Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Miniabdominoplastika

O miniabdominoplastiku neboli menší plastickou operaci břicha se v dnešní době projevuje zvýšená pozornost jak ve světě, tak u nás. Trendem je udržet si co nejdéle krásnou a pevnou pokožku. Mnoho žen se dnes potýká s uvolněným svalstvem, převislou a nadbytečnou kůží na břiše, striemi, což mnohé obrovsky deprimuje. Trvalým řešením tohoto problému je miniabdominoplastika, která účinně zredukuje nadbytečnou povolenou kůži na břiše, aniž by zasahovala do pupku.

Abdominoplastika ale neřeší zhubnutí, snížení tuku, ale zbavuje těla přebytečné nehezké kůže chirurgicky. Invazivní zákrok miniabdominoplastika probíhá od 30 do 60 minut.

 

Bližší informace k zákroku

Zákrok je prováděn převážně v celkové narkóze, proto je vždy nutná hospitalizace alespoň 1 den. Je ho možné kombinovat s tumenescentní, vibrační, nebo laserovou liposukcí břicha pro ještě lepší výsledek a je vhodný pro ženy i muže.

Velkou výhodou je, že lze miniabdominoplastiku provést buď jen v horní, nebo dolní části břicha, příp. v obou. Shrnuto – operační úprava v podbřišku se provádí v případě, když jsou zde převisy či nadbytečná nehezká kůže, včetně úpravy rozestoupených středních svalů, operační úprava nadbřišku efektivně řeší korekci povolené a vytahané kůže, včetně korekce tzv. diastázy. Pokud by byla provedena celková úprava břicha, jednalo by se o klasickou abdominoplastiku.

Při spodní abdominoplastice dochází k odstranění až třetiny kůže a podkožní části, výsledná jizva bývá cca 20 cm. Kombinováním horní a dolní miniabdominoplastiky se uvolňuje celá oblast břicha bez nutného přemisťování pupku, jako je to u jiných chirurgických řešení.

Výhody zákroku

Průběh ošetření

Zákrok je prováděn v celkové anestezii. Při provádění miniabdominoplastiky spodní oblasti břicha, což patří k nejčastěji poptávaným operacím u nás, je řez veden co nejníže v podbřišku tak, aby následná jizva (lze ji po zahojení korigovat laserovým ošetřením) byla skryta pod spodním prádlem. Přebytečná kůže je odstraněna, rozestoupené svalstvo korigováno.

U horní části miniabdominoplastiky je řez prováděn v podprsní rýze, aby jizva nebyla vidět, a stejným způsobem se odstraní převislá kůže a upraví se břišní svaly. Řezy jsou chirurgicky sešity.

Před zákrokem

Žádná cvičení ani posilování Vás problému nezbaví, pouze miniabdominoplastika. Pokud tedy nejste spokojeni se svým vzhledem v břišní oblasti a rozhodnete se zákrok podstoupit, je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne co nejoptimálnější postup tak, aby výsledek byl bezpečný, přirozený a nezatěžoval Vás. Je nutné vědět, že operace se neprovádí, pokud kojíte, jelikož hormonální hladina není vyrovnaná. Nedoporučuje se užívat cca týden před zákrokem léky, které by mohly zvyšovat krvácivost, jako jsou Acylpyrin, Anopyrin nebo ty, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou.

Kontraindikace neboli vhodnost zákroku je limitováno v případě, pokud:

U abdominoplastiky je vždy nutné předoperační vyšetření, aby se předešlo veškerým zdravotním problémům. Navíc je důležité vždy upozornit lékaře na další zdravotní potíže a nemoci a vyvarovat se tak zbytečným následným těžkostem. K zákroku jsou připuštěni pouze zdraví klienti.

Po zákroku

Rekonvalescence po zákroku je asi týden domácího klidu v pracovní neschopnosti. Po ošetření nedoporučujeme vystavovat tělo vyšší fyzické zátěži a sportování, cca 2–3 týdny. Ještě po dobu 2 měsíců je však vhodné namáhat tělo střídmě, dále nevystavovat kůži slunečním paprskům a chodit do solárií. Nutné je nošení speciálního elastického zpevňujícího prádla až 2 měsíce od zákroku, a to i v noci (mimo intimní hygieny), a dbát všech pokynů od ošetřujícího lékaře důležitých pro dobré hojení a léčbu, včetně dobrého výsledného účinku.
Stehy po sešití jsou vyjímány po cca 3 týdnech. Jizvy, které tímto vzniknou, jsou vodorovné, zpočátku zarudlé, doporučujeme je opatrně jemně masírovat. Převaz a kontrola probíhají vždy cca po 14 dnech.

Miniabdominoplastika má skutečně vliv na zlepšení fyzického vzhledu v oblasti břicha. Výsledný efekt po zákroku, viditelný cca po 3 měsících, je trvalý, v závislosti na udržení si stálé váhy, samozřejmě velkou roli zde hrají také projevy stárnutí, kdy tělo ztrácí elasticitu a pevnost a vlivem toho může dojít opět k povolení kůže.

Pevné a ploché břicho, užší pas. Každý může být ve svém těle spokojený – odstranění nevzhledné a nepotřebné kůže v oblasti břicha pro zpevnění těla Vám však dodá nejen spokojenost, ale i důležité sebevědomí. Nezáleží na věku – v každém totiž lze vypadat ještě lépe.

 

Mini-Abdominoplastik

An der Mini-Abdominoplastik oder kleineren plastischen Operation des Bauchs besteht aktuell erhöhtes Interesse sowohl weltweit als auch bei uns. Es ist im Trend, seine Haut solange wie möglich schön und fest zu erhalten. Viele Frauen kämpfen heutzutage mit lockerer Muskulatur, überhängender und überschüssiger Haut am Bauch und Schwangerschaftsstreifen, was viele von ihnen sehr deprimiert. Eine dauerhafte Lösung dieses Problems ist die Mini-Abdominoplastik, die überschüssige und lockere Haut am Bauch wirksam reduziert ohne den Bauchnabel zu betreffend.

Die Abdominoplastik löst aber nicht das Abnehmen und die Fettreduzierung, sondern befreit den Körper chirurgisch von überschüssiger unschöner Haut. Der invasive Eingriff der Mini-Abdominoplastika erfolgt innerhalb von 30 bis 60 Minuten.

Nähere Informationen zum Eingriff

Der Eingriff wird überwiegend in Vollnarkose vorgenommen, daher ist immer eine Hospitalisierung von wenigstens 1 Tag nötig. Er kann in Kombination mit einer Tumenescenz-, Vibrations- oder Laserliposuktion der Bauchdecke für ein noch besseres Ergebnis erfolgen und ist für Männer und Frauen geeignet.

Ein großer Vorteil ist, dass die Mini-Abdominoplastik entweder nur im oberen oder nur im unteren Bereich des Bauch bzw. in beiden Bereichen durchgeführt werden kann. Zusammengefasst – eine operative Korrektur des Unterbauchs wird in dem Fall durchgeführt, dass sich dort Überhänge oder überschüssige unschöne Haut befinden, inkl. Korrektur der sich öffnenden mittleren Muskulatur, eine operative Korrektur des Oberbauchs löst effektiv gelockerte und ausgeleierte Haut, inkl. Korrektur der sog. Diastase. Wenn aber eine komplette Korrektur des Bauches vorgenommen wird, würde es sich um die klassische Abdominoplastik handeln.

Bei der unteren Abdominoplastik kommt es zur Beseitigung von bis zu einem Drittel der Haut und des Unterhautteils, die verbleibende Narbe ist ca. 20 cm. Durch eine Kombination von oberer und unterer Mini-Abdominoplastik wird der gesamte Bauchbereich befreit, ohne Notwendigkeit der Repositionierung des Nabels, wie das bei anderen chirurgischen Lösungen der Fall ist.

Vorteile des Eingriffs

 • Festigung des Bauchbereichs inkl. der sich öffnenden Muskulatur (sog. Diastase)
 • Beseitigung überschüssiger Haut und Verbesserung des Aussehens
 • Korrektur der Haut an Stellen, die Frauen und Männer am meisten stören
 • Der sich ergebende Effekt ist langfristiger und andauernder Art
 • Einfache Lösung nach der Geburt oder nach größerer Gewichtsabnahme
 • Kürzere Genesung (kürzere Belastung des Organismus) als bei klassischer Abdominoplastik des Bauchs

Verlauf der Behandlung

Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Bei Durchführung der Mini-Abdominoplastik des unteren Bauchbereichs, welche bei uns zu den gefragtesten Operationen gehört, wird der Schnitt so weit unten im Unterbauch wie möglich geführt, damit die anschließende Narbe (kann nach Heilung durch Laserbehandlung korrigiert werden) unter der Unterwäsche verdeckt ist. Die überschüssige Haut wird beseitigt, die geöffnete Muskulatur wird korrigiert.

Bei der Mini-Abdominoplastik des oberen Bauchbereichs wird der Schnitt in der Unterbrustfalte geführt, damit die Narbe nicht zu sehen ist, und auf gleiche Art wird überhängende Haut beseitigt und wird die Bauchmuskulatur korrigiert. Die Schnitte werden chirurgisch vernäht.

Vor dem Eingriff

Keine Übungen oder Muskeltraining beseitigen Ihr Problem, nur die Mini-Abdominoplastik. Wenn Sie mit Ihrem Aussehen im Bauchbereich nicht zufrieden sind und sich entschließen sich dem Eingriff zu unterziehen, ist eine Konsultation mit dem behandelnden Arzt nötig, der das optimalste Vorgehen so vorschlägt, dass das Ergebnis sicher, natürlich und ohne Belastung für Sie ist. Sie sollten wissen, dass diese Operation nicht durchgeführt wird, wenn Sie stillen, da dann der Hormonspiegel nicht ausgeglichen ist. Es wird empfohlen ca. 1 Woche vor dem Eingriff Medikamente keine Medikamente zu nehmen, welche Blutungen erhöhen könnten, wie Acylpyrin, Anopyrin oder diejenigen, die Acetylsalicylsäure enthalten.

Kontraindikation, die Eignung des Eingriffs ist also limitiert, wenn:

 • Wenn bei Ihnen eine Eintzündung, ein Infekt vorliegt oder Sie krank sind, inkl. entzündlichen Hautprobleme
 • Wenn Sie wegen einer Turmorerkrankung behandelt werden
 • Wenn Sie eine Blutgerinnungsstörung haben
 • Wenn Sie allergische Reaktionen haben

Bei der Abdominoplastik ist es immer nötig voroperativ zu untersuchen, um sämtliche Gesundheitsproblemen zu entgehen. Außerdem ist es nötig den Arzt immer auf weitere Gesundheitsprobleme aufmerksam zu machen und so Folgeschwierigkeiten zu vermeiden. Für den Eingriff werden nur gesunde Klienten zugelassen.

Nach dem Eingriff

Die Genesung nach dem Eingriff beträgt ca. 1 Woche häusliche Ruhe in Arbeitsunfähigkeit. Nach der Behandlung empfehlen wir, den Körper ca. 2-3 Wochen lang keinen physischen Belastungen und Sport auszusetzen. Innerhalb der ersten 2 Monate lang sollte der Körper dann nur mäßig belastet werden, und die Haut keinen Sonnenstrahlen und keinem Solarium ausgesetzt werden. Bis zu 2 Monate lang nach dem Eingriff ist das Tragen eines speziellen elastischen Festigungswäschestücks notwendig, und das auch nachts (außer Intimhygiene), und es müssen alle Anweisungen des behandelnden Arztes eingehalten werden, die wichtig für eine gute Heilung sowie ein gutes Ergebnis sind.

Die Fäden nach den Vernähen werden innerhalb von ca. 3 Wochen entfernt. Narben, die daruch entstehen, sind waagerect, anfangs gerötet, wir empfehlen diese leicht zu massieren. Verband und Kontrolle erfolgen immer ca. alle 14 Tage.

Die Mini-Abdominoplastik hat tatsächlich Einfluss auf die Verbesserung des physischen Aussehens im Bereich des Bauchs. Der sich ergebende Effekt nach dem Eingriff, sichtbar ca. nach 3 Monaten, ist dauerhaft, abhängig von einem stabilen Körpergewicht, aber selbstverständlich spielen hier auch die Altererscheinungen eine große Rolle, der Körper verliert an Elastizität und Festigkeit und unter diesem Einfluss kann es wieder zu einer Lockerung der Haut kommen.

Ein fester und flacher Bauch, eine engere Taille. Jeder kann in seinem Körper zufrieden sein – die Beseitigung unansehlicher und unnötiger Haut im Bauchbereich zur Festigung des Körpers gibt Ihnen jedoch nicht nur Zufriedenheit, aber auch wichtiges Selbstvertrauen. Es kommt nicht auf das Alter an – in jedem Alter kann man noch besser aussehen.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

  × Poradíme Vám