old you are.

DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]