Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Vaginoplastika

Vaginoplastika neboli plastická operace pochvy (tzv. facelift pochvy, zlepšení vzhledu poševní oblasti) zaznamenává v dnešní době větší zájem, co se týká intimních míst ženy. Tak jako dnes upravíte prsa nebo nos, tak lze velmi efektivně upravit poševní vchod, příp. zúžit pochvu jako celek.

Vaginoplastika zpevňuje, zdokonaluje a modeluje tvar pochvy tak, aby anatomicky odpovídal původnímu stavu, obnovuje vaginální strukturu, pro zvýšení sebevědomí i omlazení intimní partie.

Kdy je vaginoplastika vhodná

Mnohdy z důsledku vaginálních porodů, období menopauzy, nebo vlivem stárnutí z důvodu ztráty elasticity, která věkem klesá, dochází k ochabnutí nebo snížení poševní stěny, což může mít za následek stresovou inkontinenci (nedostatečné zadržování moči), zhoršení sexuálního života, zvýšení citlivosti v poševní oblasti. Chirurgický zákrok vaginoplastika je pro řešení těchto potíží ideální, mimo to se však ještě podílí na zpevnění oslabeného pánevního dna včetně poševní hráze. Vaginoplastika se někdy volí i při radikálním snížení váhy, kdy dojde k velkému uvolnění poševního vchodu včetně měkkých tkání a svalů.

Vaginoplastika je vhodná pouze pro dospělé ženy.

Výhody zákroku

Vaginoplastika má kromě estetického a zdravotního hlediska, i efekt psychologický. Zkvalitnění a zintenzívnění intimních prožitků totiž zvýší kvalitu sexuálního partnerského života. V dnešní době patří vaginoplastika k účinným esteticko-gynekologickým zákrokům s dobrou snášenlivostí i kladnými výsledky po zákroku. Zákrok lze kombinovat s jinými estetickými i vaginálními ošetřeními.

 

Průběh ošetření

Vaginoplastika je zákrok vyžadující plnou narkózu včetně hospitalizace na 1-2 dny, nebo ji lze provádět v lokálním znecitlivení. Vaginoplastika zabere asi 45 minut až hodinu. V poševní oblasti se nejdříve odstraní přebytečné a neestetické jizvy, jako následek porodů, poté je naříznuta poševní sliznice, včetně svaloviny, utažena a sešita vstřebatelnými stehy tak, aby došlo ke správné rekonstrukci a zúžení. Po dospání, pokud byla vaginoplastika provedena v místní anestezii, odchází pacientka s pooperačními informacemi do domácího ošetření.

Před zákrokem

Vaginoplastika účinně eliminuje poporodní poševní defekty, i následky přirozeného stárnutí, pomáhá ženám zlepšit život po sexuální stránce. Před samotným zákrokem je vhodné omezit kouření. Je vyžadována zdravá pacientka a předoperační vyšetření. Aby mohla být vaginoplastika provedena ženě po porodu, je vhodné min. 6 měsíců od porodu počkat, aby se poševní oblast mohla zhojit.

Důležité je vědět, že vaginoplastika se nedoporučuje těhotným.

Po zákroku

V prvních dnech může žena pociťovat bolest v operované oblasti, otoky, lze užít analgetika, chladit nebo ledovat ošetřenou část, důležitá je také zvýšená intimní hygiena, omývání studenou vodou vícekrát denně. Rovněž je vhodné cca 10 dnů nasadit klidový režim bez zvýšené fyzické námahy a sportování. Žádoucí není ani návštěva bazénu, sauny, doporučujeme však sprchování. Po zhruba 2 týdnech je doporučována kontrola, v té době jsou zpravidla stehy již vstřebány. Už do týdne je však možné navrátit se do pracovního režimu.

Vaginoplastika má pro ženu velký význam, zpevněním a zúžením pochvy dochází k zintenzívnění sexuálního cítění, částečně napomáhá při léčbě stresové inkontinence. Rekonvalescence může trvat až 4 týdny, dle individuálních dispozic a zhojení, se intimní styk doporučuje až po 4–6 týdnech od zákroku kvůli možné infekci.

Každá žena by si měla svoje intimní partie ošetřovat, tak jako si ošetřuje a čistí pleť, nebo jinou oblast těla, protože v životě plní nejen estetickou, zdravotní, ale i sexuální úlohu. To je důležité. Stáří, porody, genetické dispozice, to vše může změnit vzhled. Abyste i Vy mohla prožívat kvalitní plnohodnotný život, mít své sebevědomí na správném místě, nestyďte se přijít. Vaginoplastika opraví to, co je uvolněno a neplní správnou funkci.

Vaginoplasty

Vaginoplasty or vaginal plastic surgery (the so-called vaginal facelift, improvement in the appearance of the vaginal area) is increasingly more sought after by women with regard to adjustment of their genitals. In the same way as adjusting their breasts or nose, today you can also adjust the vaginal entrance efficiently, or narrow the vagina as a whole.

Vaginoplasty strengthens, improves and models the shape of the vagina to match the original anatomical condition, restores the vaginal structure, increases self-confidence and rejuvenates the intimate parts of the body.

When is vaginoplasty appropriate?

Often, due giving vaginal births, menopause or due to aging with a loss of elasticity, there is weakening or reduction of the vaginal wall, which may result in stress incontinence (insufficient urinary retention), worsening of sex life, and increased sensitivity in the vaginal area. The vaginoplasty surgical procedure is ideal for solving these problems and also contributes to strengthening the weakened pelvic floor including the perineum. Vaginoplasty is also sometimes chosen after considerable weight loss, where the vaginal entry, including soft tissues and muscles, has become loose.

Vaginoplasty is only suitable for adult women.

Benefits of the procedure

Vaginoplasty has both a psychological, aesthetic and medical aspect. Improving and intensifying intimate experiences will enhance the quality of your sex life. Nowadays, vaginoplasty is an efficient aesthetic and gynaecological surgery with good tolerability and positive results. The surgery can be combined with other aesthetic and vaginal procedures.

  • Strengthening and narrowing the vaginal area
  • Increasing sensory perception and stimulation during sexual intercourse
  • Elimination of stress incontinence
  • A safe and comfortable outpatient procedure
  • No secondary risk effects were observed

The course of treatment

Vaginoplasty is a procedure requiring general anaesthesia, including hospitalisation for 1-2 days, or it can be done by local anaesthesia. Vaginoplasty takes from approximately 45 minutes to an hour. First of all, excessive and unsightly scars in the vaginal area are removed (consequence of giving birth), then the vaginal mucosa including the muscles is cut, tightened and sutured with absorbable stitches in order to properly reconstruct and narrow it. If vaginoplasty was performed with local anaesthesia, the patient can go home after a little sleep in one of the recovery rooms, with instructions for home care.

Before the procedure

Vaginoplasty effectively eliminates postpartum vaginal defects, as well as effects of natural aging, helping women to improve their sex life. It’s advisable to restrict smoking before the procedure. A healthy patient and pre-surgery examination is required. If vaginoplasty is to be performed postpartum, the woman should wait for at least 6 months after giving birth, so that the vaginal area is already healed.

It is important to know that vaginoplasty isn’t recommended for pregnant women.

After the surgery

In the first days, the woman can experience pain and swelling in the treated area. It’s possible to use analgesics or to cool down the treated area with ice. Increased intimate hygiene and washing with cold water several times a day are also important. It’s also advisable to be in rest mode for approximately 10 days without increased physical effort and sports. We don’t recommend visiting swimming pools or saunas, but we do recommend showering. The check-up should take place around 2 weeks after surgery, at which time the stitches are usually already absorbed. However, it’s possible to return to work already within a week after the procedure.

Vaginoplasty is of great importance for a woman, as strengthening and reducing the size of the vagina intensifies sexual experience, and partly helps in stress incontinence treatment. Convalescence can take up to 4 weeks, according to individual disposition and healing; sexual contact is recommended 4-6 weeks after surgery because of possible infection.

Every woman should take care of her intimate parts, as she takes care of and cleanses her face or other areas of her body, because the intimate parts fulfil an aesthetic, health and sexual role in her life. That is important. Age, giving birth, genetic disposition can all change the appearance. Don’t hesitate to come to us, in order to live a high-quality full-fledged life and to have sufficient self-confidence. Vaginoplasty fixes what’s loose and what doesn’t work properly.

DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]