Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Laserová liposukce Slim Sculpt

Laserová liposukce Slim Sculpt jako řešení pro nadbytečné kilogramy a modelaci těla, tak lze charakterizovat jednu z nejšetrnějších liposukcí v estetické medicíně. Zaměřuje se na tukové buňky v problematických částech, jako jsou břicho, nadkolenní oblasti, stehna, hýždě, podbradek, paže, pomůže tam, kde již ani diety a cvičení nepomáhají. Laserová liposukce dokáže šetrně pro organismus a velmi efektivně odbourávat tukovou tkáň pomocí tenké kanyle laseru o vlnové délce 980 nm, která zároveň působí pro vypínání pokožky a odstranění celulitidy. Výhodou oproti klasické tumescentní liposukci je právě rovnoměrnější efekt dané liposukce. Laserová liposukce na naší klinice je prováděna prémiovým liposukčním laserem od německé společnosti ARC Laser značky Slim Sculpt o vlnové délce 980 nm.

Náročný životní styl vede dosti často k ukládání nepotřebných tukových zásob, které laserová liposukce nekompromisně likviduje.

Proč právě laserová liposukce?

Laserová liposukce neboli efektivní rozrušení tukové tkáně patří k nejvíce šetrným, bezpečným a účinným liposukcím dnešní doby. Neřeší sice nadváhu, ale metoda s využitím laserového paprsku uplatňuje jeho energii, kterou přemění na tepelnou a hluboko v podkožní oblasti rozpouští tukovou tkáň, která se po rozrušení odsaje odsávací kanylou jako v případě klasické tumescentní liposukce (v menších partiích není nutné odsávat, je možné ponechat tuk na daném místě a tělo ho následně samo zpracuje). Kromě toho stimuluje produkci kolagenových a elastinových vláken, které napomáhají formování a zdokonalování postavy a již zmíněné vypínaní pokožky.

Bližší informace k zákroku ­

Jde o invazivní zákrok prováděný na operačním sále v lokální anestezii, analgosedaci nebo celkové narkóze, vždy v závislosti na tom, které partie budou ošetřovány. Po zakreslení ošetřované oblasti je do podkoží vpravena injekčně tumescentní látka, která tkáň znecitliví a zároveň tukové buňky rozštěpí. Poté je do určených míst zavedeno tenké laserové vlákno, jehož tepelným působením dojde k rozmělnění tuku a následuje odsátí speciální liposukční kanylou švýcarské liposukční stanice Nouvag. Odsátím tukové tkáně dochází k rovnoměrnému modelování těla. Laserová liposukce je vždy podmíněna konzultací s lékařem pro adaptabilnost k zákroku. Časová náročnost je 60 minut až 3 hodiny dle počtu ošetřovaných oblastí.

Výhody zákroku

Laserová liposukce řeší nejen estetické hledisko, zlepší vzhled, ale díky unikátní šetrné laserové metodě zbaví těla nechtěných tukových zásob bez nutného hladovění. Ve srovnání s jinými liposukcemi se tuk rozpouští, a tím se minimalizují nerovnosti na kůži, nepoškozuje okolní tkáň.

Průběh ošetření

Laserová liposukce probíhá na operačním sále při místním znecitlivění nebo při celkové narkóze. Do předem určených problematických partií těla je drobným vpichem injekčně vpraven tumescentní roztok s anestetickou látkou pro snížení krvácivosti a znecitlivění tkání umožňující bezbolestnost zákroku a zároveň rozrušení tukových buněk. Následně je laserovým vláknem o průměru cca 1,5 – 2 mm destruována tuková tkáň a za pomoci tenkých kanyl podtlakově odsáta. Laserová liposukce tepelným působením na podkožní tuky rovněž eliminuje projevy celulitidy a zpevňuje tělo.

Odsávání je bezbolestné, účinek anestetika vydrží min. 20 hodin po ošetření, není nutné šití.

Před zákrokem

Laserová liposukce je určena ženám i mužům, vhodná i pro hubené, které řeší tukové polštářky na nevhodných místech těla. Pomáhá také vyhladit nerovnoměrnosti po nepovedených liposukcích. Nutná je vždy konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne nejoptimálnější řešení tak, aby výsledek byl pro Vás co nejméně zatěžující.

Kontraindikace:

Min. 14 dnů před zákrokem je vhodné vysadit léky na ředění krve, pokud Vám to Váš lékař dovolí, včetně léků obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Upozorněte lékaře na všechny zdravotní potíže i léky, které užíváte – vyvarujete se tak zbytečným následným problémům.

Po zákroku

Zákrok je poměrně dobře snášen, ošetřovaná místa se mohou projevovat zarudnutím, v místě vpichů se mohou objevit drobné otoky, modřinky, které během několika dnů vymizí. Hospitalizace v případě zákroku při celkové narkóze je 1denní, zapojení do běžného života je po 24 hodinách. Dopřejte si aspoň 2 týdny lehčí aktivity pro rychlé zhojení. 28 dnů je také nutné nošení speciálního elastického prádla, i přes noc. Dodržování pitného režimu je samozřejmostí! Laserová liposukce je zákrok s minimálním rizikem, v pooperačním období cca 14 dnů však nedoporučujeme návštěvu sauny, solárií, bazénů a zvýšené tělesné aktivity.

Laserová liposukce má trvalý účinek při dodržení správné životosprávy, včetně zdravého pohybu. Každý klient však je individualitou s genetickým předpokladem pro smršťování, elasticitu. Pružnost pokožky se věkem snižuje, proto je někdy nutné zákrok opakovat. Konečný výsledek je viditelný okamžitě, po dobu čtvrt roku se stupňuje a definitivně se formují ošetřené partie.

Příroda a genetické dispozice jsou nevyzpytatelné. Moderní doba však dnes umožňuje řešit každý estetický problém. Můžete být mladý, starý, hubený či tlustý, vždy se najde něco, s čím je člověk nespokojený. Podkožní tuky jsou sice svým způsobem zdravé, ale pouze v malé míře. Pokud se ukládají na místech, která organismus zatěžují nebo Vám ukrajují sebevědomí, je laserová liposukce pro Vás více než ideální.

Laser Liposuction Slim Sculpt

Laser Liposuction Slim Sculpt as a solution for excess kilogrammes and body modelling can be characterised as one of the most cost-effective liposuctions in aesthetic medicine. It focuses on fat cells in problematic areas such as the belly, above-knee areas, thighs, buttocks, double chin, arms; it helps where diets and exercise no longer help. Laser liposuction is gentle for the organism and it removes fat tissue very efficiently through a thin laser cannula with a 980 nm wavelength, which also makes the skin smoother and removes cellulite. Its advantage over traditional tumescent liposuction is a more even effect. Laser liposuction at our clinic is performed with a premium liposuction laser from the German company ARC Laser for the Slim Sculpt brand with a wavelength of 980 nm.

A demanding lifestyle often leads to an accumulation of unnecessary fat reserves, which can be uncompromisingly eliminated with laser liposuction.

Why laser liposuction?

Laser liposuction, or effective fat tissue breakdown, is one of the most gentle, safe and effective liposuctions today. It doesn’t solve excessive weight issues, but the laser beam uses its energy, transforming it into thermal energy, and dissolves fatty tissue deep in the subcutaneous region, which is then sucked out by a cannula after its dissolution, as in the case of classical tumescent liposuction (fat in smaller regions doesn’t need to be sucked out, it can be left in place and the body then processes the fat on its own). Furthermore, it stimulates the production of collagen and elastin fibres, which help to shape and improve the figure and contribute to the already mentioned skin strengthening.

More information regarding the procedure ­

It’s an invasive procedure performed in an operating theatre in local anaesthesia, analgo-sedation or general anaesthesia, always depending on which body areas will be treated. After delineating the areas for treatment, a tumescent substance is injected into the subcutaneous tissue, which makes the tissue numb and splits the fat cells. Afterwards, a thin laser fibre is introduced into the designated areas, whereby the thermal effect dissolve the fat, which is then sucked out via a special liposuction cannula from the Swiss Nouvag liposuction station. The body is evenly shaped by removing the fatty tissue. Laser liposuction is always conditioned by a consultation with a doctor regarding the eligibility for the procedure. The required time is 60 minutes to 3 hours according to the number of treated areas.

Benefits of the procedure

Laser liposuction both solves the aesthetic aspect and improves appearance, but it removes unwanted fat from the body without the need for starvation. Compared with other liposuctions, the fat is dissolved thereby minimising unevenness on the skin and the surrounding tissues aren’t damaged.

 •  A simple solution for targeted fat removal from problematic areas
 • Minimising bleeding, swelling, scarring, bruising
 • Minimum convalescence time
 • A gentle and effective procedure
 • A lasting solution if you observe an adequate diet
 • Strengthened and improved skin
 • Detailed body shaping

The treatment course

Laser liposuction takes place in an operating theatre under local anaesthesia or general anaesthesia. A tumescent solution with an anaesthetic substance is injected into predetermined problematic parts of the body through a tiny injection spot for the purpose of reduced bleeding and tissue desensitisation, allowing the painlessness of the procedure and the breakdown of fat cells. Subsequently, the fat tissue is destroyed by a laser approximately 1.5 – 2 mm in diameter and then sucked out via under-pressure thin cannulas. Laser liposuction by thermal treatment of subcutaneous fat also eliminates cellulite manifestations and strengthens the skin.

Suction is painless, the anaesthetic effect lasts at least 20 hours after the treatment, stitching is not necessary.

Before the procedure

Laser liposuction is intended for both women and men, also suitable for skinny people, who wish to eliminate fatty cushions in unsuitable places of their body. It also helps to smooth the unevenness after failed liposuctions. It’s always necessary to consult the attending physician, who will suggest the most optimal solution, so that the result is as acceptable for your body as possible.

 

Contraindications:

 • Acute inflammation, infections
 • Tumour diseases
 • Epilepsy, diabetes
 • Cardiac and vascular disorders
 • Pregnancy, breastfeeding
 • Blood-clotting disorder

It is advisable to discontinue blood thinners at least 14 days prior to the procedure, if your doctor allows it, including medicines containing acetylsalicylic acid. Notify the doctor about all your health problems and medication you are taking – in order to avoid subsequent unnecessary problems.

After the procedure

The procedure is relatively well tolerated, but slight swelling may appear in the treated areas and bruising may occur at the injection spots, which will disappear within a few days. Hospitalisation in case of general anaesthesia is 1 day and you can return to normal life after 24 hours. You should only perform easier activities for at least 2 weeks for the purpose of faster healing. It’s also necessary to wear special elastic underwear for 28 days, even overnight. Drinking enough liquids is a matter of course! Laser liposuction is a procedure with minimal risks, but we don’t recommend visiting a sauna, tanning salons, swimming pools or increased physical activity in the post-operative period for around 14 days.

Laser liposuction has a lasting effect, if you observe the right diet and lifestyle, including healthy movement. However, each client has individual genetic predispositions for shrinking, elasticity. Elasticity of the skin decreases with age, so it’s sometimes necessary to repeat the procedure. The final result is visible immediately, but it’s gradually intensifying for a quarter of a year, after which the treated areas are definitively shaped.

Nature and genetic dispositions are unpredictable. However, today, we can solve every aesthetic problem. You may be young, old, slim or fat, but you will always find something that you are unhappy with. Subcutaneous fats are healthy in some ways, but only to a small extent. If they are stored in places, which burden the body or steal your self-esteem, laser liposuction is more than ideal for you.

Why undergo surgery at our clinic?

Safety

All our dormitory rooms are designed as ICU, all our clients are constantly monitored. We adhere to quality certificates and safe procedures for plastic surgery including a back-up power supply for the entire clinic.

Recovery rooms

Are of a 5 * hotel type with their own sanitary facilities, minibars, gastronomy and adjustable premium Schroder bed.

Unique anaesthesia in the Czech Republic

Our low-flow anaesthesia is controlled by the best anaesthesiologists in the Czech Republic using HEYER's top anaesthesia units from Germany. As the only workplace in the Czech Republic, we use fully digital anaesthesia dosing

Parking

All our clients with appointments for consultations/short procedures have free parking at their disposal in the garages at our building after prior booking. You can comfortably and discreetly get to the elevator directly to the clinic.

Consultations

Consultations are non-binding and free of charge.

Wi-Fi and internet

The entire clinic is covered by a high-speed Wi-Fi connection for your convenience. You can also borrow a tablet from us free of charge during your stay with us.

Surgeries paid by instalments

Any procedures at our clinic can also be paid by convenient instalments, as well as with cash.

Technical equipment

Thanks to our clinic’s cooperation with BP Medical an importer of medical technologies, we have the best technical equipment, which we constantly modernise.

SEE MORE
DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]