Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem dnes patří k šetrným metodám estetické a plastické chirurgie. Velmi jednoduchým způsobem se z určitého místa na těle, kde je dostatečné množství tukové tkáně (převážně z podkožní oblasti podbřišku, stehen či hýždí), odebere přijatelné množství, které se po speciální úpravě aplikuje jako výplňový materiál do podkoží velkých stydkých pysků, aby se doplnil jejich objem.

Vlastní tuk jako přínos k vylepšení intimních partií

Zvětšení velkých stydkých pysků pomocí vlastního tuku využívá nejpřirozenější tělu vlastní výplňový materiál, pro remodelaci, dotvarování, doplnění, a to bez použití cizí látky, rizik a alergických reakcí. Vlastní tuková tkáň, tvořící základní složku pro obnovu měkké tkáně těla, ovlivňuje pružnost a elastičnost kůže, je zodpovědná za množství podkožního tuku v těle a velmi často je využívána v medicíně jako kvalitní výplňový materiál do oblastí, kde je ho nedostatek nebo kde je potřeba zvýraznit kontury.

 

Kdy je zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem vhodné

Dosti často se ke zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem uchylují ženy hlavně z estetických důvodů, jelikož v těchto místech vlivem stárnutí, genetických dispozic, ztráty kolegových vláken nebo po velkém hmotnostním úbytku, dochází k ochablosti, nedostatku tukové tkáně, převisům, nebo k vyčnívání malých stydkých pysků. Vše toto může vést k funkčním (např. při sportu, hygieně, sexuálním životě), zdravotním (infekce, podráždění, bolestivý pohlavní styk) i psychickým (snížené sebevědomí, stud) potížím. Zpravidla však jde víceméně jen o estetiku a o touhu omladit intimní partie. Mnohdy však i o zlepšení sexuálního života, jelikož pro ženy jsou labia důležitá, tak jako krásná plná prsa nebo pevné pozadí apod.

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem formuje, zvyšuje objem a je doporučováno těm, které vyhledávají přirozenější ošetření, bez nutnosti chirurgických zásahů. Efektivní výsledek však záleží i na dostatečném množství tukové tkáně, což by u velmi štíhlých žen mohlo být problémem. Přijatelné množství tuku, ale také dostatečné prokrvení tukové tkáně, aby nedocházelo k rychlému vstřebání, je při ošetření zapotřebí. Zákrok má velké pozitivum, že jej lze bez potíží opakovat.

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem lze kombinovat s některými estetickými i chirurgickými zákroky, včetně zmenšení malých stydkých pysků, a je vhodné pouze pro dospělé ženy.

 

Výhody zákroku  

Velkou výhodou zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem je bezpečný průběh, jelikož je využita tělu vlastní tkáň, a trvanlivost účinku.

 

Průběh ošetření

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem se provádí moderní liposukční metodou v lokálním znecitlivění, zákrok však lze provést i v analgosedaci nebo v celkové anestezii. Jde o miniinvazivní výkon za pomoci jemných kanyl a bez jizev, pouze v oblasti odsátí zůstanou malé ranky. Z určené podkožní oblasti se liposukční kanylou šetrným způsobem odsaje přiměřené množství tukové tkáně. Bezprostředně po odsátí se tuk speciálním odstředěním zpracuje, aby se odstranily nežádoucí příměsi a částice, poté je injekčně vpraven do podkožní oblasti velkých stydkých pysků a ošetřená oblast je přelepena náplastí.

Zákrok zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem zabere přibližně hodinu. Pacientka odchází bez potíží do domácího ošetření, aniž by musela být hospitalizována či limitována v běžném životě.

 

Před zákrokem

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem lze hodnotit jako bezpečné ošetření s velmi dobrými výsledky. Důležité je přibližně 2 týdny před zákrokem vysadit léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, snižující srážlivost krve, asi 48 hodin před ošetřením je vhodné omezit kouření.

Po zákroku

Po zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem se mohou v ošetřeném místě objevit malé otoky nebo modřinky, občas může docházet k pocitům napínání, které během krátké doby odezní. Zpočátku budou stydké pysky vypadat objemově větší, rovněž může dojít k přechodné vizuální asymetrii, jde však pouze o přechodný stav, který se po zhojení upraví. Náplasti se odstraňují po 2–3 dnech.

Je důležité dodržovat pooperační pokyny od ošetřujícího lékaře, vyvarovat se nošení těsného spodního prádla, nevystavovat tělo přílišné fyzické námaze prvních několik dnů, zvýšit pitný režim i intimní hygienu. Po 3–5 dnech je možná kancelářská činnost, po 14 dnech by mělo dojít ke zhojení, ihned po zákroku je nutná abstinence sexu, pohlavní styk se doporučuje až po měsíci.

Výsledný efekt zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem je viditelný okamžitě, během 2 měsíců se stabilizuje. Často závisí i na samotném pacientovi a jeho adaptaci vstřebávání či nikoliv. Část přeneseného tuku (zpravidla kolem 20–40 %) se totiž po určité době může vstřebat, proto je vhodné zákrok pro optimalizaci zopakovat nebo vstřebaný tuk po zhruba 3 měsících až půl roce, doplnit.

Nejen krásná prsa, ale i krásná labia, představují pro ženu pravé ženství. Dříve ženy přijímaly stárnutí, aniž by přemýšlely o tom, zda se jim to líbí nebo ne. Dnes se však estetická medicína posunula k nejmodernějšímu a efektivnímu omlazování tak, aby každá žena vždy našla pro to, co potřebuje upravit a vylepšit, svoje ošetření na míru.

Pro přirozený efekt, za použití vlastního produktu, je zvětšení velkých stydkých pysků ideálním řešením, navíc bez nutnosti chirurgických zásahů nebo cizorodých výplní.

Labia majora enlargement using your own fat

Enlargement of labia majora (outer labia) using your own fat is a modern gentle method of aesthetic and plastic surgery. An acceptable amount of fat tissue is taken in a simple manner from a certain area of the body, where there is sufficient fat (predominantly from the subcutaneous area of ​​the abdomen, thighs or buttocks), which is specially treated and then applied as a filling material to the hypodermis of outer labia, in order to increase their volume.

Your own fat as a benefit to improving your intimate body areas

Enlargement of outer labia by using your own fat means that we use the material, which is the most natural one for your body, in order to remodel, shape and enlarge your labia without using any foreign substance, without risks or allergic reactions. Your own fat tissue, which forms the basic component of soft tissue regeneration, influences the elasticity and flexibility of the skin, is responsible for the amount of subcutaneous fat in the body and is very often used in medicine as good filling material in areas, where there is lack of it or where it’s necessary to highlight contours.

When is labia majora enlargement using your own fat suitable?

Women often undergo labia majora enlargement mainly for aesthetic purposes, because aging, genetic dispositions, loss of collagen fibres or considerable weight loss cause loose skin, lack of fat tissue, skin overhangs or labia minora protrusion. All this can lead to functional (e.g. sports, hygiene, sex life), health (infection, irritation, painful sexual intercourse) and psychic (reduced self-confidence, shyness) problems. As a rule, however, it’s more or less about aesthetics and the desire to rejuvenate intimate parts. Often, however, this procedure is also sought-after in order to improve sex life, as the labia is as important to women as beautiful full breasts or firm buttocks.

Labia majora enlargement using your own fat increases the volume and is recommended for those, who seek more natural treatment, without the necessity of surgical interventions. However, effective results, also depend on sufficient amounts of fat tissue, which could be a problem for very slender women. Acceptable amounts of fat, as well as sufficient blood flow to fatty tissue to avoid rapid absorption, are required during treatment. The procedure has an advantage that it can be repeated without difficulty.

Labia majora enlargement using your own fat can be combined with some aesthetic and surgical interventions, including labia minora reduction, and is only suitable for adult women.

Benefits of the procedure

Great advantages of labia majora enlargement using your own fat include high level safety due to the use of your body’s own fat and durability of the effect.

  • An outpatient mini-invasive procedure in local anaesthesia
  •  Double remodelling effect – sucking out extra fat, improving appearance
  • A simple solution – minimum burden for the body
  • A method without scars, risks and allergic reactions
  • Safe and natural treatment of aesthetic medicine
  • Fat can be taken from anywhere on the body, wherever there is excess
  •  Genital rejuvenation

 

The course of treatment

Labia majora enlargement using your own fat is performed by means of the modern liposuction method in local anaesthesia, but can also be done in analgo-sedation or in general anaesthesia. It’s a mini-invasive procedure performed through fine cannulas and without scars – only tiny wounds will remain in the area of suction. A suitable amount of fat tissue is gently sucked out of the determined subcutaneous area through a liposuction cannula. Immediately after suction, the fat is processed by special centrifugation to remove undesirable impurities and particles, then it’s injected into the subcutaneous area of outer labia, and the treated area is covered with a patch.

The labia majora enlargement procedure using your own fat takes around an hour. The patient can go home without any problems without having to be hospitalised or limited in everyday life.

 

Before the procedure

Labia majora enlargement using your own fat can be evaluated as a safe treatment with very good results. It’s important to discontinue drugs with acetylsalicylic acid, reducing blood clotting, about 48 hours before treatment, and it’s also advisable to reduce smoking.

After the procedure

Small swelling or bruises may appear in the treated area after outer labia enlargement using your own fat, with occasional tingling sensations that will disappear after a short time. Initially, the labia will appear to be larger in volume, as well as temporarily visually asymmetric, but this is only a transient condition, which will correct itself after healing. Patches are removed after 2-3 days.

It’s important to follow post-surgery instructions from the attending physician, avoid wearing tight underwear, avoid exposing the body to excessive physical exertion for the first few days, drink more liquids than normally and intensify intimate hygiene. It’s possible to do office work after 3 to 5 days, the area should be healed after 14 days; abstinence of sex is necessary immediately after the intervention, sexual intercourse is recommended after a month.

The resulting effect of labia majora enlargement is visible immediately and it’s stabilised within 2 months. It often depends on the patient herself and her adaptation of absorption, as part of the transferred fat (usually around 20-40%) may be absorbed after a certain period of time, so it’s advisable to repeat the procedure in order to optimise the result or to replenish the absorbed fat after about 3 months or half a year.

Not only beautiful breasts, but a beautiful labia also represent a woman’s true womanhood. Previously, women accepted aging without thinking about whether they liked it or not. Today, however, aesthetic medicine has advanced towards the most modern and effective rejuvenation, so that every woman can always find her own customised treatment for anything, which she needs to be adjusted and improved.

DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]