Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Lifting čela, Lifting obočí (brow lift)

Liftin čela a lifting obočí (tzv. Brow lift) začíná být velice populárním zákrokem ve světě, i na naší klinice. Tvář, obličej, čelo, dotváří ucelené vzezření člověka, oblast mezi obočím k tomu podtrhne osobitost. V průběhu stárnutí však dochází nejen ke ztrátě pružnosti, ale i k poklesům čela, vytváření vrásek mezi obočím a čelem. K nejčastějším projevům obličeje pak patří ustaraný, unavený, vrásčitý nebo zamračený výraz, který přidává léta a ubírá krásu.

Moderně a šetrně lze tyto průvodní jevy vyřešit za pomoci liftingového esteticko-chirurgického zákroku (pro zmírnění jevů stárnutí, zjemnění výrazu obličeje apod.).

Lifting čela a obočí (brow lift) versus operace očních víček

Mnohdy klienti vyžadují prvotně úpravu očních víček, ale často si neuvědomují, že za potížemi bývá zpravidla pokles a převis čelní stěny nebo obočí. Operaci očních víček je možné zkombinovat s liftingem čela i obočí pro ještě kvalitnější a účinnější výsledek.

Lifting čela (brow lift) řadíme mezi zákrok, který zvedne snížené čelo, obočí, a tím zároveň omlazuje oční oblast. Obočí lze vymodelovat, vyrovnat vrásky u kořene nosu, příčné i vodorovné vrásky na čele, nebo jen slabě posunout obočí a dosáhnout tak rozjasnění a optimističtějšího pohledu.

Bližší informace k zákroku

Zákrok se provádí v místním znecitlivení nebo v celkové narkóze či analgosedaci. Lifting obočí nebo čela lze uskutečnit několika způsoby, a to – buď povytažením čela, obočí, nebo jen přemodelovat obočí k dokonalé souměrnosti. Vždy lze oba způsoby spojit. Při standardní plastické úpravě je řez proveden nahoře u pokožky vlasů a je ukrytý pod vlasy, nebo se provádí těsně nad obočím, aby jizvička byla schována obočím (to v případě remodelace).

Lifting čela nebo obočí trvá přibližně 1,5 hodiny a umožňuje návrat do pracovního i osobního života po přibližně týdenní rekonvalescenci, někdy i druhý den, v závislosti na ošetřované oblasti a velikosti zásahu. Ošetření je určeno ženám i mužům a je ho možné, pro ještě lepší výsledek, kombinovat s jinými estetickými zákroky, např. s faceliftem, lipofillingem, aplikací botulotoxinu apod.

Pokud se rozhodnete k podstoupení liftingu obočí a čela, vždy budeme vycházet z vašich obličejových rysů a estetických předpokladů.

Výhody zákroku

Lifting obočí nebo čela nadzvedá a vyhlazuje oblast v místě zákroku pro dosažení mladšího vzhledu. Jde o všestranné řešení s minimální pooperační zátěží i bolestí.

Průběh ošetření

Po znecitlivění se, v závislosti na velikosti rozsahu, provedou krátké protáhlé řezy ve vlasaté části čela a u spánků, nebo se provede větší řez mezi oběma ušními boltci. Kožní čelní tkáň je povytažena, může být použit i endoskop, zredukována, tzn. přebytečná kůže je odstraněna a rána je po zavedení drénů sešita. Po zákroku v celkové anestezii je nutná hospitalizace. Operovaná oblast je zafixována speciálním kompresním obvazem, aby nedocházelo k velkým otokům, úkolem je také pomoci tkáním k rychlejšímu hojení. Oblast se může projevovat opuchlinou, v závislosti na citlivosti pokožky.

Před zákrokem

Zákrok je rychlý, bezpečný a dobře snášen, i pro něj však existují určitá omezení. Před zákrokem je potřeba asi 2 týdny nekouřit – kouření totiž zvyšuje rizika komplikací a snižuje hojení.

Kontraindikace:

Na další zdravotní potíže upozorněte ošetřujícího lékaře, vyhnete se tak zbytečným následným problémům. Konzultace s lékařem je vždy nutná i z důvodu posouzení způsobilosti k zákroku konkrétního pacienta. Před samotným zákrokem asi týden není vhodné užívání léků s acetylsalicylovou kyselinou a léků proti bolesti.

Po zákroku

Po zákroku se přibližně 2–10 dnů objevují otoky, zarudnutí, modřinky, brnění, ztuhlost, které samy postupně odezní. Pacient dochází k převazům a po 14 dnech ke kontrole s vyjmutím stehů. Pokud byly použity při ošetření drény, k jejich odstranění dochází po cca 2 dnech. Je žádoucí spaní ve vyvýšené poloze. Po týdnu lze začít s aktivitami, kterým jste se věnovali před zákrokem, nedoporučujeme však min. měsíc žádnou velkou fyzickou zátěž včetně sportování, saunování, solária, slunění, dbát na opatrné česání, horký vzduch z fénů. Zákrok vyžaduje zpravidla min. týdenní rekonvalescenci v pracovní neschopnosti. Vždy je nutné dodržování pooperačního režimu nastaveného ošetřujícím lékařem.

V závislosti na individuálním fungování organismu, elasticitě pokožky či genetickým predispozicím je zákrok trvalého charakteru.

Dnešní moderní a kvalitní technika, profesionální i lidský přístup se v estetice i chirurgii stávají standardem, důležité je však vybrat si tu nejlepší péči tak, aby bylo přihlíženo i na Vaše zdraví, protože to je pro nás nejcennější. Pomáháme Vám být krásnější, jak získat nové sebevědomí i jak mít ráda své nové tělo, i kdyby jen s malou úpravou, ta vždy musí odpovídat Vašim představám.  

 

Forehead, Brow Lift

Forehead and Brow Lift is becoming a very popular treatment throughout the world and also at our clinic. The cheeks, the face and the forehead form the complete appearance of a person; the area between the eyebrows underlines individuality. However, during aging there is both a loss of elasticity and lowering of the forehead, formation of wrinkles between the eyebrows and the forehead. The most common facial expressions include a troubled, tired, wrinkled or frowning expression, which adds to the years and takes beauty away.

These accompanying phenomena can be resolved in a modern and gentle way with a lifting aesthetic surgery (to alleviate effects of aging, refinement of the facial expression, etc.).

Forehead and brow lift versus eyelid surgery

Clients often require above all treatment of the eyelids, but they usually don’t realise that their problem is actually resulting from a lowering and overhang of the forehead or eyebrows. Eyelid surgery can be combined with a forehead and brow lift for even better and more effective results.

A brow lift is one of the steps to lift the forehead and eyebrows, while rejuvenating the eye area. Eyebrows can be modelled; wrinkles at the root of the nose, transversal or horizontal wrinkles on the forehead can be smoothened, or it’s possible to just slightly shift the eyebrows to achieve a brighter and more optimistic facial expression

More information regarding the procedure

The procedure is performed in local anaesthesia or in general anaesthesia or analgo-sedation. A brow or forehead lift can be done in several ways, either by lifting the forehead, eyebrows or just by re-shaping eyebrows to perfect their symmetry. It’s always possible to combine both ways. In the case of standard plastic surgery treatment, the cut is done at the top of the forehead above the hairline and it’s hidden beneath the hair or it is done just above the eyebrows so that the scar is hidden by the eyebrows (in the case of remodelling).

Forehead or brow lift takes about 1.5 hours and allows you to return to work and personal life after approximately one-week convalescence, sometimes even the next day, depending on the treated area and the size of the surgery. The treatment is both for women and men and it can be combined with other aesthetic treatments such as facelift, lipo-filling, botulinum toxin etc. for even better results.

If you decide to undergo a forehead and brow lift, we will always plan the surgery according to your facial features and aesthetic pre-conditions.

Benefits of the procedure

Forehead or brow lift raises and makes the treated area smoother in order to achieve a younger appearance. It’s a versatile solution with minimal post-operative stress and pain.

 • An outpatient invasive procedure in local anaesthesia
 • A visible lasting effect
 • Minimal side effects
 • Fast surgery without visible scars, if they’re hidden in the hair
 • A safe method of aesthetic medicine, which doesn’t burden your organism
 • A natural rejuvenated look

The course of the treatment

After anaesthesia, depending on the size of the surgery, short elongated cuts are made in the hairy part of the forehead and near the temples; or a larger cut is made between the two earlobes. Forehead skin tissue is stretched up (possibly an endoscope may be used) and reduced – i.e. the excess skin is removed and the wound is stitched after introduction of the drains. Hospitalisation is required after surgery in general anaesthesia. The treated area is secured by a special compression bandage to avoid large swelling and also to help the tissue to heal faster. The area may be swollen, depending on the sensitivity of the skin.
Before the procedure

Before the procedure

The procedure is fast, safe and well tolerated, but there are some restrictions. You shouldn’t smoke for about 2 weeks before the surgery – as smoking increases the risk of complications and reduces healing.

Kontraindikace:

 • Inflammation, infection, bacterial dermatitis 
 • Blood-clotting disorder
 • Tumour diseases
 • Pregnancy, breastfeeding
 • Allergies, autoimmune diseases
 • Chronic problems

Notify the attending physician about any other health problems to avoid subsequent unnecessary problems. A consultation with a doctor is always necessary with regard to eligibility for the procedure. It isn’t appropriate to take medications with acetylsalicylic acid and painkillers about a week prior to surgery.

After the surgery

welling, redness, bruising, tingling and stiffness appear after surgery, but they gradually disappear after about 2-10 days. The patient repeatedly comes for dressings changed and then they comes for a check-up and for their stitches to be removed after 14 days. If drains were used during the treatment, they are removed after about 2 days. It is desirable to sleep in an elevated position. After a week, you can begin doing the activities that you used to do before the procedure, but we don’t recommend any intensive physical activities for at least a month, including sports, sauna, tanning salon, sunbathing. Be careful when combing your hair and also with the hot air from hairdryers. Usually, the procedure requires at least a week-long convalescence in work incapacity. It’s always necessary to observe the post-operative regime set by the attending physician.

The procedure is permanent depending on individual body functioning, skin elasticity or genetic predispositions.

Today’s modern and high-quality technology and professional and human approach become a standard in aesthetics and surgery, but it’s important to choose the best care, which takes into account your health, which is so precious for us all. We help you to be more beautiful, to gain new self-esteem and to like your new body, even if only with a slight adjustment, which always has to match your expectations.

DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]