Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Operace očních víček laserem

Operace očních víček CO2 laserem se zaměřuje na dolní víčka, nevzhledné tukové polštářky pod očima, mimické vrásky, s efektem rozjasnění pohledu, omlazení a zpevnění.

Oči zaujímají na obličeji nejvýznamnější místo, na kterém je velmi brzy znatelné stárnutí. V důsledku věku se velmi tenká oční – periorbitální – oblast oslabuje, kůže ztrácí pružnost, kromě toho je více náchylná k tvorbě nežádoucích projevů, jako jsou vrásky, ochablost, tmavé kruhy nebo neestetické váčky pod očima. Roli zde hraje i genetická dispozice. Tyto problémy efektivně řeší operace očních víček špičkovým lékařsky ověřeným laserem CO2.

Pro koho a proč je operace dolních víček vhodná

Operace očních víček laserem ovlivňuje nejen vzhled, ale určitý podíl má také na zlepšení správné pohybové funkce. Laserové ošetření rovněž posiluje svalovinu kolem očí, zvyšuje produkci kolagenu a elastinu v oslabené oblasti, navíc napomáhá k odstranění opuchlin, slzení, snižuje oční zátěž, často se i efektivně podílí na snížení bolestí hlavy. Operace očních víček laserem je určena pro ženy i muže pro získání omlazeného, vypnutého a zdravějšího očního okolí. Zákrok lze kombinovat s aplikací botulotoxinu, operací očních horních víček, faceliftem apod.

Průběh ošetření

Operace očních víček laserem probíhá ambulantně, nebo při celkové narkóze s použitím kvalitního anesteziologického přístroje HEYER z Německa. Na vnitřní části víček se nejprve předkreslí oblast k odstranění či úpravě. Laserový paprsek je zamířen uvnitř oblouku spodního víčka tzv. transkonjuktiválně, tedy sliznicí spojivkové části, kde se odstraní přebytečná tuková tkáň spolu s vytaženou kůží. Není potřeba šití, použije se oční mast a ošetřené oko se přelepí speciální náplastí.

Spojenou úpravu horních i dolních víček lze absolvovat stejný den. Operace dolních očních víček laserem zabere asi 30–45 minut. Po laserové operaci je nutná 1denní hospitalizace.

 

Výhody zákroku

Kromě estetického hlediska, má operace očních víček laserem i efekt preventivní, pomáhá předcházet některým zdravotním problémům, i těch zrakových. V závislosti na individuální schopnosti hojení i dané genetické dispozici k udržení si elasticity, je zákrok dlouhodobý, lze ho však dle potřeby opakovat. Výhodou laserového zákroku oproti chirurgickému je kratší časová zátěž organismu, snížená bolestivost a krvácivost, zrychlení hojení, a téměř žádné jizvy.

Před zákrokem

Aspoň 2 týdny před absolvováním operace očních víček laserem se nedoporučuje užívání léků s kyselinou acetylsalicylovou, které mohou snižovat srážlivost krve. Aby mohl být zákrok proveden, je potřeba, aby oblast kolem očí nevykazovala poškození nebo zarudnutí a pacient byl zcela zdráv. Omezení před operací způsobuje i již prodělané infekční onemocnění.

 

Po zákroku

Operace očních víček laserem může způsobit na ošetřované oblasti zarudnutí, dalším projevem mohou být malé otoky, slzení, ojediněle se může vyskytnout na očích malý tlak, nebo pocit cizího předmětu v oku, které po několika dnech či týdnech vymizí. Jinak bývá zákrok dobře snášen, jemné zčervenání lze bez potíží skrýt make-upem. V případě suchých očí pomáhají oční kapky, v případě otoků chladivé obklady, při bolesti analgetika.

V počátku je vhodné spát ve zvýšené poloze. Kontrola je doporučována asi po 7 dnech a taktéž tuto dobu je vhodné dodržet v pracovní neschopnosti.

Důležité je aspoň 3 týdny vynechat sport či velkou fyzickou zátěž, dodržovat klidový režim min. týden, nevystavovat oči námaze, např. u počítače, televize, přetěžovat oči dlouhým čtením, ani opalování a slunění není po tuto dobu vhodné. Oči bývají po zákroku citlivější, proto doporučujeme pár dnů nosit tmavé sluneční brýle, mazat se kvalitními ochrannými krémy s vysokým UV faktorem, příp. kapat antiseptické oční kapky cca 3 dny. Po zhojení lze provádět jemné tlakové masáže na ošetřené oblasti. Až po měsíci je povoleno sportování.

Rekonvalescence po operaci očních víček laserem závisí na způsobilosti pacienta k hojení, správném dodržování pooperačních pokynů a snížení nadměrného očního přetěžování. Konečný efekt je vidět zhruba po 1–3 měsících od ošetření, protože se postupně po zákroku aktivují regenerační procesy v kůži.

Operace očních víček laserem patří dnes k poměrně vyhledávanému typu ošetření, protože velmi rychle a bezpečně omlazuje, zpevňuje i rozjasňuje výraz. Proč se trápit nevzhlednými pytli pod očima, maskovat kruhy i vrásky drahými přípravky, když tak jednoduše můžete získat na sebedůvěře a zkrásnět. My s Vámi, Vy s námi!

Laser eyelid surgery

Eyelid surgery with a CO2 laser focuses on the lower eyelids, unsightly fatty bags under the eyes, mimic wrinkles, brightening expression, rejuvenation and strengthening.

Eyes are the most distinctive part of the face where aging is most noticeable. Due to aging, the periorbital (eyelid) area loses its elasticity, the muscles are weakened – as the eyelid area has very thin skin exposed to unwanted symptoms such as wrinkles, flaccid skin, dark circles or unsightly bags under the eyes. Genetic disposition also plays an important role. These problems can be solved effectively with eyelid surgery by means of a top-quality medically certified CO2 laser.

For whom and why eyelid surgery is appropriate

Laser eyelid surgery affects both appearance and to a certain extent improves the proper movement function of the eyelids. Laser treatment also strengthens the muscles around the eyes, increases the production of collagen and elastin in the weakened area, and also helps remove swelling, excessive eye watering, increased eye strain, and often effectively reduces headaches. Laser eyelid surgery is intended for both men and women to gain a rejuvenated, smoother and healthier eye area. The procedure can be combined with botulinum toxin application, upper eyelid surgery, facelift, and the like.

The course of the treatment

Laser eyelid surgery is performed either as an outpatient procedure or by general anaesthesia using the high-quality HEYER anaesthesia device from Germany. First of all, spots for removal or adjustments are delineated on the inner part of the eyelids. The laser beam is directed inside the arc of the lower eyelid, i.e. transconjunctivally, meaning through the conjunctival mucosa, where the excess fat tissue together with the pulled-out skin is removed. There is no need for stitching, only eye ointment is used and the treated eye is covered with a special patch.

Combined adjustment of the upper and lower eyelids may take place on the same day. Lower eyelid surgery by laser takes approximately 30-45 minutes. 1-day hospitalisation is required after laser surgery.

 

Benefits of the procedure

Besides the aesthetic aspect, eyelid surgery also has a preventative effect, as it helps to prevent some health problems, including visual ones. Depending on the individual healing capacity and the genetic capacity to maintain elasticity, the procedure is long-lasting, but it can be repeated as needed. The advantage of laser surgery over normal surgery is a shorter time period, less pain and bleeding, faster healing, and almost no scars.

Before the procedure

It isn’t recommended to use medicines with acetylsalicylic acid, which may reduce blood clotting, for at least 2 weeks before laser eyelid surgery. In order for the procedure to be performed, it’s necessary that the area around the eyes doesn’t show any damage or redness and the patient is completely healthy. Restrictions prior to surgery also include past infectious diseases.

After the procedure

Laser eyelid surgery can cause redness in the treated areas, other side effects may include minor swelling, excessive eye watering, occasionally slight pressure on the eyes or a foreign object in the eyes, which disappear after a few days or weeks. Otherwise, the procedure is well tolerated; minor redness can easily be hidden by make-up. In case of dry eyes you can use eye drops, cold compresses for swelling, analgesics for pain.

It‘s appropriate to sleep in an elevated position at the beginning. 7 days sick leave is recommended, after this time you should come for a check-up.

It’s important to avoid sports or excessive physical strain for at least 3 weeks, to maintain a resting regime for at least a week, don’t expose your eyes to strain, such as a computer or TV, don’t overload your eyes with prolonged reading and avoid sunbathing for the same period of time.

The eyes tend to be more sensitive after the procedure, so you should wear dark sunglasses for a few days and grease the eyes with top-quality high-level UV protection creams, or possibly use antiseptic eye drops for about 3 days. After healing, fine pressure massages can be performed on the treated areas. Participating in sports is only allowed after one month.

Convalescence after eyelid surgery is individual, depending on the patient’s healing capability, correct observance of instructions for the post-surgery period and reduction of unnecessary eye strain. The resulting effect is apparent approximately 1-3 months after the procedure, as convalescence after the procedure gradually activates regenerative processes in the skin.

Today, laser eyelid surgery is a relatively popular type of treatment, because it rejuvenates, strengthens and brightens facial expressions very quickly and safely. Why suffer because of unsightly bags under your eyes, why mask circles and wrinkles with expensive cosmetics, when you can gain confidence and beauty so easily? We are with you, be with us!

DISCOVER NEWS


    By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

    × Poradíme Vám