Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Bezoperační rhinoplastika – korekce nosu

Bezoperační rhinoplastika (korekce nosu) je ideálním a jednoduchým řešením bez chirurgického zásahu pro všechny, kteří nejsou spokojeni s nejvíce dominantní částí obličeje, nosem. Jde převážně o problém estetický, kdy Vám nevyhovují jeho asymetrie – tvar, či poúrazová deformita. Lze ho zvětšit, vytvarovat, upravit odchylky, to vše jednoduchým neoperačním postupem s rhinoplastikou, jejíž princip spočívá v aplikaci kvalitních výplňových materiálů (fillerů) na bázi kyseliny hyaluronové do nosního podkoží. Složitější úpravy nosu je nutné řešit operační cestou tzv. klasickou rhinoplastikou.

Úpravy nosu patří v dnešní době k těm nejvyhledávanějším. Ošetření bezoperační rhinoplastika je v tomto ohledu na rozdíl od plastické operace nosu bezkonkurenční a pro organismus nezatěžující.

Dermální výplň na bázi kyseliny hyaluronové

S pomocí kvalitních dermálních výplní na přírodní bázi lze dosáhnout těch nejlepších výsledků v modelování nosu. Bezoperační rhinoplastika využívá dermální výplně gelového charakteru se zasíťovanou kyselinou hyaluronovou, které se plně vstřebávají, zlepšují vzhled, a to bezpečně a bez vedlejších rizik – látka, která je vpravována pod kůži, je tělu vlastní, nachází se mezi buňkami těla a je využívána v mnoha lékařských oborech, mimo jiné i k redukci a odstranění vrásek. Kromě toho se významně podílí na buněčné regeneraci kůže.

Bližší informace k zákroku

Bezoperační rhinoplastika patří k méně náročným, šetrným miniinvazivním ošetřením, probíhá ambulantně za pomoci lokálního znecitlivění, tudíž bezbolestně. Injekční metodou – tenkými jehličkami – je do předem určených míst do podkoží nosu vpravována výplňová látka, aby se docílilo požadovaného tvaru.

Bezoperační rhinoplastika je nenáročný zákrok v trvání přibližně 30 minut až hodinu, umožňuje návrat do pracovního i osobního života bez omezení, bez nutnosti rekonvalescence.

Bezoperační rhinoplastika versus klasická rhinoplastika

Bezoperační rhinoplastika je miniinvazivní zákrok probíhající v lokální anestezii – dokáže vyřešit prakticky jakoukoli asymetrii nosu, neřeší však chirurgické úpravy kostry nebo chrupavek nosu. Je pro organismus šetrným zákrokem a bez omezení Vás vrací do každodenního života.

Klasická operační rhinoplastika probíhá pod celkovou narkózou, zatěžuje tedy více organismus, má delší průběh rekonvalescence (hojení), včetně potřebné hospitalizace, je nutná také pracovní neschopnost. Dokáže vyřešit nejen jakoukoli asymetrii, ale zasahuje i operativně do kostry nebo chrupavkovitých částí nosu. Někdy tato úprava nemusí splňovat Vaše kritéria a je nutná remodelace, která opět zatěžuje organismus.

 

Výhody zákroku

Modelace nosu bezoperační rhinoplastika využívá pro aplikaci pouze ty nejkvalitnější a špičkové preparáty dermální výplně, které jednoduše zkorigují vzhled nosu bez zatížení organismu, navíc s přirozeným efektem. Ambulantní miniinvazivní zákrok bezoperační rhinoplastika Vám zvedne sebevědomí a dodá obličeji patřičný a přirozený výraz.

 

Průběh ošetření

Po lokálním znecitlivění nebo nanesení anestetického krému se mikrojehličkami do určené nosní oblasti vpraví potřebné množství výplňové látky. Zákrok trvá přibližně 30–60 minut. S lékařskými pokyny pro pooperační ošetřování odchází pacient sám bez potíží domů nebo do práce. Ošetřená oblast se může projevovat otokem, v závislosti na citlivosti pokožky.

 

Před zákrokem

Bezoperační rhinoplastika je zákrok rychlý, bezpečný a bez potíží snášen, i pro něj však platí určitá omezení, kdy není vhodný.

 

Kontraindikace:

Na všechny další zdravotní potíže i léky, které užíváte, upozorněte ošetřujícího lékaře, vyhnete se tak zbytečným následným problémům. Posouzení způsobilosti k zákroku bezoperační rhinoplastika je vždy nutné prokonzultovat s ošetřujícím lékařem.

Před samotným zákrokem asi týden není vhodné užívání léků s acetylsalicylovou kyselinou a léků proti bolesti.

Po zákroku

Výsledky jsou viditelné okamžitě, konečný výsledek se projeví během 1–2 týdnů a přetrvává až 12 měsíců, někdy i déle.

Bezoperační rhinoplastika je velmi dobře snášena, přesto se mohou po injekčním zákroku v místech vpichu objevit otoky, zčervenání, modřinky, malá bolestivost. Tyto reakce však během 3 dnů odezní. Prvních pár dnů se doporučuje zdržet se návštěvy sauny, solária, pobyt na sluníčku.

V závislosti na vstřebávání látky organismem vydrží zákrok asi 6–12 měsíců, poté jej lze opakovat. Kombinace s ostatními neinvazivními ošetřeními je vždy po konzultaci s lékařem možná.

Estetická medicína dnes přináší mnoho možností pro zlepšení vzhledu. Pokud je to za pomoci přirozené látky, bez nutnosti chirurgického zásahu, o to je to pro organismus přijatelnější. Vždy však přihlížíme i my k tomu, aby byl zákrok pro Vás efektivní a pro Vaše zdraví vhodný. Každá, byť malá estetická změna na obličeji, může změnit Váš výraz, proto buďte připraveni. Bezoperační rhinoplastika Vám každopádně pomůže ke spokojenosti a zvedne sebevědomí.

 

Non-surgical rhinoplasty – nose correction

Non-surgical rhinoplasty (nose correction) is an ideal and simple solution without surgical intervention for everyone, who isn’t satisfied with the most dominant part of their face, the nose.
It is mainly an aesthetic problem, when you don’t like the asymmetry of your nose – its shape or a post-traumatic deformity. It is possible to enlarge it, shape it, adjust deviations, all this by means of a simple non-surgical procedure with rhinoplasty, the principle of which is based on the application of high-quality hyaluronic acid based fillers into the nasal subcutaneous tissue. More complicated nose adjustments need to be solved by means of surgery, the so-called classic rhinoplasty.

Nowadays, nose adjustments are one of the most sought-after cosmetic procedures. Non-surgical rhinoplasty treatment is unrivalled in this respect and it is friendly to the body, as opposed to plastic- surgery on the nose.

Dermal hyaluronic acid based fillers

The best results in nose shaping can be achieved due to high-quality natural dermal fillers. In non-surgical rhinoplasty, gel-type dermal fillers with cross-linked hyaluronic acid are used, which are fully absorbed and which also improve the appearance safely and without side-effects – the substance, which is injected under the skin is natural for the body, it is found among the body cells and used in many medical disciplines, among others, to reduce and eliminate wrinkles. In addition, it significantly contributes to cellular skin regeneration.

More information concerning the procedure

Non-surgical rhinoplasty is one of the less demanding, gentle mini-invasive treatments; it’s an outpatient treatment under local anaesthesia, so it’s painless. The filler substance is inserted into areas of the nose subcutaneous tissue, which are determined in advance, by means of an injection method – thin needles – in order to achieve the desired shape.

Non-surgical rhinoplasty is a simple procedure lasting approximately 30 minutes to an hour, allowing for a return to work and your personal life without restrictions, without the need for convalescence.

Non-surgical rhinoplasty versus classic rhinoplasty

Non-surgical rhinoplasty is a mini-invasive procedure performed under local anaesthesia – it can solve virtually any asymmetry of the nose, but it doesn’t solve surgical changes of the nose bones or cartilages. It is a gentle procedure friendly to the organism and you can then return to everyday life without limitations.

Classical surgical rhinoplasty is done under general anaesthesia and therefore burdening the organism more, it has a longer recovery (healing) period, including necessary hospitalisation and incapacity to work. It can solve any asymmetries and can also be used to surgically intervene in the bones or cartilaginous parts of the nose. Sometimes, this adjustment may not meet your criteria and remodelling is needed, which again burdens the body.

Benefits of the procedure

In nose modelling by means of non-surgical rhinoplasty, only top-quality and top-of-the-range dermal fillers are used, which simply repair the appearance of the nose without burdening the body. Furthermore, they have natural effects. This outpatient mini-invasive intervention, non-surgical rhinoplasty, will lift your confidence and give the face a proper and natural expression.

 •  A visible effect improving your appearance
 • No need for hospitalisation
 • No need for convalescence
 • A fast, painless procedure without scars
 • A safe method of aesthetic medicine, which doesn’t burden the organism.
 • A natural look with fully absorbable dermal fillers
 • Easy application

The course of the treatment

After local anaesthesia or application of anaesthetic cream, the required amount of filler substance is injected into the designated nasal area with micro-needles. The procedure takes approximately 30-60 minutes. The patient then simply leaves for home or for work with medical instructions for post-operative care. The treated area may be swollen, depending on the sensitivity of the skin.

Before the procedure

Non-surgical rhinoplasty is a fast, safe and trouble-free procedure, but there are some limitations, when it isn’t appropriate.

Contraindications:

 • Inflammation, infection, bacterial dermatitis
 • Blood-clotting disorder
 • Tumour diseases
 • Pregnancy, breastfeeding
 • Allergies, autoimmune diseases
 • Chronic angina pectoris
 • Positive HIV, AIDS

Notify the attending physician regarding any other health problems and medication you are taking to avoid unnecessary subsequent problems. It’s always necessary to consult a doctor for an eligibility assessment for non-surgical rhinoplasty.

It isn’t appropriate to use medication with acetylsalicylic acid and painkillers for one week prior to the procedure.

After the procedure

The results are immediately visible, the final result takes 1-2 weeks and lasts for up to 12 months, sometimes longer.

Non-surgical rhinoplasty is well tolerated, but swelling, redness, bruising and little pain may occur in the areas of injection. However, these reactions will disappear within 3 days. It’s recommended that you avoid visiting a sauna, solarium or sunbathing for the first couple of days.

Depending on the body absorbing the substance, the procedure lasts for 6-12 months, then it can be repeated. Combination with other non-invasive treatments is always possible after consultation with a doctor.

Today, aesthetic medicine offers many options for improving your appearance. If it involves application of a natural substance, without the need for surgery, it’s more acceptable for the body. However, we also always try to find an effective treatment for you which is appropriate for your health. Each aesthetic change on your face, no matter how small, can alter your expression, so be prepared for that. Non-surgical rhinoplasty, in any case, will help you to feel more satisfied and will lift your self-esteem.

DISCOVER NEWS


  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]