Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Vibrační liposukce

Vibrační liposukce patří dnes k jednomu z nejvíce vyhledávaných esteticko-chirurgických ošetření. Efektivně zbavuje nadbytečných a problematických oblastí, jako jsou břicho, stehna, hýždě, paže, podbradek, kolena i boky, tukových polštářků. Vibrační liposukce je nástupcem tumescentní liposukce.

Vibrační liposukce a pro koho je vhodná

Vibrační liposukce je určena pro muže i ženy a jako jedna z účinných metod odstraňování nežádoucí podkožní tukové tkáně má formovací a zdokonalovací efekt. Velká populace je v dnešní době vystavena náročnému životnímu i pracovnímu tempu, který se dosti často neobejde bez stresových stavů, to pak následně vede k ukládání podkožního tuku na mnoha viditelných místech.

Proč právě vibrační liposukce?

Vibrační liposukce patří za použití vibrační techniky k nejšetrnějším, nejefektivnějším a bezpečným liposukcím dnešní doby. Na našem pracovišti používáme špičkové švýcarské vibrační liposukční systémy značky Nouvag – Liposurg. Neřeší nadváhu, pomáhá však snížit tukové vrstvy v oblastech, kde dochází k nadměrnému ukládání podkožního tuku. Vibrační liposukce Vás nenutí k tvrdé sportovní aktivitě či omezování se v jídle – i to je cesta ke štíhlému vysportovanému tělu, ovšem někdy ani tato snaha nepřináší očekávaný výsledek – vibrační liposukce zjednodušeně remodeluje postavu, aniž by na odsáté ploše vytvářela nerovnosti.

Průběh ošetření

Vibrační liposukce je miniinvazivní zákrok, který probíhá ambulantně v místním znecitlivení, při ošetření jedné oblasti, nebo se provádí v analgosedaci či celkové narkóze v případě ošetření většího rozsahu (několika oblastí). Hlavním principem metody vibrační liposukce je odsátí přebytečného tuku pomocí vibračních liposukčních kanyl s hustou sítí malinkých otvorů jemným kmitavým pohybem v rozsahu 0,5–5 mm, které odsávají tukovou vrstvu, aniž by poškodily okolní tkáň. Sílu vibrace lze odstupňovat dle potřeby. Vstupy po aplikaci kanyl se přelepí náplastí a pacient odchází ve speciálním elastickém prádle domů.

Vibrační liposukce je provedena v kombinaci s tumescencí – předem určená oblast je napuštěna speciálním tumescentním roztokem, který disponuje schopností rozpouštět podkožní tukové buňky, obsahuje látku pro stažení cév, a tím snižuje krvácivost, spolu s anestetikem, které znecitlivuje, je vibrační liposukce bezbolestná. Vibrační liposukci lze také doplnit pro vypnutí odsáté partie laserovou liposukcí. Zákrok je běžně s laserovou liposukcí kombinovaný. Lze použít liposukční techniky německého liposukčního laseru o vlnové délce 980 nm, kterým na klinice disponujeme.

Časová náročnost jsou 1–1,5 hodiny, dle velikosti ošetřované oblasti.

Výhody zákroku

Vibrační liposukce v sobě nese nejen estetické hledisko, zvyšuje pocit sebevědomí a uspokojení se svým tělem, zdokonaluje postavu, má i kladný účinek pro zmenšení objemu. Výhodou vibrační liposukce oproti klasické je především snížení pooperační hospitalizace, dlouhé rekonvalescence, minimální zátěže na organismus, obrana proti vytváření nerovností na těle či absence poškození okolních tkání.

Před zákrokem

Vibrační liposukce je vhodná pouze pro zdravé pacienty! Má však další omezení, kdy ji nelze absolvovat:

Před ošetřením vibrační liposukce je potřeba asi 14 dnů vysadit léky na ředění krve i léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Upozorněte lékaře na všechny zdravotní potíže i na všechny léky, které užíváte, abyste se vyvarovali zbytečným následným problémům.

Po zákroku

Vibrační liposukce je poměrně dobře snášena, ošetřovaná místa mohou být zarudlá, v místě vpichů a řezů se mohou objevit otoky, modřiny, které během několika dnů vymizí. Pokud je zákrok prováděn v lokální anestezii, není hospitalizace nutná, zapojení do běžného života je možné okamžitě, přesto doporučujeme alespoň týden provádět lehčí aktivity, nevystavovat tělo přímým slunečným paprskům, ani návštěvu solária kvůli možným neestetickým pigmentacím.

Po celkové narkóze je nutná 1denní hospitalizace. Standardně se dodržuje asi 14 dnů rekonvalescence, kdy je potřebné nosit speciální prodyšné elastické prádlo, i přes noc. Pro lepší a rychlejší efekt je nutné dodržovat pitný režim.

Vibrační liposukce velmi efektivně zbavuje těla nechtěných tukových ložisek. Přesto je důležité vědět, že dobrý výsledek závisí také na genetických dispozicích daného pacienta, na elasticitě i schopnosti smršťovat kůži, na dodržování správné životosprávy. Konečný výsledek je viditelný ihned, během několika týdnů se maximalizuje.

Krásně vytvarované tělo dnes již není žádný problém. Nepotřebujete k tomu drastické diety či hladovění, ani stovky hodin v posilovně. Moderním a jednoduchým receptem na vysněné tělo je vibrační liposukce, která Vám zdokonalí nejen problematické partie, ale zvedne i sebevědomí – abyste se cítili ve svém těle spokojeně a Vaše očekávání bylo vidět.

Vibrationsliposuktion

Die Vibrationsliposuktion gehört heute zu den am meisten nachgefragten ästhetisch-chirurgischen Behandlungen. Sie beseitigt die Fettpolsterchen an überschüssigen und problematischen Bereichen, wie Bauch, Schenken, Gesäß, Arme, Doppelkinn, Knie und Hüften. Die Vibrationsliposuktion ist die Nachfolgerin der tumeszenten Liposuktion.

Vibrationsliposuktion und für wen sie geeignet ist

Die Vibrationsliposuktion ist für Männer und Frauen bestimmt und hat als eine der wirksamen Methoden zur Beseitigung von unerwünschtem Unterhautfettgewebe einen Formungs- und Perfektionierungseffekt. Eine große Population ist in der heutigen Zeit einem anspruchsvollen Lebens- und Arbeitstempo ausgesetzt, das oft nicht ohne Stresszustände bewältigt werden kann, was anschließend zur Ablagerung von Unterhautfett an vielen sichtbaren Stellen führt.

Warum gerade Vibrationsliposuktion?

Die Vibrationsliposuktion gehört bei Nutzung der Vibrationstechnik zu den schonendsten, effektivsten und sichersten Liposuktionen in der heutigen Zeit. An unserem Arbeitsplatz benutzen wir das schweizer Spitzen-Liposuktionssystem der Marke Nouvag – Liposurg. Es löst das Problem des Übergewichts nicht, hilft jedoch die Fettschicht in Bereichen zu senken, wo es zu einer übermaßigen Ablagerung von Unterhautfett kommt. Die Vibrationsliposuktion nötigt Sie nicht zu harter sportlicher Aktivität oder Einschränkungen beim Essen – auch das ist ein Weg zu einem schlanken sportlichen Körper, jedoch bringt auch diese Bemühung manchmal nicht das erwartete Resultat – die Vibrationsliposuktion remodelliert vereinfacht gesagt die Figur, ohne dass sich auf der aufgesaugten Fläche Unebenheiten zeigen.

Behandlungsverlauf

Die Vibrationsliposuktion ist ein minimalinvasiver Eingriff, der bei der Behandlung eines Bereichs ambulant unter örtlicher Betäubung erfolgt, oder unter Analgosedation oder Vollnarkose im Falle einer Behandlung größeren Umfangs (mehrere Bereiche) erfolgt. Hauptprinzip der Vibrationsliposuktion-Methode ist das Absaugen überschüssigen Fetts mittels Vibrationsliposuktions-Kanülen mit einem dichten Netz winziger Öffnungen mit feinem Schwingungsbewegungen im Bereich von 0,5–5 mm, welche die Fettschicht absaugen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen. Die Vibrationsstärke kann nach Bedarf gestuft werden. Die Zugänge werden nach Applikation der Kanülen mit einem Pflaster versehen und der Patient geht mit einer speziellen elastischen Wäsche nach Hause.

Die Vibrationsliposuktion wird in Kombination mit der Tumeszenz-Liposuktion ausgeführt – in einem vorab bestimmten Bereich wird eine spezielle Tumeszenzlösung eingeführt, welche in der Lage ist Unterhautfettzellen aufzulösen, sie enthält Stoffe zum Zusammenziehen der Gefäße, und senkt damit die Blutung, zusammen mit dem Anästetikum, welches betäubt, ist die Vibrationsliposuktion schmerzfrei. Die Vibrationsliposuktion kann auch zum Spannen der Haut der abgesaugten Partie mit der Laserliposuktion ergänzt werden. Der Eingriff wird in der Regel mit der Laserliposuktion kombiniert. Es kann die Liposuktionstechnik des deutschen Liposuktionslasers einer Wellenlänge von 980 nm eingesetzt werden, über den wir an der Klinik verfügen.

Die Zeitbeanspruchung ist 1–1,5 Stunden, je nach Größe des behandelten Bereichs.

Vorteile des Eingriffs

Die Vibrationsliposuktion trägt nicht nur den ästhetischen Aspekt in sich, sondern steigert das Selbstbewusstsein und die Zufriedenheit mit dem Körper, perfektioniert die Figur, und hat positive Wirkungen durch die Verkleinerung der Volumens. Die Vorteile der Vibrationsliposuktion gegenüber der klassischen sind v.a. die Verminderung der nachoperativen Hospitalisierung, der Länge der Genesung, die minimale Belastung des Organismus, der Schutz gegen die Bildung von Unebenheiten am Körper und gegen die Beschädigung des umgebenden Gewebes.

 • Einfache Lösung für die Beseitigung von Fett aus problematischen Bereichen
 • Verminderte Blutung und Schmerzen
 • Minimale Genesungsdauer
 • Sicherer und ambulanter Eingriff
 • Dauerhafte Lösung unter der Voraussetzung des Einhaltung der Lebensweise
 • Der Eingriff muss nicht wiederholt werden

Vor dem Eingriff

Die Vibrationsliposuktion ist nur für gesunde Patienten geeignet! Sie hat noch andere Einschränkungen, wann sie nicht absolviert werden kann:

 • Entzündung, virale und bakterielle Infektion
 • Tumorerkrankung
 • Epilepsie, Diabetes
 • Hoher Blutdruck
 • Schwangerzeit, Stillzeit
 • Blutgerinnungsstörungen
 • Herz- und Gefäßerkrankungen

Vor der Vibrationsliposuktions-Behandlung müssen ca. 14 Tage zuvor Medikamente mit Acetylsalicylsäure, welche die Blutgerinnung vermindern, ausgesetzt werden. Machen Sie den Arzt auf alle Gesundheitsprobleme und alle Medikamente, die Sie benutzen, aufmerksam, um unnötige Folgeprobleme zu vermeiden.

Nach dem Eingriff

Die Vibrationsliposuktion wird relativ gut vertragen, die behandelte Stelle kann gerötet sein, an den Einstichstellen und Schnitten können Schwellungen und blaue Flecken auftreten, die innerhalb von einigen Tagen verschwinden. Wenn der Eingriff in lokaler Betäubung durchgeführt wird, ist keine Hospitalisierung nötig, die Einbindung in das übliche Leben ist sofort möglich, dennoch empfehlen wir mindestens eine Woche lang nur leichte Aktivitäten auszuführen, den Körper keiner direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen, auch keine Besuche im Solarium wegen möglicher unästhetischer Pigmentierung.

Nach einer Vollnarkose ist eine 1tägige Hospitalisierung nötig. Standardmäßig wird ca. 14 Tage Genesungspause eingehalten, in der es nötig ist spezielle luftdurchlässige elastische Wäsche zu tragen, auch über Nacht. Für einen besseren und schnelleren Effekt muss das Trinkregime eingehalten werden.

Die Vibrationsliposuktion entsorgt den Körper sehr effektiv von unerwünschten Fettablagerungen. Dennoch ist wichtig zu wissen, dass ein gutes Ergebnis auch abhängig von der gegebenen genetischen Disposition des Patienten, von der Elastizität und der Fähigkeit des Schrumpfens der Haut, und der Einhaltung der richtigen Lebensführung ist. Das Endresultat ist sofort zu sehen, während einiger Wochen maximalisiert es sich.

Ein schön geformter Körper ist heute kein Problem mehr. Sie brauchen dazu keine drastischen Diäten oder Hungern, auch keine Hunderte von Stunden im Fitnesscenter. Ein modernes und einfaches Konzept zum erträumten Körper ist die Vibrationsliposuktion, die nicht nur Ihre Problempartien perfektioniert, sondern auch das Selbstbewusstsein steigert – damit Sie sich in Ihrem Körper zufrieden fühlen und Ihre Erwartung sichtbar wird.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]