Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Plastická operace hýždí

Plastická operace hýždí efektivně zpevňuje a modeluje zadek do požadovaného tvaru za pomoci výplní silikonovými implantáty či vlastním tukem liposukční technikou. V dnešní době se plastická operace hýždí řadí v zahraničí již ke standardní metodě, jako je např. úprava nedokonalého, malého či povislého poprsí.

Která úprava je pro Vás nejlepší?

Plastická operace hýždí nabízí ideální řešení využití kvalitních implantátů různého tvaru, velikosti a profilu, pro ty, které potřebují dodat objem pokleslému zadečku či zvýraznit proporce. Při liposukčním přenosu tuku do hýždí jde o tělu vlastní materiál, což nese méně rizika, ale efekt část aplikovaného tuku (30-50%) se v procesu hojení vstřebá. Pro tuto metodu je vždy důležité získat dostatečné množství tukové tkáně, nejčastěji z boků či stehen, ne vždy to však lze u velmi štíhlých pacientek. Pro optimální efekt se plastická operace hýždí může kombinovat pro dotvarování s lipofillingem.

Pro koho je vhodný implantát

Vlivem stárnutí dochází ke ztrátě pružnosti těla, zde by efekt metody nebyl dosažen ani zaručen. Plastická operace hýždí implantátem je vhodná pro zpevněné tělo, aby došlo k požadovanému účinku, k zakulacenému vytvarování, pozvednutí a zároveň k povytažení uvolněné kůže pod hýžděmi, vždy v závislosti na individualitě pacienta. Plastická chirurgie hýždí je určena pro ty, které nejsou spokojeny se vzhledem – malé, asymetrické, ploché hýždě.

 

Výhody zákroku

 

Průběh ošetření

Plastická operace hýždí probíhá v celkové anestezii přibližně 60 minut. Aby jizva byla co nejméně viditelná, je řez pro vložení implantátů veden mezi půlkami hýždí (po zhojení jizva časem vybledne a není tudíž vidět). Implantát je poté vpraven do oblasti pod hýžďovým svalem, ten napomáhá fixování proti sestupu implantátu. Je důležité vložení implantátu mimo hýžďovou oblast, protože ta je nejvíce zatěžována, např. při sezení.

Pacientce je nasazeno elastické prádlo a je hospitalizována na 24 hodin.

Před zákrokem

Plastická operace hýždí patří k invazivním esteticko-chirurgickým zákrokům, vyžadující zdravého pacienta. Před zákrokem je nutné přibližně 14 dnů vysadit léky na ředění krve, omezit kouření.

Po zákroku

Po zákroku plastická operace hýždí se mohou ošetřená místa projevovat větší bolestivostí či nepříjemnými pocity, jako jsou otoky, napínání, modřinky, které během několika dnů odezní.

Plastická operace hýždí vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, nutná je pooperační péče, která spočívá ve spaní na břiše, asi týden, min. 3 dny není vhodné sezení, rekonvalescence je doporučována 14 dnů, a to bez fyzické zátěže a sportování. V pracovním režimu lze pokračovat po 2 týdnech. Aby byl účinek co nejlepší, je potřeba 6 týdnů hýžďové svalstvo neposilovat. Poté je možné pokračovat v běžném pracovním i běžném režimu bez omezení.

Na dobrém výsledku závisí i kvalita pokožky a podkožního tuku, taktéž zdravotní hledisko, aby nedocházelo k nepoměru velikosti nebo nevhodné váze implantátů, což by mohlo v ojedinělých případech vést k omezování sportovních aktivit či bolestem zad. Konečný výsledný efekt je viditelný během čtvrt roku.

Počítejte s tím, že v prvních dnech po zákroku budou hýždě vypadat plněji, než jste očekávala. Jde o normální jev, jelikož implantované silikony postupně sesednou do požadovaného vizuálu v hýžďové oblasti.

Představy o dokonale vytvarovaném pozadí se mohou stát skutečností. Vždy však je důležité brát v potaz, aby zákrok byl co nejpřirozenější, tzn., aby plastická operace hýždí byla k Vašemu tělu velikostně srovnatelná. Oblast hýždí je totiž jednou z nejvíce zatěžovaných oblastí, ale nejméně z celého těla tvarovatelných pouhým cvičením. Pro dlouhotrvající efekt doporučujeme: udržujte si svou váhu i zdravý životní styl.

 

Plastic buttock surgery

Plastic buttock surgery effectively strengthens and shapes the skin on your buttocks by means of silicone implants or the liposuction technique using your own fat. Nowadays, plastic buttock surgery is a standard method abroad, for example, together with adjustment of imperfect, small or drooping breasts.

Which adjustment is the best one for you?

Buttock surgery offers the ideal solution for the use of quality implants of different shapes, sizes and profiles, for those who need to add volume to the loose skin on their buttocks, or to enlarge the size of the buttocks. If liposuction is used, the body’s own fat is transferred to the buttocks, which carries fewer risks, but part of the transferred fat (30-50%) will be absorbed during the healing process. As regards this method it is always important to get enough fat tissue, most often from the hips or thighs, but this is not always possible in very slender patients. Plastic buttock surgery can be combined with liposuction for an optimum effect in order to achieve the correct shape of the buttocks.

For whom implants are suitable

Aging results in the loss of body elasticity, so the effect of the method wouldn’t be achieved or guaranteed in such a case. Plastic buttock surgery with the use of implants is suitable to strengthen the skin, to achieve the desired effect of rounding, lifting and stretching loose skin beneath the buttocks, always depending on individualities of the patient. Plastic buttock surgery is intended for those, who aren’t happy with their small, asymmetrical, flat buttock.

Benefits of the procedure

  • Improving aesthetic appearance, increasing self-confidence
  • Long-lasting effect
  • Multiple options of combinations with other procedures
  • Only little bleeding
  • Safe surgery
  • No visible scars

The course of the treatment

Buttock surgery is performed in general anaesthesia for approximately 60 minutes. To make the scars less noticeable, the incision for insertion of the implants is between the halves of the buttocks (after healing, the scar gradually fades and therefore isn’t visible). The implant is then inserted into the area under the gluteal muscle, which helps to fix the implant, so that it doesn’t move downwards. It’s important to insert the implant outside of the buttock area, because it’s the most burdened body part, for example when sitting.

The patient then needs to wear elastic underwear and is hospitalised for 24 hours.

Before the surgery

Plastic buttock surgery is an invasive aesthetic and surgical procedure, which requires a healthy patient. Before the procedure, it’s necessary to discontinue blood-thinning medications for approximately 14 days, and to limit smoking.

After the surgery

After buttock surgery, the treated areas may exhibit more or less pain or unpleasant feelings such as swelling, straining, bruising, which will disappear within a few days.

Buttock surgery requires hospitalisation for 1-2 days, and post-surgery care which consists of sleeping on your stomach for approximately one week; sitting isn’t recommended for at least 3 days, convalescence is recommended for 14 days (no physical strain and no sports). You can go back to work after 2 weeks. To achieve the best effect, you shouldn’t work-out on the gluteal muscles for 6 weeks. After that, it’s possible to continue your normal working and everyday life without limitations.

The result also depends on the quality of the skin and subcutaneous fat, as well as the health condition, so that the proportion or weight of the implants isn’t inappropriate, which in rare cases could lead to restriction of sports activities or back pain. The final result is visible within a quarter of a year.

Keep in mind that the buttocks will look fuller than you expected in the first few days after surgery. This is a normal phenomenon, as the implanted silicones gradually settle down into the desired shape in the buttock area.

Your wish to have perfectly formed buttocks may become reality. However, it’s always important to make the procedure as natural as possible, so that buttock surgery is comparable in size to your body. The area of buttocks is one of the most burdened areas, but it’s also the area, which is most difficult to shape just by exercising. For a long-lasting effect, we recommend: maintain your weight and healthy lifestyle.

DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]