Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Lipofilling

Moderní doba v oblasti estetických ošetření si žádá moderní přístupy, hledání nových metod, které nahrazují klasické injekční výplně a přispívají tak k omlazení. K jedné z nejpřirozenějších metod dnes řadíme lipofilling. Využívá vlastního výplňového materiálu – tuku, tukové tkáně – do oblastí těla, které potřebujeme esteticky vylepšit, např. k vyplnění rtů, propadlých tváří, zvětšení prsou, hlubokých nosoretních rýh, problematických míst pod očima nebo pro vyhlazení vrásek. Lipofilling přináší jednoduché řešení pro remodelaci obličeje a těla bez použití cizích látek, rizik a alergických reakcí.

Proč právě vlastní tuk k vylepšení těla?

Tuková tkáň patří k jedné ze základních složek obnovy měkkých tkání těla, která je odpovědná za elasticitu kůže a množství podkožního tuku. Vlivem stárnutí se schopnost regenerace a tvorby tukových buněk vytrácí a dochází k úbytku pružnosti. Pomocí lipofillingu lze části na těle či obličeji za přispění vlastního tuku „opravit“ nebo zaplnit.

Velkou výhodou lipofillingu je uplatnění přirozené složky pro vyplnění ošetřených částí, při korigování vrásek, kruhů pod očima, s kladným výsledným efektem pro zpevnění a zkrášlení. Tělo tak není nuceno přijímat žádné cizí produkty, do kůže je vpravena čistá látka, kterou tělo dobře přijímá, a mimo jiné má zákrok také vliv na zlepšení kůže po nadměrném slunění, kouření, nebo stresové zátěži, která vykazuje nezdravý vzhled.

 

Bližší informace k zákroku

Lipofilling neboli vyplnění vlastním tukem umožňuje získat kvalitní výplňový produkt pro vylepšení kontur. Zjednodušeně řečeno, z určité části těla se odebere pomocí liposukčních kanyl určité množství přebytečného tuku, který se aplikuje do předem určených oblastí pro dodání objemu nejen v obličeji, ale třeba i na prsou a hýždích. Celá procedura zabere asi hodinu, v závislosti na ošetřené ploše. Ošetření je možné kombinovat s některými estetickými zákroky a je vhodné pro muže i ženy.

Ošetřená oblast kůže je vyplněná a zregenerovaná. Bez nutnosti dlouhodobé rekonvalescence. Pacient se již druhý den může vrátit do běžného pracovního režimu.

Výhody zákroku

Průběh ošetření (jak to probíhá)

Ambulantní, mininvazivní zákrok s místním znecitlivěním nebo v analgosedaci/celkové narkóze probíhá tak, že se z oblasti, kde se nachází dostatek tukové tkáně, malou liposukční kanylou část tuku odebere, zpracuje (odstředí se příměsi a částice, které nejsou žádoucí) a poté se injekčně vpraví do předem určených míst na obličeji nebo jiné části těla, kde je potřeba upravit vzhled nebo vyplnit formu.

Před zákrokem

Zákrok je poměrně dobře snášen, přesto je vhodné vědět, pro koho není doporučován:

Na další zdravotní potíže upozorněte ošetřujícího, vyhnete se tak zbytečným následným problémům. Konzultace s lékařem je vždy nutná i z důvodu posouzení způsobilosti k zákroku konkrétního pacienta.

 

Po zákroku

Po zákroku se mohou na těle objevit otoky nebo modřiny, které během krátké doby zmizí. Doporučujeme ošetřenou část chladit. Část tuku se po určité době může vstřebat, tudíž je potřeba zákrok opakovat, nebo doplnit, ale z praxe je známo, že výsledky bývají velmi dobré a dlouhodobé. Po ošetření se nedoporučuje vystavovat kůži přibližně 2 týdny sluníčku a aspoň týden chodit do bazénu. Efekt je viditelný téměř hned, u někoho se projevuje do 10 dnů.

Pro ty, jež jsou zastánkyněmi co nejpřirozenějšího omlazování s využitím vlastního produktu, je tato metoda tím nejlepším řešením, které estetická medicína nabízí. I bez potřeby chirurgických zákroků pro mladší a svěží vzhled!

Lipo-filling

he modern era of aesthetic treatments demand modern approaches and searching for new methods, which would replace classic injectable fillers and therefore, contribute to rejuvenation. Today, one of the most natural methods is lipo-filling. In lipo-filling, we use the body’s own filling material – fat, adipose tissue – in the areas of the body, which we need to aesthetically improve, for example, for filling the lips, hollow cheeks, for breast enlargement, deep nasal labial lines, problematic areas under the eyes, or smoothing-out wrinkles. Lipo-filling delivers a simple solution for remodelling the face and body without using foreign substances, without risks and allergic reactions.

Why do we use body’s own fat to improve the body?

Fat tissue is one of the basic components of soft tissues renewal, which is responsible for skin elasticity and the amount of subcutaneous fat. Due to aging, the ability to regenerate and produce fat cells disappears and there is a loss of elasticity. Using lipo-filling, parts of the body or face can be “repaired” or filled with a contribution of body’s own fat.

A great advantage of lipo-filling is the use of natural ingredients for filling the treated parts, correcting wrinkles, circles under the eyes, with a positive result for strengthening and beautifying. Therefore, the body is not forced to accept any foreign products and a clean substance is inserted into the skin, which the body receives well, and the procedure also improves the skin, which has an unhealthy appearance after excessive sunbathing, smoking or stress.

More information regarding the procedure

Lipo-filling, or filling with the body’s own fat, makes it possible to obtain a high-quality filling product for contour enhancement. Simply said, a certain amount of excess fat is taken from a certain part of the body by means of liposuction cannulas and then it’s applied to predetermined areas in order to provide more volume to the face, and also to the breasts and buttocks. The whole procedure takes about an hour, depending on the treated area. The procedure can be combined with some aesthetic treatments and it is suitable for both men and women.

The treated area of ​​the skin is filled and regenerated. There is no need for long-term convalescence. The patient may return to his/her normal working regime the next day.

Benefits of the procedure

 • An outpatient mini-invasive procedure under local anaesthesia (but it can also be done under general anaesthesia)
 • A sufficient quantity of body’s own product
 • Simple treatment with one-day hospitalisation
 • A procedure without scarring, risks and allergies
 • A safe and natural method of aesthetic medicine
 • Fat can be taken from anywhere on the body, where there is excess

The course of the treatment (how it takes place)

An outpatient, a mini-invasive procedure under local anaesthesia or analgo-sedation / general anaesthesia is performed by removing some of the fat from an area, where there is enough fat, through a small liposuction cannula; then the fat is processed (skimming of undesirable impurities and particles) and injected into predetermined locations on the face or other body parts, where the appearance needs to be improved or a form needs to be filled.

Before the procedure

The procedure is relatively well tolerated, but it’s advisable to know, for whom it isn’t recommended:

 • In case of inflammation, infection or illness
 • Blood-clotting disorder
 • Tumour diseases
 • Mouth ulcers, inflammations of the oral cavity (in case of application of your own fat into the lips)

Notify the doctor about all your health problems – in order to avoid subsequent unnecessary problems. A consultation with a doctor is always necessary in order to assess the eligibility of a particular patient for the procedure.

After the procedure

After the procedure, swellings or bruises may appear on the body, which disappear after a short period. It’s advisable to repeatedly cool down the treated area. Part of the fat may be absorbed after a certain period of time, so it may be necessary to repeat or complement the procedure, but it is known from practice that the results are very good and long lasting. After the treatment, it’s advisable not to expose the skin to sunshine for approximately 2 weeks and avoid a swimming pool for at least one week. The effect is visible almost immediately, but it may manifest itself within 10 days in some people.

For those, who are supporters of the most natural rejuvenation with the use of their own product, this method is the best solution offered by aesthetic medicine. You can have a younger and fresh look even without the need for surgical procedures!

DISCOVER NEWS


  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

  × Poradíme Vám