Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Plastická operace paží

Plastická operace paží efektivně odstraňuje a redukuje povislou a přebytečnou kožní oblast v problematických partiích, včetně kožních valů a záhybů. Mnohdy nejde jen o estetický problém, který trápí převážně ženy, ale může mít i preventivní význam, pokud jde o kožní záhyby, které neumožňují správnou hygienu, tudíž mohou být tato místa náchylná k tvorbě zánětlivých kožních potíží, jako jsou např. ekzémy, infekce apod.

Pro optimální efekt se plastická operace paží může kombinovat pro dotvarování a odstranění nadbytečné tukové tkáně s liposukcí.

Kdy je zákrok plastická operace paží vhodný

Nejen vlivem genetických dispozic, ale i vlivem stárnutí dochází ke ztrátě elasticity a pružnosti těla, což má za následek neschopnost zpevňování povolené kůže právě ve zmiňované oblasti paží. Často také po velkém snížení váhy může pokožka na rukou vytvářet nepěkné kožní převisy, které se již nepodaří žádným cvičením stáhnout k tělu.

Plastická operace paží všechny tyto potíže efektivně odstraňuje a pomáhá k dosažení štíhlých paží.

 

Pokud má pacientka dostatečně elastickou kůži a trápí ji v těchto místech nadměrná tuková tkáň, může absolvovat odstranění tuku pouze liposukčně, pružná kůže dostatečně disponuje efektem stáhnout se a přilnout, aniž by vytvářela nerovnosti. V opačném případě by mohlo docházet k tvorbě výrazných dolíčků a neestetických nerovností a řešením se tak stává plastická operace paží.

 

Výhody zákroku

Plastická operace paží zpevňuje a viditelně zkrášluje ruce, napomáhá k vytvoření správné a přijatelné partie po hubnutí i v závislosti na snížené elasticitě pokožky.

 

 

Průběh ošetření

Plastická operace paží probíhá v celkové narkóze zhruba 1 hodinu. Řezy jsou vedeny v předem určených oblastech, dle potřeby je odstraněna také přebytečná povislá kožní stěna, příp. i nadbytečná tuková tkáň.

Řezy jsou vedeny podélně uvnitř paží (od podpaží k vnitřní loketní části). Do operované oblasti jsou zavedeny drény, které v průběhu 24 hodin plní funkci pro lepší odvod krve a tkáňového sekretu, jsou důležitým prostředkem pro rychlejší hojení, zároveň, aby eliminovaly zánětlivé procesy apod. Ošetřená oblast je dezinfikována a překryta sterilní gázou. Po zákroku plastická operace paží je pacientka s elastickou bandáží nebo náplastí hospitalizována, poté se odstraní drény a pacientka odchází s pokyny od lékaře do domácího ošetření.

Před zákrokem

Plastická operace paží patří k invazivním chirurgickým zákrokům, k absolvování je vyžadován zdravý pacient. Přibližně 3 týdny před zákrokem je nutné vysadit léky na srážení krve, i léky s kyselinou acetylsalicylovou, které by mohly být příčinou zvýšené krvácivosti během i po zákroku. Omezit kouření před i po zákroku je velmi žádoucí.

 

Po zákroku

Po zákroku plastická operace paží se mohou ošetřená místa projevovat větší bolestivostí, otoky, podlitinami, příp. přechodnou ztrátou citlivosti, což je normální a během několika dnů odezní. Plastická operace paží vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, nutná je pooperační péče, která spočívá v klidovém režimu asi 2 týdny, nošením elastického prádla a bandáže. Počítejte s tím, že 1–2 dny po zákroku je nutné spíše ležet a odpočívat.

Po plastické operaci paží se doporučuje dodržovat klidový režim cca týden, nošení elastického obinadla nebo speciálního návleku je vyžadováno asi měsíc (s výjimkou osobní hygieny). Vyhýbejte se rovněž těžké fyzické zátěži, ta je přijatelná až po 4–6 týdnech. Do pracovního režimu lze nastoupit již po 7 dnech. Všechny stehy jsou vstřebatelné, tudíž bez nutnosti odstraňování. Pro eliminaci jizev je asi po 14 dnech vhodné doplnit k péči jemné tlakové masáže a mazat kvalitními hydratačními krémy. Jizvy, které po zákroku zůstávají, časem vyblednou.

 

Výsledný efekt bývá zpravidla trvalý a bezproblémový, ale i na něm závisí kvalita pokožky, individuální schopnost k hojení i správné dodržování pooperační péče. Při udržení si stálé váhy není nutné zákrok opakovat.

 

Dokonalé tělo je snem mnohých z Vás. Být krásná, štíhlá a žádaná, i tak by mohly Vaše představy vypadat. Dosti často však některé oblasti ani cvičením ani dietami nejde vytvarovat k plné spokojenosti, proto je nutné problematická místa upravit za pomoci kvalitní lékařské techniky a profesionálních odborníků. Jde jen o Vaše rozhodnutí, zda chcete vypadat lépe a cítit se ve svém těle sebevědomě. Aby Vám vše vydrželo co nejdéle, udržujte si zdravý životní styl i myšlení.

 

 

Plastic surgery on the arm

Plastic surgery on the arm effectively removes and reduces loose and excess skin in problematic areas, including skin walls and folds. Quite often this isn’t just an aesthetic problem, from which mostly women suffer, it can also have a preventative effect on skin folds that don’t allow proper hygiene and therefore, they’re prone to inflammatory skin problems such as eczema, infection, etc.

Plastic surgery on the arm can be combined with liposuction for optimum effect, in order to shape and remove excess fatty tissue.

When is the procedure of Plastic surgery on the arm appropriate?

Loss of elasticity and flexibility of the body, both due to genetic dispositions as well as due to aging, results in the inability to strengthen loose skin in the mentioned areas of ​​the arms. After considerable weight loss, the skin on the arms may form unpleasant skin overhangs, which can’t be stretched by any exercising. Plastic surgery on the arm effectively eliminates all these troubles and helps to achieve slender arms. If the patient has sufficiently elastic skin and is suffering from excessive fatty tissue in these places, they can undergo fat removal by liposuction only, as their elastic skin has the ability to stretch and strengthen without creating any unevenness. If mere liposuction isn’t sufficient, as it could result in significant hollow spots and unsightly uneven areas, the only solution is Plastic surgery on the arm.

Benefits of the procedure

Plastic surgery on the arm strengthens and visibly beautifies skin on the arms, and helps to form the correct and acceptable shape of the arms after weight loss, depending on the reduced elasticity of the skin.

  • Improving appearance, increasing self-confidence
  • Long-lasting effect
  • Multiple options to combine with other procedures
  • Perfect body-shaping in problematic areas
  • Removing excess fat tissue, excess skin for a perfect figure
  • A safe surgery without serious complications
  • Resulting scars are always chosen to be as inconspicuous as possible

 

The course of the treatment

Plastic surgery on the arm is performed in general anaesthesia for approximately 1 hour. The cuts are carried out in predetermined areas, excess loose skin walls or even excess fat tissues may be removed, if necessary.

The cuts are done longitudinally inside the arms (from the armpits to the inner elbow area). Drains are put into the treated area, in order to remove blood and tissue liquids faster, achieve faster healing and at the same time to eliminate inflammatory processes, etc. The treated area is disinfected and covered with sterile gauze. After Plastic surgery on the arm, the patient receives elastic bandage or patch and is hospitalised, then the drains are removed and the patient can leave with doctor’s instructions for home care.

Before the procedure

Plastic surgery on the arm is an invasive surgical procedure, and only healthy patients are admitted for the surgery. Approximately 3 weeks prior to surgery, blood-clotting drugs and drugs with acetylsalicylic acid should be discontinued, as they could cause increased bleeding during and after the procedure. It is very desirable to reduce smoking before and after surgery.

After surgery

After Plastic surgery on the arm, the treated areas may exhibit greater pain, swelling, bruising, or a temporary loss of sensitivity, which is normal and disappears within a few days. Plastic surgery on the arm requires hospitalisation for 1-2 days and post-surgery care, which consists of rest mode for approximately 2 weeks, wearing elastic underwear and bandages. Bear in mind that you will need to just lay in bed and rest for 1-2 days after the procedure.

After Plastic surgery on the arm, it’s recommended to continue rest mode for approximately a week and it’s necessary to wear an elastic bandage or a special sleeve for around a month (except during personal hygiene). You must avoid heavy physical strain, which is only acceptable after 4-6 weeks. You can go to work after 7 days. All stitches are absorbable, without the need for removal. To eliminate the scars, it’s appropriate to start gentle pressure massages and to apply good moisturising creams after about 14 days. The scars that remain after the procedure will fade over time.

The resulting effect is usually lasting and problem-free, but it also depends on the skin quality, individual healing capability and proper post-surgery care. There’s no need to repeat the procedure, if you maintain a constant weight.

 

A perfect body is the dream of many women. They often see themselves as beautiful, slender and desirable in their imagination, however, they’re unable to shape some areas on their bodies with mere exercise or diet, so it’s necessary to adjust the problem areas with the help of high-quality medical equipment and professional experts. The decision is entirely up to you, whether you want to look better and feel confident in your body. Remember that you should maintain a healthy lifestyle and thinking in order to keep the effect as long as possible.

DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]