Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zvětšení prsou vlastním tukem

Zvětšení prsou vlastním tukem dnes konkuruje metodám estetické a plastické chirurgie a mnohdy nahrazuje náročnější a složitější operace prsou. Jednoduchým a šetrným způsobem se z určitého místa na těle odebere dostatečné množství tukové tkáně, která se po úpravě aplikuje jako výplňový materiál do prsou.

 

Jaký je přínos vlastního tuku k vylepšení těla?

Zvětšení prsou vlastním tukem využívá nejpřirozenější tělu vlastní tukovou tkáň, která slouží k remodelaci, dotvarování, doplnění prsou, řeší asymetrie prsou či jiné neestetické odchylky, a to bez použití cizorodých těles, rizik a alergických reakcí. Tuková tkáň jako základní složka obnovující měkké tkáně těla zodpovídá za elasticitu kůže i množství podkožního tuku a je kvalitním výplňovým materiálem do míst, kde chybí.

 

Pro koho je zvětšení prsou vlastním tukem vhodné

Očekávat zvětšení prsou dle svých snů či získat proporce jako celebrita s obrovským hrudníkem, není možné. Zvětšení prsou vlastním tukem pouze formuje, zvyšuje objem o jednu velikost. Proto je zákrok vhodný spíše pro ty, které neočekávají zřetelné zvětšení prsou, ale chtějí zvýraznit dekolt či vylepšit kontury, nebo mají strach ze silikonů a volí raději přirozenou formu ošetření. Dalším faktorem efektivního výsledku pro zvětšení prsou vlastním tukem je dostatečné množství tukové tkáně (min. 600 ml), což u štíhlých žen nemusí být vždy splněno. Přijatelné množství tukové tkáně také ještě neznamená úspěch, je potřeba, aby byla tkáň dostatečně prokrvená a nedošlo tak k rychlému vstřebání. V tomto případě se zákrok musí opakovat.

 

Průběh ošetření

Zvětšení prsou vlastním tukem se provádí moderní liposukční vibrační metodou. Z oblasti, kde se nachází dostatek tukové tkáně, se liposukční kanylou šetrně odebere přiměřené množství tuku, které se hned zpracuje – odstředí se nežádoucí částice a příměsi, poté se injekčně vpraví do prsou. Jedná se o ambulantní miniinvazivní zákrok s místním znecitlivěním nebo v analgosedaci za použití jemných kanyl, bez jizev.

Zvětšení prsou vlastním tukem zabere asi hodinu a pacientka bez potíží odchází domů, aniž by musela být hospitalizována či omezována v běžném životě.

Zvětšení prsou vlastním tukem lze kombinovat s některými estetickými zákroky a je vhodné pro ženy od 18 let.

 

Výhody zákroku

 

Před zákrokem

Zvětšení prsou vlastním tukem patří k bezpečným zákrokům s dobrými výsledky. Před zákrokem doporučujeme min. 14 dnů vysadit léky na snížení srážlivosti krve, 2 dny před ošetřením není žádoucí kouření.

Po zákroku

Po zvětšení prsou vlastním tukem se mohou na prsou objevit malé otoky nebo modřinky, občas může docházet k bolestivým reakcím, které během několika dnů odezní. Doporučujeme min. 2 týdny spaní na zádech, speciální elastické prádlo není nutné. Také je důležité dodržovat pooperační pokyny od ošetřujícího lékaře a vyvarovat se nošení těsného spodního prádla s kosticemi, volte raději sportovnější typ, dále nevystavovat tělo podchlazení či horkým koupelím. Část přeneseného tuku se po určité době může vstřebat (asi 20–40 %), tudíž je vhodné zákrok zopakovat nebo doplnit vstřebaný tuk, ne dříve však než po 6 měsících.

Efekt je viditelný okamžitě, během 3 měsíců se maximalizuje a stabilizuje. Prsa jsou pohmatově přirozená a vytvarovaná.

Prsa jsou pro ženy základem ženskosti. Každá má jinou představu o tom, jak by měla vypadat, mnoho však se svým hrudníkem spokojeno není. Pokud patříte k zastánkyním co nejpřirozenějšího efektu s využitím vlastního produktu, je zvětšení prsou vlastním tukem tím nejlepším řešením, které dnešní estetická medicína nabízí. I bez nutnosti chirurgických zásahů či cizorodých výplňových materiálů – pro krásnější prsa!

Breast enlargement using your own fat

Today, breast enlargement using your own fat competes with methods of aesthetic and plastic surgery and often replaces more demanding and complicated breast surgery. A sufficient amount of fat tissue is removed from a certain place on the body in a simple and gentle way, and this fat tissue is subsequently processed and applied as a filling material into the breasts.

What is the benefit of using your own fat for improving your body?

During breast enlargement using your own fat, we use the substance, which is most natural for your body – your own fat tissue, which serves to remodel, shape and replenish breasts, resolve breast asymmetry or other unsightly deviations without the using foreign elements, risks and allergic reactions. Fat tissue, which forms the basic component of soft tissue regeneration, influences the elasticity and flexibility of the skin, is responsible for the amount of subcutaneous fat in the body and is very often used in medicine as good filling material in areas, where there is lack of it.
An alternative procedure

For whom breast enlargement using one’s own fat is appropriate

It isn’t possible to expect breast enlargement to fit your dreams exactly or having proportions like a celebrity with a huge chest. Breast enlargement using your own fat only shapes the breasts and increases their volume by one size. Therefore, the procedure is suitable for those, who don’t expect a huge breast enlargement, but simply want to emphasize their décolletage or improve contours of their breasts or those who are afraid of silicones and prefer a natural form of treatment. Another important factor regarding efficient breast enlargement using your own fat is that you have enough fat (at least 600 ml), which isn’t always true in case of slimmer women. Also, a sufficient amount of fat tissue isn’t enough to guarantee success; it’s also necessary for the fat tissue to be sufficiently perfused with blood, so that the fat won’t be absorbed quickly. Otherwise, the procedure needs to be repeated.

Surgery

Breast enlargement using your own fat is performed by means of a modern liposuction vibration method. A suitable amount of fat tissue is gently sucked out of the determined subcutaneous area through a liposuction cannula. Immediately after suction, the fat is processed by special centrifugation to remove undesirable impurities and particles, then it’s injected into the breasts. It’s a mini-invasive procedure using fine cannulas, which leaves no scars. Breast enlargement using your own fat takes about 2-2.5 hours. Breast enlargement using your own fat can be combined with some aesthetic treatments and it’s suitable for women from 18 years of age.

Benefits of the procedure

  • Double remodelling effect – sucking out excess fat, improving breast appearance
  • A simple treatment with minimum stress on the body
  • A procedure without scarring, risks and allergies
  • A safe and natural method of aesthetic medicine
  • The fat can be removed anywhere on the body, wherever there is excess

Before the procedure

Breast enlargement using your own fat is a safe procedure with good results. We recommend discontinuing drugs for reduction of blood clotting at least 14 days before the procedure, and you shouldn’t smoke for at least 2 days before the procedure.

After the procedure

After breast enlargement using your own fat, small swelling or bruising may appear on the breasts, and occasionally painful reactions may occur, which disappear within a few days. We recommend sleeping on your back for at least 2 weeks; wearing special elastic underwear isn’t necessary. It’s also important to follow post-surgery instructions from the attending physician and avoid wearing a tight underwired-bra. A more sporty type of bra should be given preference. Furthermore, don’t expose your body to hypothermia or hot baths. Part of the transferred fat may be absorbed after some time (approximately 20-40%), so it’s advisable to repeat the procedure or replenish the absorbed fat, but no earlier than 6 months later.

The effect is visible immediately and will be optimised and stabilised within 3 months. Breasts are then very natural on touch and nicely shaped.

 

Breasts are the basis of a woman’s femininity. Every woman has a different idea of ​​how they should look, but many women aren’t happy with their chest. If you are a supporter of the most natural effect with the use of your own product, breast enlargement using your own fat is the best solution offered by today’s aesthetic medicine. Even without the need for surgical interventions or foreign filling materials – for more beautiful breasts!

Why undergo surgery at our clinic?

Safety

All our dormitory rooms are designed as ICU, all our clients are constantly monitored. We adhere to quality certificates and safe procedures for plastic surgery including a back-up power supply for the entire clinic.

Recovery rooms

Are of a 5 * hotel type with their own sanitary facilities, minibars, gastronomy and adjustable premium Schroder bed.

Unique anaesthesia in the Czech Republic

Our low-flow anaesthesia is controlled by the best anaesthesiologists in the Czech Republic using HEYER's top anaesthesia units from Germany. As the only workplace in the Czech Republic, we use fully digital anaesthesia dosing

Parking

All our clients with appointments for consultations/short procedures have free parking at their disposal in the garages at our building after prior booking. You can comfortably and discreetly get to the elevator directly to the clinic.

Consultations

Consultations are non-binding and free of charge.

Wi-Fi and internet

The entire clinic is covered by a high-speed Wi-Fi connection for your convenience. You can also borrow a tablet from us free of charge during your stay with us.

Surgeries paid by instalments

Any procedures at our clinic can also be paid by convenient instalments, as well as with cash.

Technical equipment

Thanks to our clinic’s cooperation with BP Medical an importer of medical technologies, we have the best technical equipment, which we constantly modernise.

SEE MORE
DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]